چارچوب مفهومی برای شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های اصلی مسئولیت‌ اجتماعی‌ دانشگاه با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، به دلیل مسائل متعدد اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی، پرسش از چیستی مسئولیت اجتماعی دانشگاه موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله با هدف تعریف مسئولیت اجتماعی دانشگاه و شناسایی مؤلفه‌های آن به بررسی انتقادی نظریات گوناگون در زمینه دانشگاهِ مطلوب در دنیای پیچیده امروز، پرداخته شد؛ و سپس با استفاده از روش فراترکیب دسته‌بندی جامع و منسجمی از ابعاد و مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه، ارائه گردید. در حوزه‌ مطالعات دانشگاه پژوهی از طریق جستجو در پایگاه مقالات داخلی و با توجه به واژگان مرتبط، 870 منبع اولیه در بازه زمانی ده سال اخیر استخراج گردید، سپس با بررسی ارتباط عنوان، چکیده، روش و یافته‌های مقالات؛ با اهداف این پژوهش، 23 مقاله برای کدگذاری انتخاب گردید. در ادامه با کدگذاری باز و محوری، شاخص‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه در 5 بعد و 26 مقوله اصلی دسته‌بندی گردید که عبارت‌اند از: ابعاد حکمرانی با مؤلفه‌های (چشم‌انداز و راهبرد روشن، رهبر حامی، ائتلاف و تعامل گسترده با ذی‌نفعان بیرونی، تأمین مالی پایدار، اداره مشورتی و آزادی دانشگاهی؛ و ارزیابی، مستندسازی و گزارش دهی مستمر)، آموزش با مؤلفه‌های (آموزش‌‌ اصول شهروندی، توسعه توانمندی دانشجو، آموزش فراگیر، محتوای درسی مسئله محور، یادگیری مشارکتی؛ و اخلاق در آموزش)، پژوهش (پژوهش مشارکتی، پژوهش مسئله محور، اخلاق در پژوهش؛ حمایت از نوآوری و ترویج علم در صنعت و جامعه)، خدمات (حمایت از شرکت‌های نوپا، مشارکت در اقتصاد منطقه، تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی؛ و فعالیت‌های خیرخواهانه) و مدیریت داخلی (رویه‌های کاری منصفانه، کیفیت زندگی کاری دانشگاهیان، توجه به محیط‌زیست؛ ساختار و فرهنگ پویا و زیرساخت نوین). این مقاله نشان می‌دهد که یک دانشگاه مسئولیت‌پذیر در قبال جامعه، در تمامی کارکردهای خود به‌صورت متناسب به مسائل اجتماعی توجه دارد و این دغدغه را تنها به رسالت سوم دانشگاه و فعالیت‌های خیرخواهانه تقلیل نمی‌دهد. در انتهای مقاله پیشنهادهایی نیز برای تقویت مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ایرانی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conceptual framework for identifying and evaluating the main components of university social responsibility Using the meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • akram ghadimi 2
  • hossein sheykhrezaee 3
2 nrisp
3 Iranian institute of philosophy
چکیده [English]

The growing gap between education, research, and services has resulted in conflict between these functions in recent years. The university has decoupled its social functions from its scientific concerns. University social responsibility is the component that connects all universities. functions. As a result, we should not limit the concept of engagement to the third mission, which may reduce it to a secondary role.
The meta-synthesis method was used to classify university social responsibility measurements in order to evaluate their social responsibility. An extensive review of the existing literature yielded 870 primary articles. The 23 cases were chosen after careful consideration of their relationship to the research objectives. The university's indicators of social responsibility were classified into five The indicators of social responsibility were measured in three dimensions using open and axial coding. The classes of the university were classified into 5 dimensions and 26 main categories
Dimensions include (1) governance (clear vision, supportive leadership, interaction with external stakeholders, Sustainable financing, democratic and consultative administration, and continuous evaluation and reporting), (2) education (Citizenship Principles Education, capability development, Inclusive Education, Problem-Oriented Curriculum, Participatory Training, and ethics in education), and (3) research (participatory research, problem-oriented research, transferring knowledge to industry and society; and social innovation); (4) services (supporting start-ups, participation in the regional economy, cultural and social development; and charitable activities) and (5) internal management (fair working procedures, quality of academic life academics, attention to the environment, dynamic structure and culture, and new infrastructure, were distinguished. This article shows that a responsible university pays attention to social media. issues in all functions and does not reduce the concern for social issues to The third role of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University functions
  • public good
  • sustainable university
  • entrepreneur university
  • fourth generation university