کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
ارائه الگوی بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعتی مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-16

محمدرضا حاتمی؛ محمودرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی؛ محمودرضا مستقیمی


الزامات ایجاد کسب و کارهای انشعابی توسط دانشگاه ها

دوره 02، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 11-24

محمدرضا حلاج یوسفی؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ جواد خلیل زاده