چارچوب مفهومی برای شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های اصلی مسئولیت‌ اجتماعی‌ دانشگاه با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، به دلیل مسائل متعدد اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی، پرسش از چیستی مسئولیت اجتماعی دانشگاه موردتوجه قرارگرفته است. در این مقاله با هدف تعریف مسئولیت اجتماعی دانشگاه و شناسایی مؤلفه‌های آن به بررسی انتقادی نظریات گوناگون در زمینه دانشگاهِ مطلوب در دنیای پیچیده امروز، پرداخته شد؛ و سپس با استفاده از روش فراترکیب دسته‌بندی جامع و منسجمی از ابعاد و مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه، ارائه گردید. در حوزه‌ مطالعات دانشگاه پژوهی از طریق جستجو در پایگاه مقالات داخلی و با توجه به واژگان مرتبط، 870 منبع اولیه در بازه زمانی ده سال اخیر استخراج گردید، سپس با بررسی ارتباط عنوان، چکیده، روش و یافته‌های مقالات؛ با اهداف این پژوهش، 23 مقاله برای کدگذاری انتخاب گردید. در ادامه با کدگذاری باز و محوری، شاخص‌های مسئولیت اجتماعی دانشگاه در 5 بعد و 26 مقوله اصلی دسته‌بندی گردید که عبارت‌اند از: ابعاد حکمرانی با مؤلفه‌های (چشم‌انداز و راهبرد روشن، رهبر حامی، ائتلاف و تعامل گسترده با ذی‌نفعان بیرونی، تأمین مالی پایدار، اداره مشورتی و آزادی دانشگاهی؛ و ارزیابی، مستندسازی و گزارش دهی مستمر)، آموزش با مؤلفه‌های (آموزش‌‌ اصول شهروندی، توسعه توانمندی دانشجو، آموزش فراگیر، محتوای درسی مسئله محور، یادگیری مشارکتی؛ و اخلاق در آموزش)، پژوهش (پژوهش مشارکتی، پژوهش مسئله محور، اخلاق در پژوهش؛ حمایت از نوآوری و ترویج علم در صنعت و جامعه)، خدمات (حمایت از شرکت‌های نوپا، مشارکت در اقتصاد منطقه، تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی؛ و فعالیت‌های خیرخواهانه) و مدیریت داخلی (رویه‌های کاری منصفانه، کیفیت زندگی کاری دانشگاهیان، توجه به محیط‌زیست؛ ساختار و فرهنگ پویا و زیرساخت نوین). این مقاله نشان می‌دهد که یک دانشگاه مسئولیت‌پذیر در قبال جامعه، در تمامی کارکردهای خود به‌صورت متناسب به مسائل اجتماعی توجه دارد و این دغدغه را تنها به رسالت سوم دانشگاه و فعالیت‌های خیرخواهانه تقلیل نمی‌دهد. در انتهای مقاله پیشنهادهایی نیز برای تقویت مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی در دانشگاه ایرانی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conceptual framework for identifying and evaluating the main components of university social responsibility Using the meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • akram ghadimi 2
  • hossein sheykhrezaee 3
2 nrisp
3 Iranian institute of philosophy
چکیده [English]

The growing gap between education, research, and services has resulted in conflict between these functions in recent years. The university has decoupled its social functions from its scientific concerns. University social responsibility is the component that connects all universities. functions. As a result, we should not limit the concept of engagement to the third mission, which may reduce it to a secondary role.
The meta-synthesis method was used to classify university social responsibility measurements in order to evaluate their social responsibility. An extensive review of the existing literature yielded 870 primary articles. The 23 cases were chosen after careful consideration of their relationship to the research objectives. The university's indicators of social responsibility were classified into five The indicators of social responsibility were measured in three dimensions using open and axial coding. The classes of the university were classified into 5 dimensions and 26 main categories
Dimensions include (1) governance (clear vision, supportive leadership, interaction with external stakeholders, Sustainable financing, democratic and consultative administration, and continuous evaluation and reporting), (2) education (Citizenship Principles Education, capability development, Inclusive Education, Problem-Oriented Curriculum, Participatory Training, and ethics in education), and (3) research (participatory research, problem-oriented research, transferring knowledge to industry and society; and social innovation); (4) services (supporting start-ups, participation in the regional economy, cultural and social development; and charitable activities) and (5) internal management (fair working procedures, quality of academic life academics, attention to the environment, dynamic structure and culture, and new infrastructure, were distinguished. This article shows that a responsible university pays attention to social media. issues in all functions and does not reduce the concern for social issues to The third role of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University functions
  • public good
  • sustainable university
  • entrepreneur university
  • fourth generation university
Ahmadian Chashemi, M., and Niazazari, K., Salehi, M. (2021). “Designing the model of Fourth-generation University to Improve Education and Research Quality in Higher Education”. Educational Development of Judishapur, 11(4), pp. 901-911.{in Persian}
Alasti, K. (2019). “Responsible Research and Innovation and the Concept of Moral Responsibility”. Methodology of Social Sciences and Humanities, 25(100), pp. 59-80.
