الزامات روزنامه‌نگاری داده‌محور در اخبار صداوسیما

نوع مقاله : فراخوان ویژه نامه «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»

نویسندگان

1 بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهید امینی

2 استاد دانشگاه

چکیده

کاربرد و به‌کارگیری روزنامه‌نگاری داده‌محور که اخبار را با داده‌ها و با کمک ابزارها و الگوریتم‌های رایانه‌ای روایت می‌کند چه از جنبه فناورانه و چه از لحاظ اجتماعی و ساختاری با الزامات و بسترسازی‌هایی همراه است. در همین راستا هدف مقاله حاضر شناسایی الزامات روزنامه‌نگاری داده‌محور در اخبار صداوسیما است. داده‌های پژوهش به‌وسیله مصاحبه با 20 نفر از کارشناسان و خبرگان گردآوری شده و تحلیل آن‌ها با روش تحلیل مضمون و رتبه‌بندی انجام شده است. استخراج 202 مضمون پایه از متون مصاحبه‌ها و تجمیع و یکپارچه‌سازی آن‌ها به 51 مضمون سازمان‌دهنده، در نهایت منتج به 6 مضمون فراگیر آموزش، پژوهش و یادگیری، ترویج و گفتمان‌سازی، تشکیل واحد و تیم روزنامه‌نگاری داده‌محور، آماده‌سازی و به‌روزرسانی بسترها و زیرساخت‌ها، به‌کارگیری راهبردهای متنوع، متکثر و خلاق در تولید و انتشار و استفاده فعالانه از پیشرفت‌های فناوری و توجه به روندهای آینده شده است که با روش رتبه‌بندی، به ترتیب فوق وزن‌دهی و اولویت‌گذاری شده‌اند. با نظر به یافته‌ها، می‌توان این گزاره را مطرح کرد که الزامات روزنامه‌نگاری داده‌محور احصا شده -در این پژوهش- با مراحل پنج‌گانه پذیرش نوآوری در نظریه اشاعة (پذیرش) نوآوری و نظریه گفتمان مطابقت و هم‌نهشت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requirements of data journalism in IRIB News

نویسندگان [English]

  • arsalan veisi 1
  • ebrahim fathi 2
  • jahandar amiri 2
1 بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهید امینی
2 University
چکیده [English]

The use and application of data journalism, which narrates news with data and with the help of computer tools and algorithms, is associated with requirements and frameworks, both from the technological and social and structural aspects. In this regard, the aim of this article is to identify the requirements of data journalism in IRIB news. Research data was collected through interviews with experts and 20 experts and their analysis was done with thematic analysis and ranking method. Extracting 202 basic themes from the texts of the interviews and aggregating and integrating them into 51 organizing themes, ultimately resulting in 6 comprehensive themes of education, research and learning, promoting and creating discourse, forming a data journalism unit and team, preparing and updating platforms and infrastructures, applying strategies It has become diverse, plural and creative in production and dissemination and active use of technological advances and attention to future trends, which have been weighted and prioritized by the ranking method. According to the findings, it can be stated that the requirements of data journalism - in this research - are compatible with the five stages of innovation acceptance in the innovation diffusion theory and the discourse theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data journalism. IRIB
  • News. Data
  • Open data
دوره 13، شماره 4
ویژه‌نامه "توسعه صنایع فرهنگی و خلاق"
بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 25 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 03 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 بهمن 1402