کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری
سیاست گذاری مبتنی بر تعادل نقطه ای در سازمان های آموزشی

دوره 07، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 75-82

سید عباس ابراهیمی؛ سارا عابدی کوشکی


شناسایی و اولویت بندی سیاست های توسعه کارآفرینی بین المللی در بخش صنعت ایران

دوره 05، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 50-60

محمد علی مرادی؛ علی داوری؛ محمود منوچهری آملی