بررسی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی تعاونی‌های سهامی سرمایه‌گذار (مورد مطالعاتی: گروه تعاونی پیشگامان کویر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کارآفرینی تعاونی و شیوه‌های نوین تأمین مالی تعاونی‌ها در راستای جذب سرمایه‌های خرد با زمینه اعتقادی جوامع اسلامی سازگاری بیشتری دارد. هدف از این پژوهش پاسخگویی به این سؤال بوده است که چه معیارهایی برای سرمایه‌گذاری در تعاونی اهمیت بیشتری دارد. این پژوهش ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف مدل‌های مرسوم تأمین مالی تعاونی‌ها، مدل تأمین مالی مدنظر را با تحلیل داده‌های نمونه آماری با متغیرهای کمّی و کیفی بر اساس نظریه داده‌بنیاد مورد بررسی قرار می‌دهد. متغیرهای کمّی در جامعه آماری 38000 نفری و نمونه‌گیری 380 پرسش‌نامه و متغیرهای کیفی بر اساس نظریه داده‌بنیاد با استفاده از مصاحبه ژرف‌نگر با 15 نفر از خبرگان و متخصصان حوزه تعاون باسابقه بیش از 3 سال می‌باشد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که عوامل اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را در انباشت سرمایه در تعاونی‌ها دارند و این مدل تأمین مالی باتوجه‌به هزینه کمتر و مزایای اجتماعی آن، راهکاری مناسب جهت تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the financing of investor share cooperatives (case study: Pishgaman Kavir Yazd Group)

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Taghva 1
  • Habibollah Roudsaz 2
  • Mohammadreza Rezaeinejad 3
1 Professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University
2 Associate Professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
3 PhD. Candidate, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Cooperative entrepreneurship and the new methods of financing them that are used to attract people funds are more compatible with the beliefs of Islamic societies. The purpose of this study is to answer the question of what criteria are more important for investing in cooperatives. in this research, while examining the strengths and weaknesses of conventional models of cooperatives financing, the presented model is analyzed by analyzing statistical sample data with quantitative variables and qualitative variables based of grounded theory. Quantitative variables in a statistical population of 38, 000 and sampling 380 and qualitative variables based on grounded theory were collaborated using in depth interviews with 15 specialists in the field of cooperative with history of more than 3 years. The findings of this study showed that economic and social factors have the greatest impact on capital accumulation in cooperatives and this financing model is a suitable solution for financing infrastructure projects due to its lower cost and social benefits for enterprises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonmember share
  • Cooperative Entrepreneurship
  • Cooperative Economy
  • Capital accumulation
Abedi, A., and Shavakhi, A. R. (2010). (2010). “The Comparison between Quantitative and Qualitative Research in Behavioral Science”. Strategy, 18(1), pp. 153-168.
Ahmadpour, A., Mokhtari, V., and. Poursaid, A. (2018). “Identifying Success Factors of Agricultural Production ooperatives in Ilam Province of Iran”. Village and Development, 17(3), pp. 105-122.
Ahmadpour, A., Mokhtari, V., and Poor Saeed, A. A. (2018). “Identifying Success Factors of Agricultural Production Cooperatives in Ilam Province of Iran”. Village and Development, 17(3), pp. 105-122. {In Persian}
Bazrafshan, J., and Shahin, H. (2010). Pathology of rural production cooperatives in Iran. Fourth International Congress to geographers the Muslim World , Zahedan - Sistan and Baluchestan University. {In Persian}
Ebrahimi Sarwolia, M. H., Azimi, M., Rudsaz, H., and Ghorbanizadeh, V. (2017). “Specification the Financing Cooperatives Models to Public-Private Contribution in Developing Infrastructure with Grounded Theory”. Co-Operation and Agriculture, 6(21), pp. 149-172. {In Persian}
Hasrati, M. (2006). “An Introduction to Grounded Theory”. Language and Linguistics. 2(3), pp. 75-86. {In Persian}
Hosseini, S., souri, A., Mohamadi, H. (2012). “Review of Models and New Strategies in Financing of Cooperatives in Iranian Economy”. Economics Research, 12(44), pp. 73-98. {In Persian}
Khavari, H., and Asgharian, N. (2018) . The assessment of investment tools in cooperative companies in Iran (a new paradigm in financing cooperative companies). Fourth International Conference on Management, Entrepreneurship & Economic Development, Takestan - Takestan Non-Governmental Higher Education Institute. {In Persian}
Rajasekhar, D., Manjula, R., and Paranjothi, T. (2020). Cooperatives and social innovation: Experiences from Asia Pacific Region . In Cooperatives and social Innovation .Springer,Singapore
Rezaeinejad, M., taghva, M., and Roudsaz, H. (2018). “A Strategic Model for Financing Broadband Infrastructure Projects with Cooperative Economics”, Journal of Strategic Management Studies, 9(34), pp. 143-167. {In Persian}
Zarandi, S., asakere, S., and afsharpour, M. (2015). “Comparative study business models of top crowdfunding platforms in the world”. Journal of Technology Development Management, 3(3), pp. 127-150. {In Persian}
 Zakerniya, A, Khajehzadeh Dezfuli, M., and Fadaei Vahed, M. (2016). “Prioritize the factors affecting the choice of mode of financing in Iran using TOPSIS method based on the fuzzy linguistic variables”, FINANCIAL ENGINEERING AND SECURITIES MANAGEMENT (PORTFOLIO MANAGEMENT), 7(27), pp. 53-70. {In Persian}