طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری تجاری‌سازی فناوری نانو بر پایۀ حمایت از شرکت‌های نوپا و موانع و مشکلات پیش رو در ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از چالش های اصلی نوآوران در فرایند توسعۀ فناوری نانو چگونگی تبدیل این فناوری به محصولات و خدماتی است که برای مؤسسان و سرمایه گذاران بازده مثبت اقتصادی داشته باشد. به عبارت دیگر، مسئلۀ اصلی در این فرایند اختراع کردن نیست، بلکه تجاری سازی اختراعات است. از این رو، انتخاب راهبرد تجاری سازی درون فرایند نوآوری و تجاری سازی قرار دارد و انتخاب مسیری است که سازمان از طریق آن بتواند از یک نوآوری و محصول حاصل از آن درآمد و سود کسب کند. ایران، با وجود پیشرفت های علمی اخیر در حوزۀ فناوری نانو، در ثبت اختراعات و متعاقباً تجاری سازی محصولات نانو با موانعی روبه رو بوده است. پرواضح است که شناسایی عوامل مؤثر در این انتخاب سهم بسزایی در موفقیت تجاری سازی فناوری نانو خواهد داشت. در این نوشتار، بر اساس الگوی خطرپذیری تجاری سازی فناوری نانو، الگویی پیشنهاد شده که بر مبنای حمایت از شرکت های تازه تأسیس و نوپا از طریق تأمین مالی آن ها، کمک به تحقیق و توسعه، بازاریابی و فروش محصولات تجاری و حمایت دولتی از سرمایه گذاری خطرپذیر قرار دارد. با این حال، توسعه نیافتن فضای محصولی، نبود سرمایه گذاری کافی، نبود تعامل لازم میان سازمان های مرتبط و فقدان قوانین خاص حقوقی به چالشی در بهره مندی از مزایای تجاری فناوری نانو در ایران تبدیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Nanotechnology Commercialization Policies Based on Supporting Start-Up Companies and Challenges in Iran

نویسنده [English]

  • Shahriar Kazemi Azar
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the main challenges of innovators in the process of developing nanotechnology is how to turn this technology into products and services that bring positive economic returns to founders and investors. Another important problem in this process is not invention, but its commercialization. Hence, the choice of the commercialization strategy is at the heart of  the innovation and commercialization process, pointing to the direction in which the organization intends to profit from an innovation and product from it. Despite recent advances in the field of nanotechnology, Iran has faced barriers to patenting and subsequent commercialization of nanoscale products. Clearly, identifying the factors influencing this choice will have a huge contribution to the commercialization of nanotechnology. In this paper, the author, based on the risk model of commercialization of nanotechnology, has proposed a model based on the support of start-up companies through financing  these companies, helping them to research and develop market and sell commercial products and government support for venture capital investment. However, the lack of development of product space, lack of sufficient investment, lack of interaction between relevant organizations and the lack of specific legal rules has become a challenge in benefiting from the commercial benefits of nanotechnology in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotechnology
  • Iran
  • Commercialization
  • Policies
  • Start-Up Companies
  • Challenges
منابع
آذر، عادل، خسروانی، فرزانه و جلالی، رضا (1392). تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی مسئله. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
آذر، عادل، واعظی، رضا و محمد پورسرایی، وحید (1396). «طراحی مدل خط‎مشی‌گذاری تجاری‎سازی فناوری نانو با رویکرد متدلوژی سیستم‎های نرم». فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی، دورۀ 5، شمارۀ 2، ص 89-106.
تی‌بورک، مایکل (1389). تجاری‌سازی نانو فناوری. ترجمۀ بنفشه صدری و غلامرضا صالحی. تهران: انتشارات تایماز.
چکلند، پیتر و پولتر، جان (1393). یادگیری برای عمل. ترجمۀ محمدرضا مهرگان، محمود دهقان، محمدرضا اخوان و کامیار رئیسی‌فر. تهران: انتشارات مهربان نشر.
رادفر، رضا، خمسه، عباس و مدنی، حسام‌الدین (1388). «تجاری‌سازی فناوری عامل مؤثر در توسعۀ فناوری و اقتصاد». فصلنامۀ رشد فناوری، دورۀ 5، شمارۀ 20، ص 33ـ40.
روزنامۀ تعادل (15 اسفند 1395). «متنوع‌سازی سبد صادراتی با رویکرد فضای محصولی». کد خبر 118204؛ بازیابی در:
ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو (1384). راهبرد آینده: راهبرد ده‌سالۀ توسعۀ فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران 1384-1393؛ بازیابی در:  www.nano.ir
ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو (1392). ماهنامۀ فناوری نانو، سال دوازدهم، شمارۀ 7.
ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو (1394). گزارش عملکرد اجرای برنامۀ پیشرفت فناوری نانو در ایران 1404 (راهبرد ده‌سالۀ دوم توسعۀ فناوری نانو)؛ بازیابی در: www.nano.ir
عنایتی، ابراهیم (مترجم) (1392). «چشم‎انداز توسعۀ فناوری نانو: پیشگامی ملی فناوری نانو در ده سال». ماهنامۀ فناوری نانو، سال دوازدهم، شمارۀ 9، ص 32-37.
مالکی، امین (تابستان 1390). «بررسی تنوع‌پذیری در صادرات غیرنفتی ایران با معرفی یک شاخص جدید». پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شمارۀ 58، ص 79-106.
 
