نظریه‌ای برای توانمندی‌های پویای رشد اقتصادی

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه تهران

چکیده

ارائه نظریه‌های جدید برای توضیح رشد اقتصادی کشورها و دلایل موفقیت و شکست آن‌ها در توسعه اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا در مقاله حاضر، مکتب فکری نئوکلاسیک یا کارایی بازار با مکتب فکری تولید-توانمندی که اندیشمندانی نظیر الکساندر همیلتون، فردریک لیست و جوزف شومپیتر از صاحب نظران آن هستند، مقایسه می‌شود. اگرچه بسیاری از تجارب موفق و تلاش‌های سیاست‌گذاری صنعتی کشورهایی نظیر انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا برای هدایت و تسریع توسعه اقتصادی با شواهد تاریخی ثبت شده‌‌اند؛ با این حال مکتب نئوکلاسیک این شواهد و به طور دقیق‌تر نقش دولت در خلق مزیت رقابتی را نادیده می‌گیرد. مکتب نئوکلاسیک هم‌چنین در ارائه توضیح چگونگی شکل‌گیری بنگاه‌ها، دستیابی به فناوری‌ها و ظهور صنایع جدید ناتوان است. نظریه توانمندی پویای رشد اقتصادی که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود، نقش اصلی در رشد اقتصادی برای بنگاه‌ها متصور شده و در عین حال نقش دولت‌ها را مهم و تأثیر گذار می‌داند. بر اساس یافته‌های این مقاله، سرعت رشد اقتصاد یک کشور، تا حد زیادی به توانمندی‌ خلق و بهره‌برداری از پنجره‌های فرصت نوآوری و خلق بازارهای جدید توسط بنگاه‌های آن وابسته می‌باشد. به علاوه توانایی بنگاه‌ها در توسعه توانمندی‌ خود و ورود به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر، از دیگر عوامل تعیین‌کننده سرعت رشد اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Toward a dynamic capability theory of economic growth

نویسندگان [English]

  • Kiarash Fartash 1
  • Mahdi Tamizifar 2
1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD Student, Management of Technology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

New theories of economic growth that are policy-relevant and connect with the histories of success and failure in economic development are urgently needed. This article compares the neoclassical (or market efficiency) school of thought with the production-capability school of thought which included Alexander Hamilton, Friedrich List, and Joseph Schumpeter. Many affirmative, industrial policy steps by governments to promote economic development have been historically recorded—including in the UK and the United States. Meanwhile the neoclassical school has ignored the role of government in helping to create competitive advantage. It has also chosen to ignore how firms are formed, how technologies are acquired, and how industries emerge. The dynamic capability theory of economic growth developed here assigns the central role in economic growth to firms but also an important role to governments. The rate at which a country’s economy grows depends critically on whether its firms can build the capabilities to generate and take advantage of “windows of opportunity” that exist for innovation and new markets, and whether over time they are able to enhance their capabilities to move into higher value-added activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial Policy
  • Government Policy
  • Economic Growth
  • Aggregate Productivity
Abramovitz, M. (1986). “Catching Up, Forging Ahead and Falling Behind”. The Journal of Economic History, 46(2), pp. 385-406.
Acemoglu, D., and Robinson, J. A. (2013). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. London: Profile
Atkinson, R. D., and Ezell, S. J. (2012). Innovation Economics: The Race for Global Advantage. New Haven: Yale University Press.
Casper, S., and Soskice, D. (2004). “Sectoral Systems of Innovation And Varieties Of Capitalism: Explaining The Development Of High-Technology Entrepreneurship In Europe”. In Malerba, F. (Ed.), Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe.  Cambridge: Cambridge University Press.
Chang, H. J. (2003). Kicking away the ladder: development strategy in historical perspective. London: Anthem .
Cimoli, M., Dosi, G., and Stiglitz, J. E. (Eds.) (2009). Industrial Policy and Development: The Political Economy of Capabilities Accumulation.: Oxford, UK: Oxford University Press.
Clark, C. (1940). The Conditions of Economic Progress. London, UK: Macmillan.
Dosi, G., Pavitt, K., and Soete, L. (1990). The Economics of Technical Change and International Trade. London, UK: Harvester Wheatsheaf.
Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. New York, UK: Basic Books.
Freeman, C. (2019). “History, co-evolution and economic growth”. Industrial and Corporate Change, 28(1), pp. 1-44.
Hall, P. A., and Soskice, D. (Eds.) (2001).Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford, UK: Oxford University Press.
Lall, S. (1998). “Technological Capabilities in Emerging Asia”. Oxford Development Studies, 26(2), pp. 213-243.
Lazonick, W. (2014). “Profits Without Prosperity”. Harvard Business Review, 92(9), pp. 46-55.
List, F. (1827).Outlines of American Political Economy in a series of Letters Addressed by Friedrich List, Esq to Charles J. Ingersoll Esq, Letter, 4, 20.
List, F. (1841/1904). The National System of Political Economy. London, UK: Longmans, Green and Co.
Nelson, R. R. (1991). “Why Do Firms Differ, And How Does It Matter? Strategic Management Journal”. 12(S2), pp. 61-74.
Nelson, R. R. (2011).“Economic Development as An Evolutionary Process”. Innovation and Development, 1(1), pp. 39-49.
Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York, NY: Free Press.
Reinert, E. S. (1994). “Catching Up from Way Behind: A Third-World Perspective on Recent Economic History”. In J. Fagerberg, J., Verspagenand, B., and von Tunzelmann, N. (Eds.), Dynamics of Technology, Trade and Growth. Aldershot, UK: Elgar.
Reinert, E. S. (1999). “The Role of The State in Economic Growth”. Journal of economic Studies. 26(5/4), pp. 268-326.
Reinert, E. S. (2007).How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries Stay Poor. London, UK: Constable.
Samuelson, P. A. (1948). “International Trade and The Equalisation of Factor Prices”. The Economic Journal, 58(230), pp. 163-184.
Samuelson, P. A. (1949). “International Factor-Price Equalisation Once Again”. The economic journal, 59(234), pp. 181-197.
Samuelson, P. A. (2004). “Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization”. Journal of Economic perspectives, 18(3), pp. 135-146.
Schumpeter, J. A. (1939).Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process. New York, NY: McGraw-Hill.
Schumpeter, J. A. (1950/1976). Capitalism, Socialism and Democracy (3rd edition). New York, NY: Harper and Brothers.
Schumpeter, J. A. (1954). History of Economic Analysis. New York, NY: Oxford University Press.
Smith, A. (1776/1827). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edinburgh, UK: Nelson and Brown.
Solow, R. M. (1956). “A Contribution to The Theory of Economic Growth”. The quarterly journal of economics, 70(1), pp. 65-94.
Teece, D. J. (1986). “Profiting From Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy”. Research policy, 15(6), pp. 285-305.
Teece, D. J. (2007). “Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations Of (Sustainable) Enterprise Performance”. Strategic management journal, 28(13), pp. 1319-1350.
Teece, D. J. (2014). “The Foundations of Enterprise Performance: Dynamic and Ordinary Capabilities in an (Economic) Theory of Firms”. Academy of management perspectives, 28(4), pp. 328-352.
Teece, D. J. (2016). “Dynamic Capabilities and Entrepreneurial Management in Large Organizations: Toward A Theory of the (Entrepreneurial) Firm”. European Economic Review, 86, pp. 202-216.
Teece, D. J. (2017). “Towards A Capability Theory Of (Innovating) Firms: Implications for Management and Policy”. Cambridge journal of economics, 41(3), pp. 693-720.