کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
ارائه الگویی جهت توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران با رویکرد نظام نوآوری منطقه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

یوسف عیسی زاده روشن؛ علیرضا مسیبی


برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 91-98

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


تحلیل خوشه ای جایگاه ایران در جهان مبتنی بر توسعه پایدار اقتصادی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 83-100

منا آهنی؛ محمدعلی افشارکاظمی