کلیدواژه‌ها = ویروس کرونا
در جستجوی بدیلی برای سیاست قرنطینه کامل: حکمرانی داده محور در مواجهه موثر با کوید-19

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 59-73

عمادالدین پاینده؛ زهرا مجدی زاده؛ حسین میرزاپور