دوره و شماره: دوره 05، شماره 2 - شماره پیاپی 11، مرداد 1394، صفحه 4-99 

عوامل موثر بر نوآوری در بنگاه های موچک و متوسط

صفحه 35-49

مرضیه مجیدی کلیبر؛ محمود سمیعی نصر؛ کامران محمد خانی