سواد دیجیتال: راهکاری برای پوشش شکاف دیجیتال و پرورش شهروند دیجیتال

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات امنیت اطلاعات، دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دکتری علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ورود به عصر فناوری و سیطرۀ اینترنت، از مصادیق فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه های اخیر، زندگی انسان عصر جدید را تحت تأثیر قرار داده است؛ اما بی شک تمامی نقاط جهان به یک میزان از امکانات فناورانه و دیجیتالی بهره مند نشده اند و این باعث ایجاد شکافی عمیق میان کشورهای برخوردار و محروم می شود؛ شکافی که با وجود سرمایه گذاری های عظیم و تلاش دولت ها برای رفع آن، همچنان گریبان گیر برخی مناطق جهان است. سواد دیجیتال یکی از روشهای رفع این شکاف، و حاوی مهارت هایی است که به شهروندان دیجیتال، در نقش افرادی که باید با رفتارهای امنیتی، قانونی و اخلاقی در استفاده از فناوری های دیجیتال آشنا باشند، کمک می کند تا بتوانند به خوبی دانش خود را با عصر اطلاعات تطبیق دهند و از کمترین امکانات و تجهیزات فیزیکی به بیشترین بهره داری دست یابند. هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت شکاف دیجیتال در عصر حاضر و ارائۀ راهکارهایی برای کاهش این شکاف در میان شهروندان دیجیتال است؛ بنابراین ضمن تشریح مفاهیم سواد دیجیتال و شکاف دیجیتال، علل ایجاد شکاف دیجیتال بررسی می شود و درنهایت، راهکارهایی، ازجمله تنظیم برنامه های آموزشی، فرهنگ سازی و استفاده از تجارب کشورهای پیشگام برای برطرف سازی این شکاف ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Literacy: a Solution for Covering the Digital Divide and Training Digital Citizen

نویسندگان [English]

  • Saeed Kazem Pourian 1
  • Samaneh Abdoli 2
2 Allameh Tabatabayi University
چکیده [English]

