نویسنده = کیارش فرتاش
برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-98

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 108-127

کیارش فرتاش؛ مهدی تمیزی فر


سه پارادایم سیاست نوآوری: تحقیق و توسعه، نظام‌های نوآوری و تغییر تحول آفرین

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 152-178

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ علی اصغر سعدآبادی


نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی