نویسنده = مریم جهانگیرنیا
سه پارادایم سیاست نوآوری: تحقیق و توسعه، نظام‌های نوآوری و تغییر تحول آفرین

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 152-178

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ علی اصغر سعدآبادی


نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی