کلیدواژه‌ها = اقتصاد دانش بنیان
تحلیل کمی و کیفی اثرگذاری فناوری پهن‌باند بر اقتصاد

دوره 07، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 55-73

علی استاجی؛ مهدی رعایائی؛ احمد محمدی


جایگاه نهادی آموزش پایه در توسعه دانش بنیان

دوره 02، شماره 1، بهمن 1391، صفحه 67-80

فرشاد مومنی؛ فرزانه چهاربند


تفاوت ها و تقارب های دو جریان اصلی و غیراصلی اقتصاد

دوره 01، شماره 2، آبان 1390، صفحه 41-56

امیر علی سیف الدین؛ امیر حسین رهبر