تأملی بر توسعه فناوری مدرن در ژاپن و آموزه ای برای ایران با استفاده از نظریه انتقادی تکنولوژی اندرو فینبرگ

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران

چکیده

ژاپن در اوایل قرن 17 روابطش را با همه جهان قطع کرده بود تا زمانی که به اجبار رابطه تجاری خود را در سال 1845 آغاز کرد. پس از آن ژاپن با یک سرعت باور نکردنی به سوی مدرنیته حرکت کرد و این موضوع همه جنبه­های زندگی ژاپنی را تحت تاثیر قرار داد. با دقت در این فرآیند، می‌توان از توسعه فناوری به عنوان مهمترین عنصر این حرکت پر شتاب نام برد که خود از جنبه‌ها و منظر‌های متفاوتی قابل بررسی و تحلیل است. برخی توسعه فناوری در ژاپن را متاثر از نظام سیاسی جدیدِ حاکم بر ژاپن در دوران میجی می­دانند. برخی دیگر آن را متاثر از فرآیندهای جدید اقتصادی شکل گرفته در ژاپن کشور قلمداد می‌کنند. اما در این مطالعه، نسبت سارختار و ارزش‌های اجتماعی با توسعه فناوری مبتنی بر آرا و اندیشه‌های فینبرگ مرکز توجه بوده است. بر این اساس  در مقاله پیش رو، توسعه فناوری ژاپن با تبیین نظریه انتقادی فناوری، تشریح شده و سپس به طرح آموزه‌ای برای توسعه و پذیرش فناوری در ایران با استفاده از مدل‌های توسعه فناوری ژاپنی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Technologies Development in Japan and Lessons for Iran considering Andrew Feinberg Critical Theory on Technology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Naghavi 1
  • Erfan Mosleh 2
چکیده [English]

Japan had cut its ties with the whole world in early 17th century until it inevitably started its relationships in 1845. Afterwards, it moved through modernization with an incredible pace which affected all aspects of Japanese life. Going through this procedure, technology development can be referred as the main fundamental of this accelerated progress which can be analyzed from different points of view. Some believe that technology development of Japan is influenced by the novel political system governing Japan in Meiji era. Others ascribe it to the novel economical procedures in Japan. However, the relationship between social values and structures with technology development based on votes and Feinberg’s attitudes are considered in this study. Therefore, Japan technology development is explained by defining critical theory on technology in this paper. Next, lessons are extracted for technology adoption and development in Iran considering technology development models in Japan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japan
  • technology development
  • Andrew Feinberg
  • Critical theory of technology
  • Cultural and social structures