پیشایندها و پسایندهای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‌های پویا در بانک‌های فعال استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام ،ایلام، ایران

چکیده

شرایط پیچیده و دائماً درحال تغییری که سازمان‌ها با آن روبرو هستند نیازمند بکارگیری رویکردی است که بتوانند به سرعت خود را با شرایط جدید منطبق کنند. چابکی استراتژیک به عنوان یک رویکرد برای مقابله با شرایط پیچیده مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشایندها و پسایندهای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‌های پویا در بانک‌های فعال استان ایلام به روش کیفی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و اهداف آن از طریق جهت‌گیری اکتشافی بدست آمده است. جامعه آماری پژوهش بانک‌های فعال در استان ایلام است که داده‌ها گردآوری شده با استفاده از مصاحبه نمیه ساختار یافته با 11 نفر از خبرگان بانکی بدست آمد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، ترکیبی از روش نمونه‌گیری نظری و گلوله برفی بود و نمونه‌گیری تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد. روایی پژوهش از طریق تطبیق توسط اعضا، بررسی همکار و مشارکتی بودن پژوهش بررسی شد. پایایی پژوهش نیز از طریق تنظیم فرایند اصولی و منطقی در مصاحبه‌ها و نیز ثبت و ضبط جزئیات پژوهش بررسی شد. تحلیل داده‌های گردآوری شده با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، محوری و انتخابی و به روش استراوس و کوربین(1998) انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که پیشایندهای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‌های پویا شامل عوامل کلان محیطی(پویایی محیط، ،شدت رقابت در صنعت بانکداری، موانع مالی و اقتصادی ،گسست فناوری) و عومل سازمانی و مدیریتی ( قابلیت پاسخگویی، قابلیت توسعه بانکداری الکترونیک و دیجیتال ، طراحی و توسعه خدمات نوین، ضعف تفکر و دوراندیشی استراتژیک، مشکلات ساختاری، مشکلات فرهنگی و مشکلات حرفه‌ای) است. همچنین پسایندهای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‌های پویا شامل پیامدهای بیرونی(مزیت رقابتی و ارتقا برند) و پیامدهای درونی(افزایش بهره‌وری و سودآوری) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Antecedents and Consequences of Strategic Agility with a Dynamic Capabilities Approach in The Active Banks in Ilam province

نویسندگان [English]

 • emad golmohammadi 1
 • Esfandyar Mohammadi 2
 • Zinab Tolabi 2
1 : MSc. Student, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
2 Associate Professor Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam
چکیده [English]

The complex and ever-changing situation the organizations face requires a approach that can quickly adapt to new conditions. strategic agility is considered as a approach to deal with complex situations. Accordingly, the present study was conducted with the aim of identifying the Antecedents and consequences of strategic agility with a dynamic capabilities approach in the The Active Banks in Ilam province. This research has been obtained in terms of applied purpose and its objectives through exploratory orientation. The statistical population of the study is the active banks in Ilam province that the data were collected using semi-structured interviews with 11 banking experts. The sampling method in this study was a combination of theoretical sampling method and snowball and sampling continued until theoretical saturation. The validity of the research was assessed through Member checking, Peer examination and participatory research. The reliability of the research was assessed by setting a principled and logical process in the interviews as well as recording the details of the research. The collected data were analyzed using open, axial and selective coding techniques by Strauss and Corbin (1998). Findings showed that strategic agility with dynamic capabilities approach including macro-environmental factors (environmental dynamics, Internationalization capability in the banking industry, financial and economic barriers, technological disruption) and organizational and managerial factors (responsiveness, Ability to develop electronic and digital banking, Design and development of new services, poor thinking and strategic foresight, Structural problems, cultural problems and professional problems). Consequences of strategic agility with dynamic capabilities approach also include external consequences (competitive advantage and Brand upgrade) and internal consequences (increased productivity and profitability).

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Strategic Agility
 • Dynamic Capabilities
 • Banking industry
 • competitive advantage"
 • تاریخ دریافت: 29 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 16 مهر 1400