شناسایی عوامل مؤثر در عملکرد زمانی توسعه محصول در قالب تحلیل سه شاخگی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری - پردیس فارابی دانشگاه تهران - قم - ایران

2 استادیار مجتمع فناوری های نرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران - ایران

چکیده

یکی از عوامل اصلی در توسعۀ محصولات جدید، به ویژه محصولات نظامی و الکترونیکی، زمان دستیابی به این محصولات یا به عبارت ساده تر، زمان ایده تا محصول است. در این پژوهش محققان کوشیده اند از زوایای گوناگون این موضوع را بررسی کنند و هم زمان با بررسی نتایج چندین فعالیت پژوهشی در زمینۀ بهبود عملکرد زمانی در صنایع دفاعی، پیشنهادهای خود را براساس تجربیات صنعتی، مشاوره ای و دانشگاهی به صورت کاربردی ارائه کنند. ارائۀ الگو و دسته بندی جامعی که دربردارنده و پوشش دهندۀ مهم ترین عوامل مؤثر در عملکرد زمانی طرح های توسعۀ محصول جدید باشد و درعین حال، چالش های حوزه ای فعال از صنایع ایرانی را نیز درنظر داشته باشد و با زبان مشترک متخصصان صنعت ارائه شده باشد، مدیران و سیاست گذاران حوزه های توسعۀ محصول و فناوری را در عرصۀ تدوین راهبردها و برنامه های کاهش زمان دستیابی به محصول یاری می کند و چارچوب مناسبی را پیش روی آنان قرار می دهد. مطالعۀ حاضر به منظور دستیابی به چنین دسته بندی جامعی، با مطالعات کتابخانه ای، برگزاری پنل خبرگان و استفاده از روش تحلیل تماتیک انجام داده شده است و مجموعه عوامل مؤثر در عملکرد زمانی محصولات در قالب سه شاخۀ زمینه ای، رفتاری و ساختاری، 9 تم (دسته) و بیش از 23 زیردسته ارائه شده اند. عناوین 9 تم بیان شده عبارت اند از: 1. عوامل محیط دور؛ 2. عوامل محیط نزدیک؛ 3. منابع انسانی؛ 4. مدیریت و رهبری؛ 5. مدیریت منابع؛ 6. معماری سازمانی؛ 7. استراتژی؛ 8. همکاری ها؛ 9. پروژه. در پایان نیز به جمع بندی، ارائۀ برخی کاربردهای مدیریتی و محدودیت های پژوهش حاضر پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of factors affecting the time performance of product development in terms of the three ramifications

نویسندگان [English]

  • ali khodayari 1
  • Jafar Gheydar Kheljani 2
1 faculty of management and accounting, college of Farabi, university of Tehran, Qom, Iran
2 Assistant Professor - Malek Ashtar University Of Technology - Tehran - Iran
چکیده [English]

One of the key factors in the development of new products, especially electronic and military products is the development time of these products or simply the time between the idea and final product. In this research, authors have tried to explore the subject from different dimensions and concurrently with studying the results of several research projects in the context of improving the time performance in military industries, suggest their practical results on the basis of their industrial, consultancy and academic experiences. offering a model and comprehensive classification that fulfill the most important effective factors on time performance of product development projects and yet consider the challenges of an active industrial sector in Iran in a common language with industrialists, can guide managers and policy makers of the product and technology development field in the context of strategy formulation and planning for decreasing development time of products. the aim of this research was to achieve such a comprehensive classification and therefore by performing library studies, holding experts panel and finally using thematic analysis, the set of effective factors on product development time was subdivided to three ramifications (contextual, behavioral and structural), nine themes(far environmental factors, nearby environmental factors, human resources, management and leadership, resource management, enterprise architecture, strategy, cooperation and project) and more than 23 sub themes. Finally, to sum up, some managerial implications and limitations of this study and conclusions will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time performance of product development
  • Three ramification model
  • New Product Development
  • Innovation speed
  • Thematic analysis

