کلیدواژه‌ها = اقتصاد تکاملی
نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی


تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد

دوره 01، شماره 2، آبان 1390، صفحه 41-56

امیر علی سیف الدین؛ امیر حسین رهبر