Entering the era of technology and domination of the Internet as an example of the of information and communication technology on this era have affected the human life of new era; But undoubtedly all parts of the world have not benefited equally from the technological and digital possibilities and this creates a huge gap between advantaged and disadvantaged countries; the gap that despite huge investments and governments efforts to fix, still has gripped some parts of the world. Digital literacy as one of the ways to settle this gap, involving skills that helps digital citizens- as people who must be familiar with security, legal and ethical behaviors to use digital technologies- to match their knowledge with era of information and achieve the highest utilization from the least physical facilities. The aim of this study is to evaluate the situation of the digital
divide in the current era and to provide some solutions to reduce this gap among digital citizens, therefore by explaining the concepts of digital literacy and digital divide, the causes of the digital divide are investigated and finally some solutions including setting up instructional programs, cultural domination practices and using the experiences of the pioneer countries are presented in order to settle this gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital literacy
  • Digital divide
  • Digital citizen
منابع
جعفری، زهرا. (1388). «شکاف دیجیتال و چگونگی گذر از آن». کتاب ماه کلیات اطلاعات، ارتباطات و روان­شناسی.
خبازیان، علی. و محمدپوران، آتنا (1386). «نقش بخش خصوصی در شکاف الکترونیک». مجلة عصر فناوری اطلاعات، 29.
خلجی، محمد. و خانیکی، هادی (1388). «جامعة اطلاعاتی، جوامع معرفتی، شکاف­های دیجیتال و ضرورت­های جدید توسعه». فصل­نامة پژوهش­های ارتباطی، 16(4)، پیاپی 60، 95-124.
خوش­نشین، زهره. و احمدلو دهنوی، میثم. و خوش­نشین، محمدرضا (1393). «چالش­های فرهنگی ـ آموزشی عصر دیجیتال و ضرورت توجه به آموزش مبتنی‌بر فناوری در کشورهای اسلامی». فصل­نامة مهندسی فرهنگی، 8(79).
سلطانی‌فر، مسعود. (1388). «بررسی شکاف دیجیتالی در نقاط مختلف کشور و ارائة الگویی مناسب برای رفع آن». پایان­نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
ضرابی، اصغر. و علیزاده اصل، جبار. و رحیمی، علیرضا. و بابانسب، رسول (1393). «تحلیل فضایی و اولویت‌بندی شهرستان­های آذربایجان غربی به‌منظور توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال». فصلنامة تحقیقات جغرافیایی،
منتظر، غلام­علی. و نصیری صالح، فرزین. و فتحیان، محمد (1386). «طراحی مدل توسعة سواد اطلاعاتی در ایران». فصل­نامة پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، ش 44.
یوسفان، احمد. و یوسفیان، الهام. (1391). «خوشه­بندی استان­های ایران بر پایة معیارهای شکاف دیجیتال به کمک روش K-MWANS». نشریة علمی ـ ترویجی محاسبات نرم، ش 1، 32-45.
Agarwal, R. and Animesh, A. and Prasad, K. (2009). “Social interactions and the‘digital divide’: Explaining regional variations in Internetuse”. Information Systems Research, 20, 277–294.
Andrianaivo, M. and Kpodar, K. (2011). ICT, financial inclusion, and growth: evidence from African countries, International Monetary Fund, 2011. Working paper. Available at www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1173.pdf.
Bach, Mirjana Pejic. and Zoroja, Jovana. and Vukšic, Vesna Bosilj. (2013). “Determinants of firms’ digital divide: A review of recent research”. Procedia Technology, 9, 120 – 128. Available online at www.sciencedirect.com
Bagchi, K. (2005). “Factors contributing to global digital divide: Some empirical results”. Journal of Global Information Technology Management, 8, 47–65.
Barton, Allan D. (2000). “Accounting for public heritage facilities – assets or liabilities of the government?”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 13(2), 219–236.
Barton, Allan D. (2006). “The significance of a social practice view of language, literacy and numeracy”. In L. Test, M. Hamilton, and Y. Hillier (Eds.), Adult literacy, numeracy and language (pp. 21–30). Maidenhead: Open University Press.
Bawden, D. (2008). “Origins and concepts of digital literacy”, in C Lankshear and M Knobel (eds), Digital literacies: concepts, policies and practices (pp. 17–32). Peter Lang Publishing, New York.
Billon, M. and  Marco, R. and Lera-Lopez, F. (2009b). “DisparitiesinICTadoption. Amultidimensionalapproachtostudythecross-countrydigitaldivide”. Telecommunications Policy, 33, 596–610.
Bimber, B. (2000). “Measuring the gender gap on the internet”. Social Science Quarterly, 81(3), 868–876.
Buckingham, D. and Scanlon, M. and Sefton-Green, J. (2001). “Selling the digital dream”. In A. Loveless and V. Ellis (Eds.), Subject to changes: Literacy and digital technology (pp. 20–40). London: Routledge.
Çakmak, Tolga and Özel, Nevzat and Yılmaz, Muharrem. (2013). “Evaluation of the Open Course Ware Initiatives within the Scope of Digital Literacy Skills: Turkish Open CourseWare Consortium Case”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 65–70.
Carvalho. D. (2010). A tecnologia multi-toque como impulsionadora no combate a exclusao digital. Maters Thesis, Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia
Carvalho, Diana and Bessa, Maximino and Oliveira, Lia and Guedes, Carlos and Peres, Emanuel and Magalhães, Luís. (2012). “New interaction paradigms to fight the digital divide: a pilot case study regarding multi-touch technology”. Procedia Computer Science, 14: 128–137. Available online at www.sciencedirect.com
Castells, M. and Himanen, P. (2002). The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model. 1st ed. Oxford University Press, New York
Chinn, M.D. and Fairlie, R.W. (2010). “ICT use in the developing world: An analysis of differences incomputer and Internet penetration”. Review of International Economics, 18, 153–167.
Choi, M. and Glassman, M. and Cristol, D. (2017). “What it means to be a citizen in the internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale”. Computers & Education. doi: 10.1016/j.compedu.2017.01.002.
CNNIC. (2011a). The 28th statistical survey report on the Internet development in China. Retrieved 28.05.12 from. P020110721502208383670.pdf. http://www.cnnic.cn/research/bgxz/tjbg/201107/
 