Book, Robert A. (Sept. 5, 2002). Public Research Funding and Private Innovation: The Case of the Pharmaceutical Industry. available at: https://math.nist.gov/mcsd/Seminars/2002/2002-12-03-book.html
Bosso, Christopher J. (2010). Governing Uncertainty: Environmental Regulation in the age of Nanotechnology. RFF Press.
Bowman, D. M. and Hodge, G. A. (2007). “A Small Matter of Regulation: An International Review of Nanotechnology Regulation”. The Columbia Science and Technology Law Review, 8(1), pp. 1-36.
Cohen, L. R. and Noll, R. G. (1991). The Technology Pork Barrel . Washington DC: Brookings Institution Press.
Donaldson, K., Stone, V., Tran, C., Kreyling, W. and Borm, P. (2004). “Nanotoxicology”. Occupational and environmental medicine”, 61, pp. 727-728.
Falkner, R. and Jasper, N. (2012). “Regulating Nanotechnologies: Risk, Uncertainty and the Global Governance Gap”. Global Environmental Politics, 12 (1), pp. 30-55.
Forrest, David (1989). “Regulating Nanotechnology Development”. Foresight Nanotech Institute. available at:
Helwegen, W. and Escoffier, L. (2012). Nanotechnology Commercialization for Managers and Scientists. New York: Taylor & Francis Group Press.
Hosseini, J. and Esmaeeli, S. (2010). “To Determine the Challenges in Commercialization of Nanotechnology in Agricultural Sector of Iran”. Journal of Biological Sciences, 5 (6), pp. 448- 451.
Jolly, Vijay K. (2009). Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
Klofsten, M. and Evans, D. J. (2000 ). “Comparing Academic Entrepreneurship in Europe - The Case of Sweden and Ireland”. Small Business Economics, 14(4), pp. 299-309.
Matsuura, Jeffrey H. (2006). Nanotechnology Regulation and Policy Worldwide. Artech House, INC.
Montazemi, A. R. and Conrath D. W. (1986). “The use of cognitive mapping for information requirements analysis”. MIS quarterly, 157(6), pp. 45-56.
Moses, Lyria Bennett (2007). “The Legal Landscape Following Technological Change: Paths to Adaptation”. Bulletin of Science Technology Societ, 27(5), pp. 408-416.
Rakhlin, Maksim (2008). “Regulating Nanotechnology: A Private-Public Insurance Solution”. Duke L. & Tech. Re, 2, pp. 1-19
Ronald, D., Lowe, J., Mastroianni, T. and Conin, J. (2007). Barriers to Nanotechnology Commercialization (Technical Report). United States: Department of Commerce Technology Administration, pp. 1-57.
Pinson, R. D. (2004). “Is Nanotechnology Prohibited By the Biological and Chemical Weapons Conventions?”. Berkeley Journal of International Law, 22(2), pp. 279-309.
Scown T. M, Santos E. M, Johnston, B. D, Gaiser, B., Baalousha, M., Mitov, S. et al. (2010). “Effects of Aqueous Exposure to Silver Nanoparticles of Different Sizes in Rainbow Trout”. Toxicol Sci, 115(2), pp. 521-534.
Sohl, J. (2003). “The Private Equity Market in the USA: Lessons from Volatility”. Venture Capital Journal, 5(1), pp.29-46.
Statnano (2018). https://statnano.com
Stevens, G. and Burley, J. (1997). “3,000 Raw Ideas= One Commercial Success”. Research Technology Management, 40(3), pp. 16-27.
Xiao, Xiaoyin, Fan, Fu-Ren F., Zhou, Jiping and Bard, Allen J. (2008). “Current Transients in Single Nanoparticle Collision Events”. J Am Chem Soc; 130(49), pp. 16669-16677.