نویسنده = ���������� ���������������� ��������
روایت جامعۀ محلی از مسائل مدیریتی آب در منطقۀ حسنلو، واقع در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

دوره 05، شماره 3، آبان 1394، صفحه 39-50

یونس اکبری؛ سعید طالع شایان؛ سروش طالبی اسکندری