نویسنده = ابراهیم سوزنچی کاشانی
در باب اقتصاد دانش بنیان

دوره 04، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 3-6

ابراهیم سوزنچی کاشانی


تطور مدل هاى ارزیابى: از راهنماى فراسکاتى تا پیمایش هاى نوآورى

دوره 04، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 27-46

علی بابایی؛ ابراهیم سوزنچی کاشانی


اقتصاد دانش محور: رویکردها، مبانی و دلالت ها

دوره 01، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 19-32

ابراهیم سوزنچی کاشانی