تاملی بر تبعات پذیرش موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه و ارائه پیشنهادهایی برای ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

در این مقاله، ضمن مرور دیدگاه‌‌های دانشمندان صاحب‌نام در حوزهٔ اقتصاد و مالکیت فکری، اثرات پذیرش موافقت‌نامهٔ جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری در کشورهای درحال‌توسعه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین با استناد به شواهد تاریخی و مسیری که کشورهای تازه صنعتی شده برای توسعه پیموده‌اند و نحوهٔ تقویت نظام حفاظت از مالکیت فکری در این کشورها، توصیه‌هایی برای نظام حقوق مالکیت فکری کشورهای درحال‌توسعه، ارائه می‌شود. در پایان، با توجه به این‌که قانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی ایران در دست بازنگری است، پیشنهاد شده از این تجارب در تدوین قانون مذکور استفاده شود..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection on consequences of acceptance of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights agreement for developing countries and posing some recommendations for Iran

نویسندگان [English]

  • Omid Shakeri 1
  • Ebrahim Moiini 2
1
2
چکیده [English]

In this research, viewpoints of well-known scientists in economics and IPR fields were studied and consequences of acceptance of TRIPS for developing countries were analyzed. Moreover, by referring to the historical evidence and the path passed by the newly industrialized countries and the way that they have strengthened their IPR systems, some suggestions were offered about IPR system in developing countries. Finally, as Patents, Industrial Designs and Trademarks Registration Act of the Islamic Republic of Iran (2008) is under review, applying these experiences in the review .process was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property Rights (IPR)
  • Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
  • Patent
  • Technological capabilities
  • innovation
  • Technology
  • Research and Development (R&D)