دولت توسعه‌گرا و آیندۀ آن در فرایند جهانی‌شدن

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

دولت توسعه گرا، در نقش ارتباط دهندۀ دولت و توسعه، سال ها پیش از آنکه در ادبیات دانشگاهی این حوزه مهم تلقی شود، نقش آفرین بوده است. هم زمان با رشد چشمگیر ببرهای آسیا از یک سو و شکست نظریه های مبتنی بر بازار از سوی دیگر، و همچنین، رواج مکتب نوفایده گرایی و نئولیبرالیسم در بسیاری از کشورها و توجه مجدد به تأثیر دولت در اقتصاد و نهادگرایی نوین، این مفهوم نیز در ادبیات توسعه مدنظر محققان علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریت قرار گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسیِ شکل گیری، تاریخچه، بنیان های نظری و ویژگی های دولتِ توسعه گرا، سعی شده تا آیندۀ پیش روی این دولت ها، با تکیه بر فرایند جهانی شدن، ترسیم شود و دو گزارۀ ادامۀ روند فعلی و گزارۀ ترک مدل های موجود، که رادیکال تر و بنیادی تر است، برای آیندۀ این دولت ها مطرح شود و در نهایت، تلاش شده است تصویری از ویژگی های ممکن دولت توسعه گرا، در قرن حاضر، ترسیم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developmental State and Its Futures in the Process of Globalization

نویسنده [English]

 • Ali Lahoutian
چکیده [English]

Developmental State as a connector of two concepts of state and development exists many years before considering it in academic literature of development. Simultaneously with impressive growth of Asian tigers and also Failure of market-based theories and new Utilitarianism school and Neoliberalism in many of the countries and renewed attention to the role of government in the economy and the new institutionalism study of Developmental state is considered to Scholars of political science, social, economic and management. In the present study, firstly we are studying the formation, characteristics and history of developmental state. After this matter, scholars tried to studing the future of developemental states under golabalization space of the world. After this study two statements continuation of current and proposition more radical leaving existing models be presented and trying to provided the possible characteristics of Developmental state of 21 century.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • developmental state
 • globalization
 • comparative research
 1. منابع

