نویسنده = علی بابایی
حرکت های «جمعی» و تغییرات نهاد و فناوری: بررسی چند نظام نوآوری منتخب

دوره 06، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 69-86

روح الله حمیدی مطلق؛ علی بابایی؛ علی ملکی


برنامه ریزی استراتژیک، تاریخچه، مفروضات و میزان تاثیر آن بر عملکرد سازمانی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 31-44

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق


در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

دوره 06، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی


تطور مدل هاى ارزیابى: از راهنماى فراسکاتى تا پیمایش هاى نوآورى

دوره 04، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 27-46

علی بابایی؛ ابراهیم سوزنچی کاشانی