کلیدواژه‌ها = استراتژی
واکاوی سیر تطور استراتژی

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 97-123

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ وحید خاشعی ورنامخواستی


برنامه ریزی استراتژیک، تاریخچه، مفروضات و میزان تاثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 31-44

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق


موانع تدوین و اجرای برنامه در سازمان های ایران

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 45-58

عباس قیومی ابرقویی


در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی