دوره و شماره: دوره 08، شماره 4 - شماره پیاپی 25، بهمن 1397 

مقاله مروری

ارائۀ نقشۀ راه برای استفاده از قابلیت‌های فناوری اطلاعات در اجرای راهبرد

صفحه 5-16

سمیرا لقمان استرکی؛ حمیدرضا یزدانی؛ امین حکیم؛ اسدالله کردنائیج


مطالعه موردی

تجزیه‌وتحلیل رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره‌وری سازمانی

صفحه 33-48

محسن اکبری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ آمنه حسین زاده امیلدانی؛ محمد حاتمی نژاد


خط‌مشی آمایش در بخش کشاورزی، نقدهایی از منظر عدالت

صفحه 49-58

علیرضا جان‌نثاری؛ مرتضی تیموریان؛ محمدصادق تراب‌زاده جهرمی