شناسایی پیشران‏‎های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

3  کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیشران‏‎های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد فراترکیب انجام‌شده است. فراترکیب، مستلزم این است که پژوهش‏گر یک بازنگری دقیق و عمیق انجام داده و یافته‌های پژوهش‌های کیفی مرتبط را ترکیب کند. در این مطالعه با استفاده از روش فراترکیب،140 مقاله در حوزه کارآفرینی دیجیتال، ارزیابی شده و با تحلیل محتوا، ابعاد و کدهای مربوط، استخراج انجام شد و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شدند. نتایج یافته‌ها نشان می‏‎دهند که کدهای فرهنگ سازمانی، مشتری مداری و عوامل اجتماعی دارای بیشترین ضریب اهمیت می‌باشند. درنهایت، پس از طی گام‌های پژوهش، مدل استنتاج شده از یافته‌های کیفی ارائه گردید. مشخص شد که این مدل از 3 بعد (درون‏‎سازمانی، برون‏‎سازمانی و زیرساخت‏‎ها)، 6 مفهوم (قابلیت‏‎های سازمانی، خط‌‎مشی سازمانی، مشوق‏‎های حمایتی، توانمندی‏‎های محیطی، زیرساخت‏‎های فناوری اطلاعات و زیرساخت‏‎های محیطی) و هم‏چنین 30 کد تشکیل شده است. نتیجه حاصل از آنتروپی شانون نشان داد که کدهای فرهنگ سازمانی، مشتری‏‎مداری و عوامل اجتماعی به ترتیب رتبه‎‏های اول تا سوم را به‏‎عنوان پیشران‏‎های مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کسب نموده‏‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Effective Propellants on Digital Entrepreneurship in Small and Medium Businesses with Meta- Synthesis Approach

نویسندگان [English]

 • Asma Tavazoeifar 1
 • Mohim Sheihakitash 2
 • Soheila Keshavarz 3
1  Master of Entrepreneurship Management student, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor and Faculty of management and Economic, University of Sistan and Baluchestan. Zahedan, Iran.
3 Master of Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The present study aimed to identify the effective propellants on digital entrepreneurship in small and medium-sized businesses with a Meta-Synthesis approach. The Meta-Synthesis requires that the researcher perform an accurate and profound revision, combining the findings of relevant qualitative research. By using the Meta-Synthesis method, 140 articles in the field of digital entrepreneurship, evaluation and analysis of content, dimensions and related codes were extracted, and the significance and priority of each method was determined by a little Shannon entropy. The results showed that organizational culture codes, customer-oriented, social factors have the most important factor. Finally, after the study steps, the inference model was presented from qualitative findings that this model of 3 dimensions (Intra-organizational, Extra organizational, and the infrastructures), 6 concepts (organizational capabilities, organizational policy, supportive protection, environmental capabilities, IT infrastructure, environmental infrastructure) and 30 Code is composed. Shannon›s entropy result showed that the codes of organizational culture, customer orientation, and social factors ranked first and third, respectively, as effective propellants of digital entrepreneurship in small and medium-sized businesses, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Entrepreneurship
 • Small and Medium Business
 • Shannon Entropy
 • Information and Communication Technology
 1. منابع

  1. اراکی، م. توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط در ایران. فصلنامه رشد و فناوری، 1385.
  2. ارفعی، ع.، محمدی، ر.، اکبری، پ. ارائه الگوی مفهومی برای عوامل موثر در ایجاد موفقیت کارآفرینی الکترونیکی (مطالعه موردی:شرکت های کارآفرینی الکترونیک)، مطالعات اقتصاد مدیریت مالی و حسابداری، دوره 2، شماره1/2، 1395.
  3. رضایی، ب.، نعمان موسی، س. کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات. کنفرانس بین المللی کسب وکار: فرصت ها و چالش ها، خرداد 1395.
  4. رضایی،م.، مبینی، ع. ایران آینده در افق چشم انداز (سند چشم انداز). تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.1385.
  5. رضاییان، ع. میکائیلی، ف. تاجیک، م. احمدی زاده، آ. 1389. بررسی ارتباط راهبردهای رقابتی عام و پذیرش کسب وکار الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط. مطالعات مدیریت راهبردی، 120- 107.
  6. رئیسی نافچی، س.، مروری بر مدل های کسب و کار الکترونیک:بررسی عومل موثر بر پیاده سازی مدل کسب و کار الکترونیک در SMEها، سومین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، 1396.
  7. محقر، ع. جعفر نژاد، ا. مدرس یزدی، م و صادقی مقدم، م. (1392). ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تأمین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب، مجله مدیریت فناوری اطلاعات،شماره4، 194-161.
  8. محمدی، سمیه؛ نورایی، طهمورث؛ شریفیان، اسماعیل. اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی ورزﺷﯽ. پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره 4، شماره 16، 54-43، 1395.
  9. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ های ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، بررسی چگونگی رقابت کردن بنگاه­های کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات. ﺗﻬﺮان، 1386.
  10. میرپارسا، س. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه اثربخش در کارآفرینی دیجیتالی. همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، 15-1، 1392.
  11. یعقوبی فرانی، ا.، معتقد، م.، کریمی، س. نقش دانش و مهارت کارآفرینانه در توسعه قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان دانشگاه های دولتی استان همدان. فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دوره 31، شماره 3، 785-802، 1395.
  12. Ahmad, SZ., Abu Bakar, AR., Faziharudean,TM., Mohamad Zaki, KA. An empirical study of factors affecting ecommerce adoption among small- and medium-sized enterprises in a Developing Country: Evidence from Malaysia. Information technology for Development, 21(4), 555–572. https://doi.org/10.1080/02681102.2014.899961, 2015.
  13. Anwar, M. Mobile Phones and the Livelihoods of Indonesian Micro-Entrepreneurs: evidence of Capability Expansion. Pacific Asia Conference on Information Systems, 2015.
  14. Dawson,L.,Van Belle,J-P. Critical success factors for business intelligence in the south African financial services sector. SA Journal of Information Management, 15(1), 12 pages, 2013.
  15. Gide,E.,Wu,M.X. A study of e-commerce business satisfaction model to measure e-commerce success in service SMEs. Journal of Electronic Commerce Research, 5(2), pp. 223-228, 2006.
  16. Kendall,J. Receptivity of singapore's SMEs to electronic commerce adoption. Journal of Strategic Information System, 10(2), pp. 223-242, 2001.
  17. Klaiber,U.,Hermanus,T.,Mason,R.B. E-business Developments and Skills requirements in the Retail Sector. Wholesale and Retail Leadership Chair, Cape peninsula University of Technology, 2014.
  18. Motoshige, I., Shujiro, U. Small And Medium-Size Enterprises Support Policies in Japan. World Bank, 1994.
  19. Mutula,S.M.,Brakel,P.V. E-readiness of SMEs in the ICT sector in Botswana with respect to information access. The Electronic Library, 24(3), pp.402-417, 2006.
  20. Ongori, H., Migiro, S. O. Information and communication technologies adoption in SMEs: literature review. Journal of Chinese Entrepreneurship, 2(1), pp. 93-104, 2010.
  21. Ratten V. Social entrepreneurship through digital communication in farming. Word journal of Entrepreneurship, Management link to this document. 2018.
  22. Sameni,M.K.,Khoshalhan,F. E-business adoption in iranian small and medium enterprises: analyzing and prioritizing the extraorganizational factors. Paper presented at PICMET, USA, 2009.
  23. Sameni,M.K.,Khoshalhan,F. E-business adoption in iranian small and medium enterprises: analyzing and prioritizing the extraorganizational factors. Paper presented at PICMET, USA, 2009.
  24. Sangar,Amin Babazadeh.,Iahad,Noorminshah Binti A. Critical Factors That Affect the success Of Business Intelligence Systems (BIS) Implementation In An Organization. intelligence, 12, pp. 14-16, 2013.
  25. Todd,P.R.,Javalgi,R.G. Internationalization of SMEs in India: Fostering entrepreneurship by leveraging information technology. International Journal of Emerging Markets, 2(2), pp. 166-180, 2007.
  26. Tumbas S., Berente N., Brocke J.V. Digital innovation and institutional entrepreneurship: Chief Digital Officer perspectives of their emerging role. Journal or  information Technology. 2018.