اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی

داروسازی - فارماسیوتیکس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

old.tums.ac.ir/faculties/najafabadi?lang=en&display=mysite
roholamitums.ac.ir
+98 21 6412 2211

سردبیر

کیومرث اشتریان

سیاستگذاری عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~ashtrian
ashtrianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید سپهر قاضی نوری نائینی

مهندسی صنایع استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/ghazinoory
ghazinoorymodares.ac.ir

حمیدرضا ملک محمدی

علوم سیاسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~malek
malekut.ac.ir
+98 21 6111 2413

حسین سالار آملی

شیمی تجزیه استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2186/Hossein%20SalarAmoli
h.salaramoliaut.ac.ir

کیومرث اشتریان

سیاستگذاری عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~ashtrian
ashtrianut.ac.ir

عباس ملکی

سیاستگذاری انرژی دانشیار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف

sharif.ir/~maleki/
malekisharif.edu
+98 21 6616 6129

مهدی ضرغامی

مهندسی عمران- مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی استاد دانشگاه تبریز

mzarghamitabrizu.ac.ir

محمدتقی عیسائی

مهندسی صنایع دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~isaai/
isaaisharif.edu
+98 21 6616 5851

محمدحسین رحمتی

اقتصاد دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

gsme.sharif.edu/~rahmati/
rahmatisharif.edu
+98 21 6604 9195

مدیر علمی و اجرایی

نجم الدین یزدی

سیاستگذاری علم و فناوری مسئول هماهنگی امور پژوهشی پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

najmodidn.yazdisharif.edu
0000-0002-7160-5205

مدیر داخلی

نینا شاددلی

پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف

ninashaddelisharif.edu

ویراستار ادبی

مهناز مقدسی

ویراستار فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

m_moghadasi14yahoo.com

صفحه آرا

سمیه حسنی

صفحه آرای فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

daftarvirastargmail.com