تحلیل تطور ارتباطات مفهومی میان ادبیات نظام‌های نوآوری و زنجیره ارزش جهانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 رییس مرکز برنامه، بودجه و طرح دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این پژوهش از تحلیل هم استنادی به‌عنوان یک ابزار قدرتمند به منظور یافتن تکامل پیوندهای مفهومی بین دو جریان مهم در ادبیات نظام های نوآوری و زنجیره‌های ارزش جهانی از دهه 1990 استفاده می‌شود. ارتباط اولیه آنها حاکی از اهمیت خوشه های صنعتی در بهبود نوآوری و ایضا نقش مهم در زنجیره‌های ارزش جهانی بود. ادبیات به منظور در نظر گرفتن نقش دانش ضمنی و همچنین عوامل جهانی در افزایش عملکرد خوشه‌های صنعتی تکامل یافته است. در حالی که اولی به اهمیت تراکم جغرافیایی اشاره می کند، دومی بر مزایای جهانی شدن تأکید دارد. ظهور سیستم‌های نوآوری فناورانه با در نظر گرفتن توسعه پایدار به عنوان هدف اصلی و همچنین اهمیت مکان در توسعه فناوری و نقش فناوری در تنوع جغرافیایی، راه را برای پیوندهای مفهومی جدید هموار کرد. روندهای اخیر ریشه در بینش های جدید از اقتصاد تکاملی و همچنین همپایی دارد که نیازمند تعاملات ساختارمندتر در آینده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the evolution of conceptual linkages between Innovation Systems and Global Value Chain

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Souzanchi Kashani 1
  • Hossein Gholizadeh 2
  • Ali Bonyadi Naeini 3
1 Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 PhD Candidate, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Faculty member of the Business Department of Iran University of Science and Technology , Tehran, Iran
چکیده [English]

Co-citation analysis as a powerful tool is used in order to find the evolution of conceptual linkages between two important streams of the literature: Innovation Systems (IS) and Global Value Chains (GVC) since 1990s. Their initial connection was the importance of industrial clusters both in improving innovation and in their role in the GVC. The literature evolved to consider the role of tacit knowledge as well as global factors in enhancing the performance of industrial clusters. While the first points to the importance of geographical agglomeration, the second emphasizes the benefits from becoming global. The emergence of Technological Innovation Systems (TIS) paved the way for new conceptual linkages by considering sustainable development as a main target as well as the importance of space in technological development and the role of technology in geographical diversification. Recent trends are rooted in new insights from evolutionary economics as well as catching-up that calls for more structured interactions in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation systems
  • global value chains
  • scientometrics
  • co-citation َ analysis
  • citespace