ارائه الگوی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط را با مطالعه عمیق پیشینه پژوهش شناسایی و الگویی را برای آن ارائه نماید. با بررسی عمیق 257 مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی، از روش فراترکیب و نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10.0 استفاده شد و نتایج حاکی از آن بود که عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط تأثیر می گذارند. در دسته عوامل درون سازمانی، عوامل فنی و ساختاری، انسانی و سیاستی و در دسته عوامل برون سازمانی، عوامل قانونی، سیاستی و زیرساختی بر تأمین مالی خارجی نوآوری شرکتهای کوچک و متوسط اثر گذار هستند. نهایتاً، الگویی از عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی نوآوری ارائه گردید. نتایج حاضر می تواند چراغ راه شرکتهای کوچک و متوسط در تأمین مالی خارجی نوآوری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Factors Affecting the External Financing of Innovation in Small and Medium Enterprises Using the Meta-Synthesis Method

نویسنده [English]

  • Hooman Shababi
Faculty Member of Management Department, Rahedanesh Institute of Higher Education, Babol, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the factors affecting external financing of innovation in small and medium enterprises by in-depth study of the research background and provide a model for it. An in-depth study of 257 articles, books and dissertations from reputable internal and external sources, meta-synthesis method and MAXQDA 10.0 qualitative analysis software were used, and the results showed that external and internal factors affect the external financing of innovation of small and medium enterprises. In the category of intra-organizational factors, technical and structural factors, human and political, and in the category of extra-organizational factors, legal, political and infrastructural factors affect the external financing of innovation of small and medium enterprises. Finally, a model of the factors affecting the external financing of innovation was presented. The current results could be a beacon for small and medium sized companies in external financing of innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Financing
  • innovation
  • Meta-Synthesis
  • venture capital
  • Small and Medium Enterprises (SMEs)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 21 تیر 1400