  1. اوانز، پیتر. (1380). توسعه یا چپاول. ترجمۀ زندباف عباس و مخبر عباس، تهران: انتشارات طرح نو.
  2. پایا، علی. (1388). آیا «الگوی توسعۀ ایرانی ـ اسلامی» دست یافتنی است؟. نشریۀ روش شناسی علوم انسانی، 15(60)، 31-60.
  3. تیشه‏‌یار، ماندانا. (1395). بررسی روند توسعه سیاسی دولت در کرۀ‏‌جنوبی. فصلنامۀ دولت پژوهی، 2 (6)، 39-59.
  4. حبیبی، مسعود. (1389). جامعه‏‌شناسی دولت نهادی و توسعۀ صنعتی در ایران. فصلنامۀ توسعۀ تکنولوژی صنعتی، 16، 59-70.
  5. زاهدی، شمس‏‌السادات. (1390). جهانی شدن و توسعه ی پایدار. فصلنامۀ مطالعات راهبردی جهانی شدن، 2(3) ، 1-18.
  6. زاهدی، شمس‏‌السادات. (1388). مدیریت فراملی و جهانی: نگرش تطبیقی. ویراست دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.
  7. ژوئینگ، جین. (1387). تغییرات جهان‏‌گستر فناوری به سوی فناوری‏‌های نرم. ترجمۀ حسنوی، رضا و سلامی، شهریار، تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
  8. شیرزادی، رضا. (1390). دولت و توسعه در کرۀجنوبی. فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 15، 39-82
  9. عباس‏‌زاده، حسن. (1384). مدیریت دولتی نوین و توسعۀ پایدار. نشریۀ تدبیر، 163، 14-20.
  10. عظیمی‏‌آرانی، حسین. (1384). کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  11. غفاری، یاشیل. (1390). تحول نظریۀ توسعه در عصر جهانی‏‌شدن و هویت‏‌یابی ملت‏‌ها. 2(2)، 111-135.
  12. مؤمنی، فرشاد و نایب، سعید. (1391). تبیین آیندۀ اقتصاد ایران: تطبیق چهارچوب نظری نهادگرایی جدید با الگوی مبتنی بر سناریو. نشریۀ اقتصاد تطبیقی، 1 1(1)، 161-195.
  13. Amsden, A. (1989). Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialisation. Oxford, Oxford University Press.
  14. Arrighi, G. (2007). Adam Smith in Beijing: Lineages of the 21st Century. London, Verso.
  15. Bagchi, A. K. (2000). The Past and the Future of the Developmental State, journal of world-systems research, vi, 2, pp. 398-442.
  16. Beeson, M. (2004). The Rise and Fall (?) of the Developmental State: The Vicissitudes and Implications of East Asian Interventionism. In: Low, L. (ed.) Developmental States Relevancy, Redundancy and Reconfiguration. New York: Nova Science Publishers.
  17. Boozer, M., Ranis G., Stewart, F. & Suri T., (2003). Paths to Success: The Relationship between Human Development AndEconomic Growth, Discussion Paper No. 874 Economic Growth Center Yale University New Haven, CT (December).
  18. Chang, H.-J., (2006). The East Asian development experience: the miracle, the crisis and the future, London: Zed Books.
  19. Doner, R. F., Ritchie, B. K. & Slater, D. (2005). Systematic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Perspective, International Organisation, vol 59, pp. 327-361.
  20. Edigheji, O. (2011). Constructing a democratic developmental state in South Africa: Potentials and challenges, Cape Town: Human Sciences Research Council.
  21. Emmerij, L., (1997). Development Thinking and Practice: Introductory Essay and Policy Conclusion. In L. Emmerij, ed. Economic and Social Development into the XXI Century. Washington: The Inter-American Bank, pp. 3-38.
  22. Evans, P. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press.
  23. Evans P. (2008). The 21st century developmental state, Working Paper No. 4, Centre for Global Political Economy, University of Sussex.
  24. Evans, P. (2010). Constructing the 21st Century Developmental State: potentialities and pitfalls. In: EDIGHEJI, O. (ed.). Constructing a Democratic Developmental State in South Africa: potentials and challenges. Cape Town: HSRC.   
  25. Evans, P. & Heller, P. (2013). Human Development, State Transformation and the Politics of the Developmental State, Chapter 37 in The Oxford Hand book of Transformations of the State edited by Leibfried Stephan& et al, Oxford, Oxford University
  26. Hayashi, S. (2010). The developmental state in the era of globalization: beyond the Northeast Asian model of political economy. The Pacific Review, 23(1), pp. 45-69.
  27. Held, D. & Koenig-Archibugi, M. (2003). Taming globalization: frontiers of governance. Cambridge, UK Malden, Massachusetts: Polity Press..
  28. Henley, D. (2010). Three Principles of Successful Development Strategy: Outreach, Urgency, Expediency. Leiden: Tracking Development.
  29. Howell, J., (2006). Reflections on the Chinese State. Development and Change, 37(2), 273 - 297.
  30. Jeong B., (2015). The developmental state and social enterprise in South Korea: A historical institutionalism perspective, Social Enterprise Journal, 11(2), pp.116-137.
  31. Jian-xing, Y. & De-jin, S. (2010). The Developmental State and Beyond: The Case of China. Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 3(4), 42-66.
  32. Johnson, C. (1982). MITI and the Japanese Miracle. Stanford: Stanford University Press.
  33. Johnson, C. (1999). The Developmental State: Odyssey of a Concept. In: Woo-Cumings, M. (ed.) The Developmental State. Ithaca, NY
  34. Jomo, K. S., (2004). Southeast Asian Developmental States in Comparative Eastasian Perspective. In: Low, L. (ed.) Developmental States: Relevancy Redundancy or Reconfiguration. New York: Nova Science.
  35. Leftwich, A., (1994). The Developmental State, Working Paper No. 6, University of York.
  36. Leftwich, A. (1995). Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state. Journal of Development Studies, 31(3), 400-427.
  37. Leftwich, A., (1996), Democracy and Development, Theory and Politics, Cambridge: Polity Press.
  38. Marwala, T., )2006(.Foundations for a Developmental State: A case for technical educationarXiv:2019v1 availble on: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0907/0907.2019.pdf
  39. Öniş, , (1991), The Logic of the Developmental State, Comparative Politics, Vol. 24, No. 1 (Oct., 1991), pp. 109-126.
  40. Radice, h., (2008). The Developmental State under Global Neoliberalism, Third World Quarterly, Vol. 29, No. 6, pp 1153 – 1174
  41. Routley, L., (2012), Developmental states: a review of the literature, ESID Working Paper No. 03, UK.
  42. Sen, A. (1999). Development as freedom. New York, Knopf.
  43. Toussaint, E., (2014) South Korea : the miracle unmasked, Series : Bretton Woods, the World Bank and the IMF: 70th anniversary (Part 13) available on: http://www.cadtm.org/South-Korea-the-miracle-unmasked
  44. Vu, T. (2007). State Formation and the Origins of Developmental States in South Korea and Indonesia. Studies in Comparative International Development, 41(4), 27-56.
  45. Wade, R., (1990). Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton, NJ Princeton University Press.
  46. Williams, M. (2014). The End of the Developmental State?, New York, Routledge.