تحلیل گفتمان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»

نوع مقاله : فراخوان ویژه نامه «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

چکیده

طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مجلس شورای اسلامی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین طرح‌های قانونی و اسناد سیاستی در حوزۀ حکمرانی و سیاست‌گذاری فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران دانست. اگرچه این طرح و نسخه‌های پیش و پس از آن تاکنون به سرانجام مشخّصی در مجلس شورای اسلامی دست نیافته است، اما بررسی و تحلیل دقیق آن می‌تواند آموخته‌های سیاستی مهمی برای پژوهشگران و ذی‌ربطان این عرصه داشته باشد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که از طریق روش تحلیل گفتمان، این طرح را واکاوی نماید و به گفتمان حاکم بر آن دست یابد. برای نیل به این مقصود از رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف، با تکیه بر شیوۀ نوآورانه والتون و بون استفاده شده است. نتایج این پژوهش در قالب ترسیم نقشۀ گفتمانی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ارائه شده است. بر این اساس، «حمایت از مردم» دال شناوری است که گفتمان حاکم بر طرح و نیز گفتمانی که به‌مثابه رقیب تعریف می‌کند، بر سر آن در تنازع گفتمانی هستند. دال خالی مردم که در گفتمان حاکم بر طرح با عنوان مردم اخلاق‌گرا حضور دارد، محور اتصال دال‌های مرکزی حاکمیت و فضای مجازی داخلی است و دال‌های مرکزی امنیت، سلامت و استقلال نیز در نسبت با دال فضای مجازی داخلی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of the "Supporting Users' Rights and Basic Applied Services in the Cyber Space" Bill

نویسندگان [English]

  • alireza ghorbani 1
  • Abdolkarim Khayami 2
1 PhD Student in culture and communication, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and culture and communication, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The bill titled "Supporting Users' Rights and Basic User Services in the Cyber Space" proposed in the Islamic Consultative Assembly can be considered one of the most important and contentious legislative proposals and policy documents in the governance and policymaking of the cyber space in the Islamic Republic of Iran. Although this bill, along with its preceding and subsequent versions, has not yet reached a conclusive stage in the Islamic Consultative Assembly, a detailed analysis can provide valuable insights for researchers and stakeholders in this field. The present study aims to examine and understand this bill through discourse analysis and explore the prevailing discourse surrounding it. The research adopts the innovative discourse analysis approach of Laclau and Mouffe, drawing on the Walton and Boon's innovative approach. The results of this study are presented in the form of a discourse map of the "Supporting Users' Rights and Basic User Services in the Cyber Space" bill. On this basis, supporting the people is a floating signifier that the dominant discourse on the plan, as well as the discourse that defines it as a rival, are in discursive conflict over. The empty signifier of people, which is present in the dominant discourse on the plan as moral people, is the axis of connection of the central signifiers of sovereignty and domestic cyberspace, and the central signifiers of security, health, and independence are also placed in relation to the signifier of domestic cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse analysis
  • safeguarding bill
  • supporting users' rights bill
  • Supreme Council of Cyberspace
  • Islamic Consultative Assembly
دوره 13، شماره 4
ویژه‌نامه "توسعه صنایع فرهنگی و خلاق"
بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 18 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 18 آذر 1402