تعداد مقالات: 275
79. پیوند استراتژی با برنامه های عملیاتی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 06، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-39

ناصر شهسواری پور؛ حسین صیادی تورانلو؛ فرحناز آهنگ


81. تطور مدل هاى ارزیابى: از راهنماى فراسکاتى تا پیمایش هاى نوآورى

دوره 04، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-46

علی بابایی؛ ابراهیم سوزنچی کاشانی


82. فناورانه و نوآورانه کردن خریدهای دولتی

دوره 05، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-39

نجم الدین یزدی


84. مروری بر رهیافت های تطوری متأخر در اقتصاد و پرسش های پیشِ روی

دوره 06، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 29-44

ابراهیم سوزنچی؛ نوید صفایی


85. روش مبتنی بر دماتل برای گذار امن موسسات تجاری به رایانش ابری

دوره 07، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-43

رسول بهره مند؛ سعید کاظم پوریان


89. بازخوانى آینده پژوهى در بستر نظریة آشوب

دوره 03، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-54

علی لاهوتیان؛ امیرحسین رهبر


90. ادامه تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی یا اشتغال در بازار کار

دوره 04، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 33-52

ابراهیم صالحی عمران؛ فاطمه حسینی تبار مرزبالی


91. تجزیه و تحلیل رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، نوآوری سازمانی و بهره وری سازمانی

دوره 08، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 33-48

محسن اکبری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ آمنه حسین زاده امیلدانی؛ محمد حاتمی نژاد


93. روایت جامعۀ محلی از مسائل مدیریتی آب در منطقۀ حسنلو، واقع در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 05، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-50

یونس اکبری؛ سعید طالع شایان؛ سروش طالبی اسکندری


94. تحلیل میزان تابآوری زنان کارآفرین روستایی با بهره گیری از مقیاس کانر ـ دیویدسون

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-50

فاطمه بادزبان؛ کورش رضائی مقدم؛ مهسا فاطمی


95. بررسی راهبردهای تأمین مالی فعالیت های آموزشی دانشگاه های منتخب

دوره 04، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 47-64

مهدی احمدی؛ خلیل نوروزی


96. سنجش اثرگذاری محیط کسب و کار (مطالعۀ موردی وضعیت اقتصادی کشور)

دوره 06، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 47-68

سعید کیان پور؛ مجید رجبی


97. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 77-90

قاسم زارعی؛ رضا گرجامی؛ مینا جهاندیده تپراقلو


98. واکاوی و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در نقض علائم تجاری در حوزۀ تجارت الکترونیک ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 83-100

محمدجواد جمشیدی؛ شیرین آرمند؛ ملیحه آرمند


99. رابطه دولت و نفت - پیشنهاد الگوی مطلوب

دوره 05، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-38

قادر شادی وند


100. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه شهری دانش بنیان

دوره 07، شماره 1، بهار 1396، صفحه 17-30

محمد وصالی آذر شربیانی