Ali, M. Mustapha, I. Osman, S., and Hassan, U. (2021). “University social responsibility: A review of conceptual evolution and its thematic analysis”. Journal of Cleaner Production. 286:124931.
Alimohammadlou, M. Akbari, B., and Mahdavianpoor, E. (2014). “Identifying Social Responsibility in Universities (USR) Using Fuzzy Delphi. Case study: Shiraz University”. Iranian Higher Education, 6 (3), pp.161-192.{in Persian}
 Baptiste, H. J., Cai, Y. G., Atiquil Islam, A. Y. M., and Wenceslas, N. (2022). “A Systematic Review of University Social Responsibility in Post-Conflict Societies: The Case of the Great Lakes Region of East Africa”. Social Indicators Research, pp.1-37.
Baradaran Haghir, M., Noorshahi, N., and Roshan, A. R. (2019). “The conceptualization of social responsibility of the university in Iran”. IRPHE. 25 (3), pp. 1-26.{in Persian}
Barnett, R. (Ed.). (2012). The future university: Ideas and possibilities. Translators: Shasti, SH. Moghimi, SH. (1397). Tehran: Institute for Social and Cultural Studies.{in Persian}
Bastos, F. C. C., de Souza, M. J. B., and Hoffmann, E. M. (2019). “University Social Responsibility: An Analysis from the Carroll’s Model”. Revista de Negócios, 24(3), pp. 27-48.
Bench, S., and Day, T. (2010). “The user experience of critical care discharge: A meta-synthesis of qualitative research”. International Journal of Nursing Studies, 47(4), pp. 487–499.
Bokhari, A. A. H. (2017). “Universities’ Social Responsibility (USR) and Sustainable Development: A Conceptual Framework”. SSRG International Journal of Economics and Management Studies (SSRG-IJEMS), 4(12), pp. 8–16.
Cabrera, J. J. B., Mera, B., del R. M. B., and Espinosa, K. V. B. (2018). “University social responsibility from the perspective of the different stakeholders”. Journal of Modern Accounting and Auditing, 14(4), pp. 220–230.
Carroll, A. B. (1991). “The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders”. Business Horizons, 34(4), pp. 39–48.
Chen, S. H., Nasongkhla, J., and Donaldson, J. A. (2015). “University Social Responsibility (USR): Identifying an Ethical Foundation within Higher Education Institutions”. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 14(4), pp. 165-172.
Darabi, S., Azizi, N., Salimi, J., Shirbagi, N. (2019). “A Reflection on Academic Sustainability Indicators: Analyzing the Views of Higher Education Policy Makers and Planners”. Journal of Educational Planning Studies, 8(15), pp. 19-55. {in Persian}
Dávila, E. P., Silva, E. L. E., Apac, M. A. D., Torres, B. D., Neyra, M. M. Á. S., Figueroa, M. D. P. M., and Paulino, N. B. (2022). “University Social Responsibility: State of the art”. Journal of Positive Psychology and Wellbeing6(2), pp. 806-815.
Dima, G. (2015). Comparative Research on the Social Responsibility of Universities in Europe and development of a Community reference framework. University Politehnica of Bucharest.
Dolati, A., Siadat, A., Aminbeidokhti, A., Neyestani, M. (2021). “An Analysis of the Social Participation of Universities in the Society with an Emphasis on Local Community Expectations”. Journal of Applied Sociology, 32(1), pp. 59-82. {in Persian}
Eghdampour, R., Keshtiaray, N., and Esmaili, R. (2020). “Student's experiences of Social Responsibility in the university”. Journal of Higher Education Curriculum Studies, 10(20), pp. 237-264.{in Persian}
Esfijani, A., Hussain, F., and Chang, E. (2013). “University social responsibility ontology”. Engineering Intelligent Systems, 21(4), pp. 271–281.
Farasatkhah M. (2015). University and higher education: World perspectives and Iranian issues. Tehran: Nashreney
Persian}
Fazlifard, S., Lotfi Heravi, M., and Samandar Ali Eshtehardi, M. (2021). “Awards to Entrepreneurship and Engagement in Higher Education”. Science and Technology Policy Letters, 11(4), pp. 98-114.
Goddard, J., Hazelkorn, E., and Vallance, P. (Eds.). (2016). The civic university: The policy and leadership challenges. Edward Elgar Publishing.
Gomes, S., Nogueira, M., Serra, F., and Esgaio, A. (2019). Social responsibility in higher education institutions in Portugal: the missing link between expectations, perceptions and practices. EDULEARN19 Proceedings, Palma de Maiorca.
Habibi, N., Vazifehdust, H., and Jafari, P. (2016). “Upgrading Islamic Azad University social accountability factors”. IRPHE. 22 (2), pp.125-145.{in Persian}
Hamzerobati, M., Javdani, H., Mohajeran, B., Seyed Abbaszadeh, M. M., and Bazrafshan Moghadam M., (2017). Sustainable University: Prerequisites for Achieving Sustainable Education. JMDP. 30 (3), pp. 61-96.{in Persian}
Huang, Y. F., and Do, M. H. (2021). “Review of empirical research on university social responsibility”. International Journal of Educational Management, 35(3), pp. 549-63.
Javdani, H., and Hamzerobati, M. (2019). “Sustainable university, an endeavor for survival and sustainability”. IRPHE. 25 (2), pp. 63-86. {in Persian}
Javdani, H., and keaxa, A. (2020). “Critical review of Iranian studies in the field of sustainable higher education”. Journal of Educational Planning Studies, 9(17),  pp. 1-28. {in Persian}
Keykha, A., and Abili, K. (2020). “Study of Social Responsibility of Educational Groups (Case study: Department of Management and Educational Planning, the University of Tehran)”. ihej. 2020; 12 (1):113-138.{in Persian}
Keykha, A. (2021). “Recreating the Entrepreneurship Ecosystem Model of Third Generation University (Case Study: University of Tehran)”. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences, 8(1), pp. 124-143. {in Persian}
Laasch, O., and Conaway, R. N. (2014). Principles of responsible management: Global sustainability, responsibility, and ethics. Cengage Learning
Latif, K. F. (2018). “The development and validation of stakeholder-based scale for measuring university social responsibility (USR)”. Social Indicators Research, 140(2), pp. 511-547.
MacIntyre, A. C. (2009). God, philosophy, universities: A selective history of the Catholic philosophical tradition. Translators: Mosleh, E. and Heshmati A. (1400). Tehran: Naqdefarhang.{in Persian}
Mahdi R. (2019). An Introduction to the University's Interaction with the Environment: Theories and Experiences. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies.{in Persian}
Mili, S., Bouayad, A., and Lahrech, A. (2020). “Evaluation of the implementation of University Social Responsibility in Morocco”. International Journal of Management and Humanities (IJMH), 4(7), pp. 74-79.
Mohamed, A. T. E. (2015). “A Framework for University Social Responsibility and Sustainability: The Case of South Valley University”, Egypt. 9(7), pp. 2407–2416.
Mohammadi, Y., Monavvarifard, F., Salehi, L., and Movahedi, R. (2019). “Factors Affecting on Outspread of Sustainable Higher Education from Viewpoints of Students (Case Study: College of Agriculture Sciences, Bu-Ali Sina University)”. Journal of Agricultural Education Administration Research, 11(48), pp. 57-74. {in Persian}
Mousavi, S.H., Ghorchian, N., and Jafari, P. (2021). “Provide a model for promoting the role of universities in sustainable development”. Quarterly Journal Of Educational Leadership and Administration, 15(1), pp. 97-136.{in Persian}
Nejati, M. Shafaei, A. Salamzadeh, Y. & Daraei, M. (2011). Corporate social responsibility and universities: A study of top 10 world universities’ websites. African Journal of Business Management, 5(2), 440-447.
Nematollahi Z., Ranaei-kordsholi H., Alimohamadloo M., and Salimi GH. (2019). “A Systematic Review of the Capabilities of the Third Generation University”. Studies in Learning and Instruction.11(1), pp. 183-217.{in Persian}
Nili, M., Nasr, A., Sharif, M., and Merhrmohammadi, M. (2010). “Social Prerequisites and Outcomes of Accountable Curriculum in Higher Education Case Study: Public Universities of Isfahan”. Journal of Applied Sociology, 21(2), pp. 57-76. {in Persian}
Omidinia, A. (2020). Virtuous organization. Tehran: Roham Andisheh.{in Persian}
Owen, R., Macnaghten, P., Stilgoe, J., Gorman, M., Fisher, E., and Guston, D. (2013). “A framework for responsible” innovation in Owen R, Bessant J, and Heintz M, (eds) Responsible innovation: managing the responsible emergence of science and innovation in society.
Pawłowski, K. (2009). “The ‘fourth generation university’as a creator of the local and regional development”. Higher Education in Europe, 34(1), pp. 51-64
Pellizzoni, L. (2004). “Responsibility and environmental governance”. Environmental politics, 13(3), pp. 541-565.
Pinheiro, R., Benneworth, P., and Jones, G. A. (2012). Universities and Regional Development: A Critical Assessment of Tensions and Contradictions. Translators: Keydozi, A M. and Gholamian, M. (1399). Tehran: IRPHE.{in Persian}
Rad, E., Faghihi, A., Nateghi, F., Moeini Kia, M. (2017). “Planning a Sustainable University Model Based on the Researches in Iran”.  6(14), 193-216. {in Persian}
Rahmani, J. (2019). Essays on Social Responsibility of Iranian University and Environmental Crisis. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies. {in Persian}
Rajabian Gharib, F., Mohammadzadeh, S., and Sharifzadeh, M. S. (2021). “Developing a Model for University-Community Engagement based on Social Responsibility Approach in Agricultural Higher Education.”  IRPHE, 26 (4), pp. 85-111.{in Persian}
Rajabian Gharib, F., Mohammadzadeh, S., Harif Sharifzadeh, M. (2021). “Social responsibility in higher agricultural education: The future research approach”. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 13(3), pp. 33-69. {in Persian}
Rumambi, H., Kaparang, R., Lintong, J., and Tangon, J. (2020). “Corporate Social Responsibility (CSR) in Higher Education: An Indonesian Sustainable Development Perspective”. First International Conference on Applied Science and Technology (ICAST 2018), 298, 1–4.
Sánchez-Hernández, M. I., and Mainardes, E. W. (2016). “University social responsibility: a student base analysis in Brazil”. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 13(2), pp. 151–169.
Sandelowski, M., and Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Sepehri, Y., Liaghatdar, M.J., and Esfijani, A. (2021). “Approaches and Methods of Teaching and Learning in Fourth Generation Universities from the Perspective of Faculty Members: A Qualitative Case Study”. Studies in Learning and Instruction, 12(2), pp. 137-161. {in Persian}
Shahvali, M., Moezzi, F., and Marzooghi. R. (2020). “A Methodology for Paradigm Shift to Explain Sustainable University”. JMDP. 33 (1), pp. 171-201.{in Persian}
Shek, D. T., and Hollister, R. M. (2017). University social responsibility and quality of life. Translator: Ramezani Mehraban, M. (1400). Tehran: Institute for Social and Cultural Studies.{in Persian}
Shiri, H. (2021). “University and Society: A Study of the Relationship between University and Government, Industry and Civil Society”. Biquarterly Journal of Sociology of Social Institutions, 7(16), pp. 251-283.{in Persian}
Shokrollahi, M., Davoudi, R., Kamali, N. (2020). “The Responsibility of the Academic System to the Community: Designing a Model to Assess Its Current and Desirable Status”. SCDS. 8 (3), pp. 151-178. {in Persian}
Smiley, M. (2008). Collective Responsibility. Translator: Khodadadi, Maryam (1394). Tehran: Qoqnoos. {in Persian}
Talebian-darzi, M., Fallah, V., Salehi, M. (2021). “Identifying the components o f social responsibility in the curriculum of the skill university”. Journal of Educational Scinces, 28(1), pp. 208-228.{in Persian}
Toshmali, G., Alimohammadzadeh, K, Maher, A., Hosseinim SM, Bahadori, M. (2020). “Conceptualization of entrepreneurial university and pattern design of third generation university”. Iran Occupational Health, 17(1), pp. 415-36. {in Persian}
Vallaeys, F., De la Cruz, C., and Sasia, P. M. (2009). Responsabilidad social universitaria: manual de primeros pasos. Inter-American Development Bank.
Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., and Baicu, C. (2010). “Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), pp. 4177-4182.
Vázquez, J. L., L Aza, C., and Lanero, A. (2015). “Students’ experiences of university social responsibility and perceptions of satisfaction and quality of service”. Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, 28(S), pp. 25-39.
Wigmore-
Yadollahi Dehcheshmeh, A., Rajaipour, S., and Siadat, A. (2021). “Developing a fourth generation model for Iranian universities”. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 13(4), pp. 31-57. {in Persian}