روایت جامعۀ محلی از مسائل مدیریتی آب در منطقۀ حسنلو، واقع در حوضۀ آبریز دریاچۀ ارومیه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی پژوهشکده سیاستگذاری علم دانشگاه شریف

2 پژوهشگر پژوهشکدۀ سیاس تگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مدیریت منابع آب دانشگاه کردستان

3 پژوهشگر پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در عصر حاضر، به علت افزایش جمعیت و کمبود آب، مدیریت منابع آب درمقایسه با گذشته فرایندی بسیار دشوار شده است. امروزه این مفهوم پذیرفته شده است که مسائل آب فقط «طبیعی » یا «فنی » نیست، بلکه مسائلی چندبعدی و بین رشته ای است. یکی از ابعاد مهم دربارۀ مسائل آب، مسائل اجتماعی مرتبط با این موضوع است. در این زمینه، ضرورت بینش اجتماعی برگرفته از متن جامعه به سیستم های مدیریتی آب روز به روز بیشتر احساس می شود. در مقالۀ حاضر، با استفاده از روش نظریۀ زمینه ای، سعی شده است مسائل مربوط به آب از دیدگاه جامعۀ محلی مطرح شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تأثیر متقابل ساخت سد حسنلو و مسائل مدیریتی منطقه سبب تولید نارضایتی در جامعۀ محلی شده و پیامد این عوامل موجب نگرش منفی و استفادۀ هرچه بیشتر از منابع آب، بدون توجه به مسئلۀ کمبود آن، در میانِ جامعۀ محلی شده است. چنین وجه نظری نه تنها برخاسته از نگرش خیرمحدود به منابع است، بلکه عامل تشدیدکنندۀ این وجه نظر نیز هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narration of Local Community on Issues Related to Water Management in the Hasanlu’s Region Located in the Lake Urmia Basin

نویسندگان [English]

  • Younes Akbari 1
  • Saeed Tale Shayan 2
  • Soroush Talebi Eskandari 3
چکیده [English]

In the present era, due to population growth and as a result of water shortages, water resource management is a very difficult process than in the past. Today, this concept has been accepted that issues of water are not only «natural» or «technical» but also are multidimensional and interdisciplinary problems. One of the important aspects in relation to water issues are social issues associated with this issue. In this direction, the necessity of social vision to water management systems has increasingly been felt which derived from context of a society. The present article, using of grounded theory, try to narrate the related to water issues from the perspective of local community. The results indicate that the interaction impact of building the hasanlu’s dam and regional management issues generates discontent in the local community that implications of these factors caused a negative attitude and greater use of water resources regardless of the problem of water scarcity in the region had been by the local community. Such an attitude not only is derived from limited good attitude to the resources, but also is aggravating factor of the attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • water resources management
  • hasanlu area
  • limited good
  • Grounded theory