انقلاب 1688 و همۀ مسائل مربوط به آن: حقوق مالکیت، انقلاب شکوهمند و ظهور نظام سرمایه داری بریتانیا

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه برنامه ریزی و توسعۀ اقتصادی/ دانشکده اقتصاد/ دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نورث و وینگست در مقالۀ مهم خود مطرح می کنند که انقلاب شکوهمند 1688، با وادارکردن پادشاه به پاسخگو بودن در برابر مجلس، به حفظ حقوق مالکیت کمک کرد و محرک ظهور سرمایه داری شد. به صورت مشابهی، عجم اوغلو و جانسون و رابینسون بعدها نوشتند که در انگلستانِ قرون وسطی، حق مالکیت برای صاحبان زمین و تجار و صنعت کاران اولیه وجود نداشت و اصلاح و احیای حقوق مالکیت، در قرن هفدهم، فرایند توسعۀ مالی و بازرگانی را تسریع کرد. در اینجا چند مسئله وجود دارد. نخست آنکه، از قرن سیزدهم، حقوق مالکیت در انگلستان امنیتی نسبی داشت، اما مشکل اصلی توسعه امنیت حقوقی نبود، بلکه طبیعت فئودالی آن ها بود که «وراثت انحصاری» و «واگذاری اجباری مستمر » را شامل میشد. از طرف دیگر، وقایع 1688 هیچ تأثیر مستقیم و آشکاری بر حقوق مالکیت نداشت. با درنظرگرفتن این انتقادات، چه تغییراتی موجب تقویت نظام سرمای هداری شد؟ یک احتمال، وقوع انقلاب های مالی و اداریِ پس از 1688 بود که با افزایش لزوم جنگ و گسترش نقش جهانی بریتانیا شدت یافت. نظام مالی جدید، با هدایت مجلس قدرتمندتر، اصلاحاتی در زمینۀ حقوق مالکیت ارضی، افزایش مالکیت قابل وثیقه گذاری و بدهی های فروشی انجام داد که نتیجۀ آن، وقوع انقلاب صنعتی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1688 and all that: Property rights, the Glorious Revolution and the rise of British capitalism. Journal of Institutional Economics

نویسندگان [English]

  • Farshad Momeni 1
  • Hamed Nasiri 2
1 Full professor, Economics Management and Development, Allameh Tabatabi University
2 PhD student of Technology Management, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

In a seminal 1989 article, Douglass North and Barry Weingast argued that by making the monarch more answerable to Parliament, the Glorious Revolution of 1688 helped to secure property rights in England and stimulate the rise of capitalism. Similarly, Daron Acemoglu, Simon Johnson, and James Robinson later wrote that in the English Middle Ages there was a ‘lack of property rights for landowners, merchants and proto-industrialists’ and the ‘strengthening’ of property rights in the late 17th century ‘spurred a process of financial and commercial expansion’. There are several problems with these arguments. Property rights in England were relatively secure from the 13th century. A major developmental problem was not the security of rights but their feudal nature, including widespread ‘entails’ and ‘strict settlements’. 1688 had no obvious direct effect on
property rights. Given these criticisms, what changes promoted the rise of capitalism? A more plausible answer is found by addressing the post-1688 Financial and Administrative Revolutions, which were pressured by the enhanced needs of war and Britain’s expanding global role. Guided by a more powerful Parliament, this new financial system stimulated reforms to landed property rights, the growth of collateralizable property and saleable debt, and thus enabled the Industrial Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security of property rights
  • Government financing
  • Glorious revolution
  • Powerful parliament
  • Industrial revolution
منابع
سایکس، پرسی. (1336)، سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس، یا ده هزار مایل در ایران، چاپ دوم. ترجمه حسین سعادت نوری. تهران: انتشارات ابن‌سینا.
عجم اوغلو، دارون و رابینسون، جیمز. (1390)، ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی، چاپ اول. ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم. تهران: انتشارات کویر.
نورث، داگلاس سی. (1377)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، چاپ اول. ترجمه محمدرضا معینی. تهران: انتشارات مرکز مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
نورث، داگلاس سی. (1379)، ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، چاپ اول. ترجمه غلامرضا آزاد. تهران: نشر نی.
Acemoglu, D., S. Johnson and J. A. Robinson (2005a), ‘Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth’, in Philippe Aghion and Steven N. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth: Volume 1A, North Holland: Elsevier, pp. 385–472.
Acemoglu, D., S. Johnson and J. A. Robinson (2005b), ‘The Rise of Europe: Atlantic Trade,Institutional Change and Economic Growth’, American Economic Review, 95(3): 546–579.
Acemoglu, D. and J. A. Robinson (2012), Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity,
and Poverty
, New York: Random House and London: Profile.
Alchian, A. A. (1965), ‘Some Economics of Property Rights’, Il Politico, 30, pp. 816–829.
Reprinted in A. A. Alchian (1977), Economic Forces at Work, Indianapolis: Liberty
Press, pp. 127–149.
Allen, D. W. (2012), The Institutional Revolution: Measurement and the Economic Emergence of the Modern World, Chicago: University of Chicago
Press.
Allen, R. C. (2009), The British Industrial Revolution in Global Perspective, Cambridge and
New York: Cambridge University Press.
Angeles, L. (2011), ‘Institutions, Property Rights, and Economic Development in Historical
Perspective’, Kyklos, 64(2): 157–77.
Arrunada, B. (2016), ‘Coase and the Departure from Property’, in M. Claude and B. Elodie ˜
(eds.), The Elgar Companion to Ronald H. Coase, Cheltenham, UK and Northampton,
MA: Edward Elgar, pp. 305–319.
Ashton, T. S. (1955), An Economic History of England: The Eighteenth Century, London:
Methuen.
Bagehot, W. (1919), Lombard Street: A Description of the Money Market, (1st edn 1873),
London: Murray.
Baker, J. H. (1979), ‘The Law Merchant and the Common Law before 1700’, Cambridge
Law Journal
, 38(2): 295–322.
Bank of England (1970), The Bank of England: History and Functions, Debden: Gordon
Chalmers Fortin.
Barzel, Y. (1989), Economic Analysis of Property Rights, Cambridge: Cambridge University
Press.
Berman, H. J. (1983), Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition,
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Berman, H. J. (2003), Law and Revolution II: The Impact of the Protestant Reformations on
the Western Legal Tradition
, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Beutel, F. K. (1938), ‘The Development of Negotiable Instruments in Early English Law’,
Harvard Law Review, 51(5): 813–845.
Bogart, D. (2005), ‘Did Turnpike Trusts Increase Transportation Investment in Eighteenth
Century England?’, Journal of Economic History, 65(2): 439–68.
Bogart, D. (2011), ‘Did the Glorious Revolution Contribute to the Transport Revolution?
Evidence from Investment in Roads and Rivers’, Economic History Review, 64(4):
1073–1112.
Bogart, D. and G. Richardson (2011), ‘Property Rights and Parliament in Industrializing
Britain’, Journal of Law and Economics, 54(2): 241–274.
Bowen, H. V. (1995), ‘The Bank of England During the Long Eighteenth Century: 1694–
1815,’ in Richard Roberts and David Kynaston (eds.), The Bank of England, Oxford
and New York: Oxford University Press, pp. 1–18.
Braudel, F. (1984), Civilization and Capitalism, 15th–18th Century, Vol. 3, The Perspective
of the World
, London: Collins.
Brewer, J. (1988), The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688–1783, New
York: Knopf.
Broadberry, S. N., Bruce M. S. Campbell, A. Klein, M. Overton and Bas van Leeuwen (2015),
British Economic Growth 1270–1870: An Output-Based Approach, Cambridge and
New York: Cambridge University Press.
Carruthers, B. G. (1996), City of Capital: Politics and Markets in the English Financial
Revolution
, Princeton, NJ and Chichester, UK: Princeton University Press.
Castor, H. (2006), Blood and Roses: One Family’s Struggle and Triumph during the
Tumultuous Wars of the Roses
, New York: Harper Collins.
Cipolla, C. M. (1965), Guns, Sails and Empires: Technological Innovation and the Early
Phases of European Expansion, 1400–1700
, New York: Pantheon.
Clapham, J. H. (1966), The Bank of England: A History. Volume One, 1694–1797,
Cambridge: Cambridge University Press.
Clark, G. (1996), ‘The Political Foundations of Modern Economic Growth: England, 1540–
1800’, Journal of Interdisciplinary History, 26(4): 563–588.
Clark, G. (2007), A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World, Princeton:
Princeton University Press.
Cole, D. H. (2015), ‘“Economic Property Rights” as “Nonsense upon Stilts”: A Comment on
Hodgon’s Article’, Journal of Institutional Economics, 11(4): 725–730.
Cole, D. H. and P. Z. Grossman (2002), ‘The Meaning of Property Rights: Law versus
Economics?’, Land Economics, 78(3): 317–330.
Commons, J. R. (1934), Institutional Economics – Its Place in Political Economy, New York:
Macmillan.
Cox, G. W. (2012), ‘Was the Glorious Revolution a Constitutional Watershed’, Journal of
Economic History
, 72(3): 567–600.
Cox, G. W. (2016), Marketing Sovereign Promises: Monopoly Brokerage and the Growth of
the English State
, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Crouzet, F. (1990), Britain Ascendant: Comparative Studies in Franco-British Economic
History
, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
De Soto, H. (2000), The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails
Everywhere Else
, New York: Basic Books.
Deakin, S., Gindis, D., G. M. Hodgson, Kainan Huang and K. Pistor (2016), ‘Legal
Institutionalism: Capitalism and the Constitutive Role of Law’, Journal of Comparative
Economics
, published online.
Dickson, P. G. M. (1967), The Financial Revolution in England: A Study in the Development
of Public Credit, 1688-1756
, London: Macmillan.
Dutton, H. I. (1984), The Patent System and Inventive Activity during the Industrial
Revolution, 1750-1852
, Manchester: Manchester University Press.
Eltis, D. (2001), ‘The Volume and Structure of the Transatlantic Slave Trade: A Reassessment’,
William and Mary Quarterly, 58(1): 17–46.
English, B. and John Saville (1983), Strict Settlement: A Guide for Historians, Hull: University
of Hull Press.
Epstein, S. R. (2000), Freedom and Growth: The Rise of States and Markets in Europe,
1300–1750
, London and New York: Routledge.
Eric, R. (1930), An Early Experiment in Industrial Organisation: Being a History of the Firm
of Boulton and Watt 1775–1805, Abingdon: Frank Cass.
Heaton, H. (1937), ‘Financing the Industrial Revolution’, Bulletin of the Business Historical
Society
, 11(1), 1–10.
Heinsohn, G. and O. Steiger (2013), Ownership Economics: On the Foundations of Interest,
Money, Markets, Business Cycles and Economic Development
, Frank Decker (ed.),
London and New York: Routledge.
Heller, M. A. (2008), The Gridlock Economy: How Too Much Ownership Wrecks Markets,
Stops Innovation, and Costs Lives
, New York: Basic Books.
Hill, C. (1961), The Century of Revolution 1603–1714, London: Van Nostrand Reinhold.
Hodgson, G. M. (2014), ‘What is Capital? Economists and Sociologists have Changed its
Meaning – Should it be Changed Back?’, Cambridge Journal of Economics, 38(5):
1063–1086.
Hodgson, G. M. (2015a), Conceptualizing Capitalism: Institutions, Evolution, Future,
Chicago: University of Chicago Press.
Hodgson, G. M. (2015b), ‘Much of the “Economics of Property Rights” Devalues Property
and Legal Rights’, Journal of Institutional Economics, 11(4): 683–709.
Hodgson, G. M. (2015c), ‘What Humpty Dumpty Might Have Said About Property Rights
– And the Need to Put Them Back Together Again: A Response to Critics’, Journal of
Institutional Economics
, 11(4): 731–747.
Honore, A. M. (1961), ‘Ownership’, in Anthony G. Guest (ed.) ´ Oxford Essays in
Jurisprudence
, Oxford: Oxford University Press, pp. 107–147. Reprinted in the Journal
of Institutional Economics, 9(2): 2013, 227–255.
Hoppit, J. (2011), ‘Compulsion, Compensation and Property Rights in Britain, 1688–1833’,
Past and Present, 210(1): 93–128.
Ingham, G. (2004), The Nature of Money, Cambridge: Polity Press.
Ingham, G. (2008), Capitalism, Cambridge: Polity Press.
Israel, J. I. (1989), Dutch Primacy in World Trade 1585–1740, Oxford and New York:
Oxford University Press.
Jardine, L. (2008), Going Dutch: How England Plundered Holland’s Glory, London: Harper.
Jones, J. R. (1992), Liberty Secured? Britain Before and After 1688, Stanford, CA: Stanford
University Press.
Keynes, J. M. (1930), A Treatise on Money, Vol. 1: The Pure Theory of Money, Vol. 2: The
Applied Theory of Money
, London: Macmillan.
Kindleberger, C. P. (1984), A Financial History of Western Europe, London: George Allen
and Unwin.
King, S. and G. Timmins (2001), Making Sense of the Industrial Revolution: English Economy
and Society 1700–1850
, Manchester: Manchester University Press.
Lawrence, W. H. (2002), Understanding Negotiable Instruments and Payment Systems,
Newark, NJ: Matthew Bender.
Lindert, P. H. and Williamson, J. G. (1982), ‘Revising England’s Social Tables, 1688–1812’,
Explorations in Economic History, 19(4): 385–408.
MacLeod, C. (2002), Inventing the Industrial Revolution: The English Patent System, 1660-
1800
, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
MacLeod, H. D. (1858), Elements of Political Economy, London: Longmans Green.
MacLeod, H. D. (1872), The Principles of Economic Philosophy, 2nd edn., London:
Longmans Green.
Maddison, A. (2007), Contours of the World Economy, 1–2030 AD: Essays in MacroEconomic History, Oxford and New York: Oxford University Press.
Mann, M. (1986), The Sources of Social Power, Volume 1: A History of Power from the
Beginning to A.D. 1760
, Cambridge: Cambridge University Press.
Marx, K. (1976), Capital, vol. 1, Harmondsworth: Pelican. Translated from the fourth
German edition of 1890.
Mathias, P. (1983), The First Industrial Nation: An Economic History of Britain 1700–1914,
2nd edn London and New York: Routledge.
McCloskey, D. N. (2010), Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern
World
, Chicago: University of Chicago Press.
McCloskey, D. N. (2016), ‘Max U vs. Humanomics: A Critique of Neo-Institutionalism’,
Journal of Institutional Economics, 12(1): 1–27.
Mitchell Innes, Alfred (1914), ‘The Credit Theory of Money’, The Banking Law Journal, 31,
151–168.
Moore, Basil J. (1988),HorizontalistsandVerticalists:TheMacroeconomics ofCreditMoney,
Cambridge: Cambridge University Press.
Morgan, E. Victor and W. A. Thomas (1962), The Stock Exchange, Its History and Functions,
London: Elek Books.
Morrill, J. (1992), ‘The Sensible Revolution’, in Jonathan I. Israel (ed.), The Anglo-Dutch
Moment: Essays on the Glorious Revolution and its World Impact
, Cambridge and
New York: Cambridge University Press, pp. 73–104.
Murphy, A. L. (2009), The Origins of English Financial Markets: Investment and Speculation
before the South Sea Bubble
, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Murphy, A. L. (2013), ‘Demanding “Credible Commitment”: Public Reactions to the Failures
of the Early Financial Revolution’, Economic History Review, 66(1): 178–197.
Neal, L. (1990), The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the Age
of Reason
, Cambridge and New York: Cambridge University Press.
Nenner, H. (ed.) (1997), Politics and Political Imagination in Later Stuart Britain, Rochester,
NY: University of Rochester Press.
North, D. C. (1981), Structure and Change in Economic History, New York: Norton.
North, D. C. (1994), ‘Economic Performance through Time’, American Economic Review,
84(3): 359–367.
North, D. C., J. J. Wallis and B. R. Weingast (2009), Violence and Social Orders: A
Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History
, Cambridge:
Cambridge University Press.
North, D. C. and B. R. Weingast (1989), ‘Constitutions and Commitment: The Evolution
of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England’, Journal of
Economic History
, 49(4): 803–832.
O’Brien, P. K. (1988), ‘The Political Economy of British Taxation, 1660–1815’, Economic
History Review, New Series
, 41(1): 1–32.
O’Brien, P. K. (2006), ‘Provincializing the First Industrial Revolution’, Working Paper
17/06, Global Economic History Network (GEHN), London School of Economics.
http://eprints.lse.ac.uk/22474/1/wp17.pdf (retrieved 20 February 2016.)
O’Brien, P. K. (2011). ‘The Nature and Historical Evolution of an Exceptional Fiscal State
and its Possible Significance for the Precocious Commercialization and Industrialization
of the British Economy from Cromwell to Nelson’, Economic History Review, 64(2):
408–446.
O’Gorman, F. (1997), The Long Eighteenth Century: British Political and Social History
1688–1832
, New York: Arnold Press.
Ogilvie, S. and A. W. Carus (2014), ‘Institutions and Economic Growth in Historical
Perspective’, in P. Aghion and S. Durlauf (eds.), Handbook of Economic Growth,
vol. 2A, Amsterdam: Elsevier, pp. 403–513.
Olson, M., Jr. (2000), Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist
Dictatorships
, New York: Basic Books.
Olson, Mancur Jr. (1993), ‘Dictatorship, Democracy, and Development’, American Political
Science Review
, 87(3): 567–576.
Ostrom, E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective
Action
, Cambridge: Cambridge University Press.
Phillips, J. A. and C. Wetherell (1995), ‘The Great Reform Act of 1832 and
the Political Modernization of England’, American Historical Review, 100(2):
411–436.
Pincus, S. C. A. (2009), 1688: The First Modern Revolution (New Haven: Yale University
Press).
Pincus, S. C. A. and J. A. Robinson (2014), ‘What Really Happened During the Glorious
Revolution?’, in Galiani Sebastian and Sened Itai (eds.), Institutions, Property Rights,
and Economic Growth: The Legacy of Douglass North
, Cambridge and New York:
Cambridge University Press, pp. 192–222.
Powell, E. T. (1915), The Evolution of the Money Market (1385-1915): An Historical and
Analytical Study of the Rise and Development of Finance as a Centralised, Co-ordinated
Force
, London: Financial Press.
Quinn, S. (2001), ‘The Glorious Revolution’s Effect on English Private Finance: A
Microhistory 1680-1705’, Journal of Economic History, 61(3): 593–615.
Roberts, C. (1977), ‘The Constitutional Significance of the Financial Settlement of 1690’, The
Historical Journal
, 20(1): 59–76.
Roseveare, H. G. (1991), The Financial Revolution, 1660–1760, Harlow: Longman.
Schumpeter, J. A. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits,
Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle
, Cambridge, MA: Harvard University
Press.
Schumpeter, J. A. (1939), Business Cycles: A Theoretical Statistical and Historical Analysis of
the Capitalist Process
, 2 vols., New York: McGraw-Hill.
Schumpeter, J. A. (1954), History of Economic Analysis, Oxford and New York: Oxford
University Press.
Scott, J. (1991), Algernon Sydney and the Restoration Crisis, 1677–1683, Cambridge and
New York: Cambridge University Press.
Steiger, O. (ed.) (2008), Property Economics: Property Rights, Creditor’s Money and the
Foundations of the Economy
, Marburg: Metropolis.
Sullivan, R. J. (1989), ‘England’s “Age of Invention”: the Acceleration of Patents and of
Patentable Invention during the Industrial Revolution’, Explorations in Economic
History
, 26(4): 424–452.
Sussman, N. and Y. Yafeh (2006), ‘Institutional Reforms, Financial Development and
Sovereign Debt: Britain 1690–1790’, Journal of Economic History, 66(4): 906–935.
Temin, P. and H.-J. Voth (2005), ‘Credit Rationing and Crowding Out During the Industrial
Revolution: Evidence from Hoare’s Bank, 1702–1862’, Explorations in Economic
History
, 42: 325–348.
Trevor-Roper, H. (1992), Counter-Reformation to Glorious Revolution, Chicago: University
of Chicago Press.
Turner, M. (1986), ‘English Open Fields and Enclosures: Retardation or Productivity
Improvements’, Journal of Economic History, 46(3): 669–692.
Veblen, T. B. (1904), The Theory of Business Enterprise, New York: Charles Scribners.
Veblen, T. B. (1908), ‘Professor Clark’s Economics’, Quarterly Journal of Economics, 22(2):
147–195.
Veitch, J. M. (1986), ‘Repudiations and Confiscations by the Medieval State’, Journal of
Economic History
, 46(1): 31–36.
de Vries, Jan and Ad van der Woude (1997), The First Modern Economy. Success, Failure,
and Perseverance of the Dutch Economy, 1500–1815
, Cambridge and New York:
Cambridge University Press.
Ward, J. R. (1974), The Finance of Canal Building in Eighteenth-Century England, Oxford:
Oxford University Press.
Wennerlind, C. (2011), Casualties of Credit: The English Financial Revolution 1620–1720,Cambridge, MA: Harvard University Press.
Western, J. R. (1972), Monarchy and Revolution: The English State in the 1680s, London: Blandford.
Winthrop, W. (1920), Military Law and Precedents, 2nd edn, Washington: Government Printing Office.
Wray, L. R. (2012), Modern Money Theory: A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems, London and New York: Palgrave Macmillan.