نظام های بخشی نوآوری: مفاهیم، مسائل و تحلیل هایی از شش بخش عمده در اروپا-بخش دوم

نویسنده

دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

قسمت نخست این مقاله در شماره پیشین همین نشریه به چاپ رسیده بود. به جهت حفظ انسجام مطالب، در این بخش جملات ابتدایی قسمت اول را  ذکر می‌کنیم:
این نوشتار قصد دارد دربارة نظام‌های بخشی نوآوری مطالعه‌شده در این کتاب جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کند. مفهوم نظام بخشی، از جنبه‌های مختلف خود را به‌‌عنوان یک ابزار کاربردی به اثبات رسانده است:
به منظور یک تحلیل توصیفی  از تفاوت‌ها و شباهت‌ها در ساختار، سازمان و مرزهای بخش‌ها؛
به منظور فهم کامل تفاوت‌ها و شباهت‌ها در عملکرد ، پویایی‌ها و تحولات بخش‌ها؛
به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نوآوری و عملکرد تجاری و رقابت‌پذیری بین‌المللی بنگاه‌ها و کشورها در بخش‌های مختلف؛
به منظور توسعة نشان‌گرهای جدید در سیاستگذاری عمومی.
این فصل توضیح مختصری دربارة ویژگی‌های بخش‌های  مطرح‌شده در این کتاب ارائه می‌کند (بخش 2) و در ادامه دربارة نتایج نقش سه جزء اصلی  (دانش و فناوری‌ها، بازیگران و شبکه‌ها و نهادها) (بخش 3) و مرزهای واقعی جغرافیایی (بخش 4) نظام‌های بخشی در اروپا بحث خواهیم کرد. آن‌گاه فرآیندهای هم‌تکاملی اصلی (بخش 5) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. نظام‌های بخشی خدمات با نظام‌های بخشی تولیدی فرق دارند. این تفاوت‌ها در بخش 6 مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت، پیرامون عملکرد بین‌المللی اروپا در بخش‌های شش‌گانه و عوامل مؤثر بر آن (بخش 7)، دلالت‌های سیاستی رویکرد نظام بخشی (بخش 8) و چالش‌های پیش‌رو (بخش 9) بحث شده است.

عنوان مقاله [English]

Translation article

نویسنده [English]

  • Mahdi Sanaei