رویکرد توانمندی هاى پویا به مدیریت راهبردی سازمان های پژوهش و فناوری

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت اثربخش سازمان‌های پژوهش و فناوری در دنیای پرتلاطم امروز، از مهم‌ترین چالش‌های مدیران این سازمان‌هاست که برای غلبه بر آن، نظریه‌ها و دیدگاه‌‍‌های مختلفی مطرح شده است. توانمندی‌های پویا، یکی از دیدگاه‌هایی است که در دو دهة گذشته بر مبنا و به‌عنوان مکمل نظریة منبع‌محور ارائه شده است. این مطالعه رویکرد توانمندی‌های پویا را به مدیریت راهبردی سازمان‌های پژوهش و فناوری اتخاذ کرده است. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها با استفاده از رویکرد توانمندی‌های پویا درک راهبردی از سازمان‌های پژوهش و فناوری و به‌‌طور خاص درک این‌که چگونه توانمندی‌های پویا در یک سازمان پژوهش و فناوری پیشران سایر توانمندی‌ها هستند را ارتقا می‌دهد. این مقاله در آغاز با نگاهی به پیدایش توانمندی پویا، به شرح مختصر دیدگاه منبع‌محور روی می‌آورد و سپس ضمن بررسی دیدگاه توانمندی پویا و ارائة الگویی برای مدیریت راهبردی سازمان‌های پژوهش و فناوری با استفاده از این دیدگاه، به جمع‌بندی و ارائة چند پیشنهاد بسنده می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic capability approach to the strategic management of research and technology organizations

نویسندگان [English]

  • Reza Bandarian 1
  • Mahdi Bandarian 2
چکیده [English]

Effective management of Research and Technology Organizations in today's turbulent world, is one of the most important challenges of managers of these organizations. Various theories and approaches have been proposedto overcome these challenges. Dynamic capability is one of recent presented approaches, based on resource-based theoryand counts as a supplement of this theory. In this study, the dynamic capabilities approach to strategic management of Research and Technology Organizations has adopted. Results of this  analysisincrease the strategic understanding of Research and Technology Organizations by using dynamic capability approach and especially can help to improve to understand how dynamic capabilities are drivers of  other capabilities in Research and Technology Organizations. Followingpaper begins witha brief glanceat the  emergence of dynamic capabilities and continues with explanation of resource-based view. Then, bydescribing  Dynamic Capability and, a model for Strategic Management of Research and Technology Organizations will be  presented and it will be concluded by some research proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic management
  • Dynamic Capability
  • Research and Technology Organizations