شناسایی و استخراج میزان تأثیر عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری‌سازی پروژه‌های توسعه فناوری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

فناوری، نه تنها بعد مهمی در توسعه و رشد ملی کشورها به شمار می رود، بلکه عامل موفقیت و بقای سازمان ها در جهان رقابتی کنونی است. چالشی که امروزه سازمان های علمی و فناوری با آن مواجه اند این است که چگونه ایده ها را به محصولات و خدماتی که قابل عرضه در بازارند تبدیل کنند. تجاری سازی تحقیقات فرایندی است که دانش تولیدشده در سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرایندهای صنعتی تبدیل می کند. در این مقاله افزون بر مرور ادبیات تجاری سازی، عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی استخراج شد. طی نظرسنجی از خبرگان، عوامل مهم در چهار بعد فناوری، سازمان، بازار و محیط طبقه بندی شدند، سپس تأثیر این عوامل در موفقیت تجاری سازی از نظر کارشناسان و متخصصان فعال در پژوهشگاه ها،  بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل بازار، سازمان، محیط و فناوری به ترتیب مؤثرترین عوامل در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعۀ فناوری اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and extract success factors influencing the commercialization of technology development projects

نویسندگان [English]

  • Bahram Ghaffari 1
  • Hesam Zand Hesami 2
1 Master of Science (MSc) in Strategic Orientation Management
2 Assistant Professor and Faculty of Management, Islamic Azad University of Qazvin
چکیده [English]

Technology not only an important dimension in national development is a contributing factor to the success and survival of organizations in today's competitive world. The challenge faced by organizations today is how scientific and technological ideas into marketable products and services convert. Commercialization of research, a process that knowledge produced in research organizations into marketable products or industrial processes convert. In this paper, literature review, factors affecting the success of commercialization of mining and the opinions of experts in the four following important factors, technology, organization, market and were classified environment. The effects of these factors on commercialization success in terms of experts and specialists in government research institutes, the tested. The results showed those factors, market, organization, environment and the most effective technology to successfully commercialize the technology development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • technology development
  • Technology commercialization
  • Success factors on commercialization
منابع
بحرینی زارچ، محمدعلی و شادنام، محمدرضا (1386). تجاری‌سازی فناوری، تهران: بازتاب.
بندریان، رضا و بندریان، مهدی (1389). «مروری بر مدیریت سازمان‌های مستقل پژوهش و فناوری». فصلنامۀ توسعۀ تکنولوژی صنعتی،4(16)، 5.
بندریان، رضا و قابضی، روح‌اله (1388). «مزایا و چالش‌های تجاری‌سازی نتایج تحقیقات مراکز پژوهشی در صنایع موجود». فصلنامۀ رشد و فناوری، دورۀ پنجم (20)، 19.
بندریان، رضا (1388). «بازاریابی و تجاری‌سازی فناوری‌های جدید: مراحل، عوامل تسهیل‌کننده و کلیدی موفقیت». فصلنامۀ رشد و فناوری، 19، 39. سال پنجم، شماره 19، تابستان 1388.
رادفر، رضا و همکاران (1388). «تجاری‌سازی فناوری عامل مؤثر در توسعۀ فناوری و اقتصاد». فصلنامۀ رشد فناوری، دورۀ پنجم، 20، 33.
سرمد، زهره (1376). «تشریح مؤلفه‌های یک مقاله مبتنی‌بر تحقیقات تجربی». فصلنامۀ دانش مدیریت، شمارۀ پیاپی 1057، 37و38، 42.
سعیدا اردکانی، سعید و همکاران (1390). بررسی و رتبه‌بندی عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فرایند توسعظ محصول جدید (مطالعۀ دیدگاه مدیران SMES واقع در صنایع غذایی و آشامیدنی استان فارس). مجلۀ علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،دورۀ یکم (1)، 101.
سلطانی گردفرامرزی، حامد (1390). «تجاری‌سازی؛ عاملی مؤثر در رشد بنگاه‌های دانش‌بنیان و توسعۀ اقتصاد ملی». نشریۀ پارک فناوری پردیس، 26، 6. سال نهم، شماره 26، تابستان 1390.
شهائی، بهنام و سبحانی‌نژاد، مهدی (1387). «به‌سوی تجاری‌سازی فناوری و تحقیقات در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی». هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن. تهران، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعۀ صنایع و معادن.
فکور، بهمن و حاجی حسینی، حجت‌اله (1387). «کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه‌های ایران (مطالعۀ موردی 7 دانشگاه مهم ایران)». فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، 1(2)، 59-70.
گودرزی، مهدی و همکاران (1392). «الگوی جامع تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران». فصلنامۀ مدیریت توسعۀ فناوری، دورۀ یکم (1)، 37.
متین، آیدا و محمدی‌زاده، شادی (1392). «مروری بر مدل‌های خطی تجاری‌سازی».  فصلنامۀ رشد فناوری، 9(36)، 52.
مظفری، فاروق امین و شمسی، لقمان (1390). «بررسی روش‌ها و رویکردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی (مطالعه موردی دانشگاه تبریز)». فصلنامۀ سیاست علم و فناوری، 3(4)، 15-29.
میقانی‌نژاد، علیرضا (1391). «عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی فناوری در سازمان‌های تحقیقاتی دولتی مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره).
یزدان پناه، احسان (1389). «تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری‌سازی تکنولوژی در دانشگاه‌ها». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری.
Arthur D. Little. (2010). “Research & Technology Institutes: Meeting the Challenges of the Post-Recession World”. Online available at: www.adl.com/RTIs.
Cooper, R.G. (1999). “From experience: the invisible success factors in product innovation”. Journal of Product Innovation Management, 16(2), 115- 33.
Kandemir, D., Calantone, R., and Garcia, R. (2006). “An exploration of organizational factors in new product development success”. Journal of Business & Industrial Marketing, 21(5), 300– 310.
Logar, Cyril M., Ponzurick, Thomas G., Spears, John R., and France Karen Russo. (2001). “Commercializing intellectual property: a university-industry alliance for new product development”. Journal of Product & Brand Management, 10(4), 218-227.
Lynn, G., Valentine, W., and Robert, Wright (1996). “A Benchcasing Study of New Product and Process Development”. Engineering Management Journal,. 8, 5–14
Martyniuk, Andrew O., Jain, Ravi K., and Stone, Harry J. (2003). “Critical success factors and barriers to technology transfer: case studies and implications”. International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 2(3), 306-327.
Mijung Jung, Yi-beck Lee and Heesang Lee. (2015). “Classifying and prioritizing the success and failurefactors of technology commercialization of public R & Din South Korea: using classification tree analysis”. J Technol Transf, 40, 877-898.
Sohn, S.Y., and Moon, T.H. (2003). “Structural equation model for predicting technology commercialization success index (tcsi)”. Technology Forecasting & Social Change, 70(9), 885-899.