منابع

توکلی، ا. (1386). «با طرح‌های ناتمام عمرانی چه کنیم؟». پژوهشنامة اقتصادی، 26، 15–42.
جلال، م. (1393). «سیر تکامل تفکر استراتژیکی». فرایند مدیریت و توسعه، (4)10، 19–31.
عظیمی، ح. (1390). عوامل سازمانی و مدیریتی مؤثر در فساد اداری- مالی در سازمان‌های دولتی. دانشگاه زنجان.
محمد، م. س. (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعة مدنی: پژوهشی در سازمان‌های غیردولتی (NGOs) ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
محمدپور، احمد (1388). «تحلیل داده‌های کیفی: رویه‌ها و مدل‌ها»، (10)2، 127–160. عنوان مجله؟
محمدپور، احمد (1390). فراروش (بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری). تهران: جامعه‌شناسان.
مرآتی، ا. (1391). «تدوین روش توسعة چارچوب‌های معماری سازمان‌های دفاعی». مجلة سیاست دفاعی.  شماره مجله؟
مصطفی، ر.، و محمد، ص. ا. (1390). «بررسی علل تأخیر در انجام پروژه‌های صنعتی نفت و گاز شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب». فصلنامة مدیریت صنعتی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال ششم، ش17، 43-57.
نریمانی، م.، قاضی‌نوری، س.، و میرعمادی، ط. (2012). «استخراج دلالت‌های سیاستی رویکرد تطوری در حوزة علم و فناوری: تحلیلی تماتیک». سیاست‌نامۀ علم و فناوری، (5)2، 1-16.
Battershell, A. L. (1999). The DoD C-17 versus the Boeing 777 A Comparison of Acquisition and Development (Report). NDU-INSS, Fort McNair, Washington, DC 20.
Boulding, W., and Christen, M. (2001). “First-mover disadvantage”. Harvard Business Review, 79(9), 20–21. Journal Article.
Cankurtaran, P., Langerak, F., and Griffin, A. (2013). “Consequences of New Product Development Speed: A Meta-Analysis”. Journal of Product Innovation Management, 30(3), 465–486. Journal Article. http://doi.org/10.1111/jpim.12011
Carbonell, P., and Rodríguez-Escudero, A. I. (2009). “Relationships among team’s organizational context, innovation speed, and technological uncertainty: An empirical analysis”. Journal of Engineering and Technology Management, 26(1–2), 28–45. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jengtecman.2009.03.005
Chen, J., Damanpour, F., and Reilly, R. R. (2010). “Understanding antecedents of new product development speed: A meta-analysis”. Journal of Operations Management, 28(1), 17–33. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2009.07.001
Clay, J. L. (1990). Air Force Acquisition Stability And The Program Manager (Report). Maxwell Air Force Base, Alabama: Air War College, Air University.
Clift, T. B., and Vandenbosch, M. B. (1999). “Project Complexity and Efforts to Reduce Product Development Cycle Time”. Journal of Business Research, 45(2), 187–198. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0148-2963(97)00227-0
Drezner, J. A., and Smith, G. K. (1990). An Analysis of Weapon System Acquisition Schedules [Web Page].
Droge, C., Jayaram, J., and Vickery, S. K. (2004). “The effects of internal versus external integration practices on time-based performance and overall firm performance”. Journal of Operations Management, 22(6), 557–573. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2004.08.001
Golder, P. N., and Tellis, G. J. (1993). “Pioneer advantage: Marketing logic or marketing legend?” Journal of Marketing Research, 158–170. Journal Article.
Griffin, A. (1993). “Metrics for measuring product development cycle time”. Journal of Product Innovation Management, 10(2), 112–125. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0737-6782(93)90003-9
Griffin, A. (1997). “Modeling and measuring product development cycle time across industries”. Journal of Engineering and Technology Management, 14(1), 1–24. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0923-4748(97)00004-0
Griffin, A. (2002). “Product development cycle time for business-to-business products”. Industrial Marketing Management, 31(4), 291–304. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0019-8501(01)00162-6
Karlsson, C., and Åhlström, P. (1999). “Technological level and product development cycle time”. Journal of Product Innovation Management, 16(4), 352–362. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0737-6782(98)00066-6
LaBahn, D. W., Ali, A., and Krapfel, R. (1996). “New product development cycle time: The influence of project and process factors in small manufacturing companies”. Journal of Business Research, 36(2), 179–188. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0148-2963(95)00120-4
Lukas, B. A., Menon, A., and Bell, S. J. (2002). “Organizing for new product development speed and the implications for organizational stress”. Industrial Marketing Management, 31(4), 349–355. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0019-8501(01)00164-X
Management, P. B. R. C. on D. (1986). A Quest for Excellence Final Report to the President (Report).
Neuman, W. L. (2011). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Retrieved from http://www.amazon.com/Social-Research-Methods-Qualitative-Quantitative/dp/0205615961
Parry, M. E., Song, M., De Weerd-Nederhof, P. C., and Visscher, K. (2009). “The Impact of NPD Strategy, Product Strategy, and NPD Processes on Perceived Cycle Time”. Journal of Product Innovation Management, 26(6), 627–639. Journal Article. http://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2009.00688.x
Perry, W. J. (1999). Acquisition for the 21st Century: The F-22 Development Program (Report). National Defense Univesrity Institute for National Strategic Studies Fort.
ROSS T, M. (1998). Reducing Dod Product Development Time: The Role Of The Schedule Development Process (Thesis). the Department of Aeronautics and Astronautics. Massachusetts Institute Of Technology.
Rothwell, R. (1994). “Towards the fifth-generation innovation process”. International Marketing Review, 11(1), 7–31. Journal Article.
Schekkerman, J. (2004). How to Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Frameworks: Creating Or Choosing an Enterprise Architecture Framework. Trafford Publishing. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=k_9cUrpT4lsC&pgis=1
Schilling, M. A. (2005). Strategic management of technological innovation. Book, Tata McGraw-Hill Education.
Sherman, J. D., and G.Rhoades, R. (2010). “Cycle Time Reduction In Defense Acquisition”. Research Technology Management, 46–55. Journal Article. http://doi.org/0895-6308/10/$5.00
Sherman, J. D., Souder, W. E., and Jenssen, S. A. (2000). “Differential effects of the primary forms of cross functional integration on product development cycle time”. Journal of Product Innovation Management, 17(4), 257–267. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0737-6782(00)00046-1
Stalk, G. (1990). Competing Against Time: How Time-Based Competition is Reshaping Global Mar. Book, Simon and Schuster.
Swink, M. (2003). “Completing projects on-time: how project acceleration affects new product development”. Journal of Engineering and Technology Management, 20(4), 319–344. Journal Article.
 http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jengtecman.2003.08.002
Wiley, and INCOSE. (2015). INCOSE Systems Engineering Handbook: A Guide for System Life Cycle Processes and Activities. John Wiley & Sons. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8-cbBgAAQBAJ&pgis=1
Zirger, B. J., and Hartley, J. L. (1994). “A conceptual model of product development cycle time”. Journal of Engineering and Technology Management, 11(3–4), 229–251. Journal Article. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/0923-4748(94)90011-6