مروری بر برخی از مدل های حوزۀ سیاست گذاری فرهنگی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری، دانشکده علوم و فنون، دانشگاه تهران

چکیده

در هزارۀ جدید این واقعیت به خوبی پذیرفته شده است که «فرهنگ » در تمامی عرصه های زندگی بشری اهمیتِ محوری دارد. فرهنگ حتی در بطن موضوعات اقتصادی هم وارد شده و جایگاه محوری یافته است و این بدین معنی است که سرنوشت کشورها با تحولات فرهنگ در سطح ملی و فراملی پیوند خورده است. از طرف دیگر، نگاه به فرهنگ، به منزلۀ یکی از زمینه های اصلی توسعه و امکان مدیریت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیی نشده، سبب شده است که حکومت ها در سراسر دنیا به موضوع فرهنگ و مفاهیمی همچون سیاست فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی در قرن اخیر توجه ویژه ای داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع و به منظور تأثیر فعال دولت در حوزۀ فرهنگ، مدل هایی برای سیاست گذاری و مدیریت سیاست فرهنگی ارائه و از آن استفاده شده است. با توجه به توضیحات بالا، این مقاله در پی تبیین مفاهیم کلیدی و همچنین معرفی مدل های مطرح شده در ادبیات و اشاره به کارکرد های این مدل هاست. در پایان این مقاله، به منظور فهم بهتر، جمع بندی از مدل ها و کارکردهای آنها در قالب جدول ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of some cultural policy models

نویسندگان [English]

  • Erfan Mosleh 1
  • Fariba Alizadeh 2
چکیده [English]

In the new millennium this is a well-accepted fact that “culture” has a central importance in all areas of human life. Culture has even entered a pivotal role in economic and it means the fate of nations is linked to culture in national and global levels. On the other side concepts in this area like cultural policy has been taken into consideration by governments in all the world. Considering the importance of this issue and in order to effectively influence the government in the field of culture, some models develop in cultural policy and cultural management. The aim of paper is explaining key concepts of cultural policy and introducing models cultural policy in literature in order to better understanding of cultural policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • cultural policy
  • models