دوره و شماره: دوره 08، شماره 3 - شماره پیاپی 24، آذر 1397 

مقاله مروری

تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه