نویسنده = عرفان مصلح
شناسایی و ارایه چارچوب عوامل موثر بر شکاف استراتژی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 59-74

عرفان مصلح؛ رقیه عالی زاده


بهبود ضریب تاثیر مقالات پژوهشی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 109-116

علی ملکی؛ عرفان مصلح


مروری بر برخی از مدل های حوزۀ سیاست گذاری فرهنگی

دوره 05، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 15-26

عرفان مصلح؛ فریبا علیزاده


مروری بر برخی مفاهیم کلیدی در سیاست گذاری صنایع فرهنگی و خلاق

دوره 04، شماره 3، بهمن 1393، صفحه 109-125

فریبا علیزاده؛ عرفان مصلح