تقسـیم کار در اجرایی سـازی سیاسـت های ابلاغـی سـتاد راهبـری اجـرای نقشـۀ جامع علمـی کشـور (مطالعۀ مـوردی سیاسـت های تنظیم ظرفیت مؤسسـات آمـوزش عالی (با رعایـت ملاحظات آمایش سـرزمین))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران، کارشناس ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور

3 دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

چکیده

سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای ذیل آن همواره با چالش اجرایی‌نشدن همراه بوده‌اند. این پژوهش در تلاش است الگویی مناسب و اجرایی در رابطه با نحوۀ راهبری اجرایی‌سازی مصوبات ابلاغی آن شورا ارائه دهد. پژوهشگران، با باور به اینکه روش بکار گرفته‌شده در این پژوهش قابل تجویز در فرایند اجرایی‌سازی سایر مصوبات ابلاغی نیز است، کوشیده‌اند با استفاده از روش اقدام‌پژوهی مشارکتی و در زمینۀ اصلی اجرایی‌سازی مصوبۀ تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)، ابلاغیِ ستاد راهبری اجرای نقشۀ جامع علمی کشور، نسبت به این امر اقدام کنند. با اجرای دوره‌ای اقدام‌پژوهی مشارکتی در پنج دور، کارویژه‌های مجریان اصلی و همکار در سیاست‌های 12گانۀ مصوبۀ مذکور، با تکیه بر اجماع همۀ مجریان، مشخص شد. بنابر تقسیم کار مورد اجماع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت اصلی اجرای سیاست‌های 12گانۀ تنظیم ظرفیت را در مؤسسات آموزش عالی زیر نظر خود دارند. همچنین، با توجه به تعداد بالای دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اجماع شد که معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و جهاد دانشگاهی نیز در اجرایی‌کردن سیاست‌های شمارۀ یک و هفت، همکار آن وزارتخانه باشند.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imparted Policies implementing in National Master Plan for Science and Education Case study: Adjustment the Capacity of Higher Education Institutions (with regard to Geographical Preparation)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saeed Taslimi 1
  • Khalil Noruzi 2
  • Mahdi Sanaii 3
چکیده [English]

The policies made by Iran’s Supreme Council of Cultural Revolution and its subdivisions has been always faced with the challenge of idleness. This research aims to provide an applicable schema for navigating the process of implementation of these policies. Believing that the method used in this research can also be used in the process of implementation of other decisions of this council, and by having a Participatory Action Research approach, the researchers tried in order to better implementation of the policy titled: “Adjustment the Capacity of Higher Education Institution (With regard to Geographical Preparation)” made by The Strategic Board for Implementation of National Master Plan For Science and Education. Using Action Research in five rounds, A consensus has been reached about the role of all involved parties and institution by themselves.
Regarding this consent decision, The Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) and The Ministry of Health and Medical Education (MHME) have the superior responsibility to implement the 12 proposed decision in their own institutions. Concerning the overpopulation of students in MSRT, the consent was that the Vise Presidency of Science and Technology and Jahad Daneshgahi (Academic Center for Education, Culture and Research) should also help to implement the decisions number 1 and 7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imparted Policies
  • Supreme Council of Cultural Revolution
  • National Master Plan for Science and Education
  • Capacity Adjustment
  • Participatory Action Research