کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی
نگاه نامتعارف به برنامه ریزی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 19-30

عباس قیومی ابرقویی


موانع تدوین و اجرای برنامه در سازمان های ایران

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 45-58

عباس قیومی ابرقویی


در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی