چشم‌اندازی از نظام حق اختراع در پرتو کاربرد هوش مصنوعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

نظام حق اختراع براساس مقررات و ضوابط سنتی خود از جمله جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی، اختراعی را شایسته حمایت می‌داند و شخصی را مستحق دریافت عنوان مخترع می‌کند. اما در این میان با ظهوری فناوری جدید هوش مصنوعی، این امکان وجود دارد که هوش مصنوعی در بررسی شرایط ماهوی و شکلی اختراعات به نحو شگفت انگیزی مداخله نموده و کیفیت بررسی را ارتقا ببخشد و در نتیجه بر تعداد گواهی‌نامه‌های صادره مؤثر باشد. از سویی نقض حق اختراع به-وسیله‌ی هوش مصنوعی ممکن بوده و مسائلی درباره مسئولیت و جبران خسارت وارده را مطرح میکند. هدف این نوشتار بررسی جایگاه پدیده هوش مصنوعی در نظام حق اختراع کشورها است تا با مطالعه آثار و پیامدهایی که این پدیده برای این نظام حقوقی به همراه خواهد داشت، تغییرات اجتناب‌ناپذیری را که به اصول و مبانی این نظام‌های حقوقی تحمیل خواهد کرد شناسایی نماید. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری میکند که اولاً بسیاری از اصول و مفاهیم بنیادین این نظام مانند شروط شکلی و ماهوی لازم برای اعطای حمایت دستخوش تغییرات عمده خواهند شد و ثانیاً در موارد نقض حق اختراع ناشی از هوش مصنوعی، امکان انتساب مسئولیت به بازیگران دخیل در این حوزه وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A perspective of the patent regime in the light of the use of artificial intelligence

نویسندگان [English]

  • Hamid Shahkarami 1
  • zahra shakeri 2
1 MA. In Intellectual Property Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 University of Tehran
چکیده [English]

The patent system, based on its traditional rules and regulations, including novelty, innovative step, and industrial application, deems an invention worthy of protection and entitles a person to receive the title of inventor. But in the meantime, with the emergence of new artificial intelligence technology, there is a possibility that artificial intelligence will intervene in the examination of the substantive and formal conditions of inventions in a surprising way and improve the quality of the examination and, as a result, be effective on the number of issued certificates. On the one hand, patent infringement by artificial intelligence is possible and raises issues about responsibility and compensation for damages. The purpose of this article is to investigate the place of the phenomenon of artificial intelligence in the patent system of the countries in order to study the effects and consequences that this phenomenon will bring to this legal system, the inevitable changes that will be imposed on the principles and foundations of these legal systems. Therefore, the present article with a descriptive analytical method finally concludes that, firstly, many of the fundamental principles and concepts of this system, such as formal and substantive conditions necessary for granting protection, will undergo major changes, and secondly, in cases of patent infringement by artificial intelligence, the assigning responsibility to actors involved in this field is not possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New technologies
  • Patent
  • Intelligent systems
  • Substantive conditions
  • infringement