کلیدواژه‌ها = مدیریت راهبردی
تبارشناسی مجلات مدیریت راهبردی در ایران و جهان

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-49

وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شیرین اسدی خانقاه