Cohendet, P. (2003). “The digital divide in the European enlarged economic scenario: an assessment of the socio-economic effects”. Report for ESA, University Louis Pasteur, Strasbourg.
Common sense media. (2009). “Digital Literacy and Citizenshipin the 21st Century”. A Common Sense Media White Paper. Available online at www.commonsensemedia.org
Crenshaw, E. M. and Robinson, K. K. (2006). “Jump-starting the internet revolution: how structural conduciveness and global connections help diffuse the internet”. Journal of the Association of Information Systems, 7(1), 4–18.
Cullen, R. (2003). “The digital divide: a global and national call to action”. The Electronic Library, 21(3), 247–257.
Deakins, E. and Dillon, S. (2002). “E-Government in New Zeland: the local authority perspective”. The International Journal of Public Sector Management, 12, in press.
De Jong, T. and Specht, M. and Koper, R. (2010). “A study of contextualised mobile information delivery for language learning”. Educational Technology & Society, 13(3), 110–125. Retrieved from <http://www.ifets.info/>.
Dewan, S. and Ganley, D. and Kraemer, K. L. (2010). “Complementarities in the diffusion of personal computers and the internet: implications for the global digital divide”. Information Systems Research, 21(4), 925–941.
Dewan, S. and Kraemer, K. (2000). “Information technology and productivity: evidence from country-level data”. Management Science, 46(4), 548–562.
Doong, Shing H. and Ho, Shu-Chun. (2012). “The impact of ICT development on the global digital divide”. Electronic Commerce Research and Applications, 11, 518–533. Available online at www.sciencedirect.com
Elen, J. and Clarebout, G. and Sarfo, F. K. and Louw, L. P. F. and Pöysä-Tarhonen, J. and Stassens, N. (2010). “Computer and information and communication technology: Students’ culture specific interpretations”. Educational Technology & Society, 13(4), 227–239. Retrieved from <http://www.ifets.info/>.
Emrouznejad, A.
European Commission (2010). “a European information society for growth and employment”, 2005. IP/05/643.
European Commission (2008). “Digital literacy: European Commission working paper and recommendations from digital literacy high-level expert group”. Retrieved from <http://www.ifap.ru/library/book386.pdf>.
European Commission. (2010). “Information society: digital agenda for Europe”. Available: http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/ index_en.htm
Fairlie, R.W. (2004). “Race and the digital divide”. Contributions to Economic Analysis & Policy, 3, 1–15.
Fathian, M. and Akhavan, P. and Hoorali, M. (2008). “E-readiness assessment of non-profit ICT SMEs in a developing country: the case of Iran”. Technovation, 28(9), 578–590.
Fuchs, C. (2009). “The role of income inequality in a multivariate crossnational analysis of the digital divide”. Social Science Computer Review 2009, 27,41–58.
Futurelab (2010). “Digital literacy accross the cirriculum: A futurelab handbook”. Retrieved from www.futurelab.org.uk
Gee, J. P. (2007). What video games have to teach us about learning and literacy (2nd ed.). NewYork: Palgrave Macmillan.
Guasch, Jesu´ s. and Cendro´ s. and Ugas, Luis. (2007). “The Digital Gap in Maracaibo city in Venezuela”. Telematics and Informatics, 24, 41–47. Available online at www.sciencedirect.com
Hague, Cassie. and Payton, Sarah. (2010). “Digital literacy across the curriculum”. Available online at www.futurelab.org.uk
Hanafizadeh, M. and Saghaei, A. and Hanafizadeh, P. (2009). “An index for cross-country analysis of ICT infrastructure and access”. Telecommunications Policy, 33(7), 385–405.
Heeks, R. (2008). “ICT4D 2.0: the next phase of applying ICT for international development”. IEEE Computer, 41(6), 26–33.
Ho, S. C. and Kauffman, R. J. and Liang, T. P. (2011). “Internet-based selling technology and ecommerce growth: a hybrid growth theory approach with cross-model inference”. Information and Technology Management, 12(3), 409–429.
Hollingworth, S. and Mansaray, A. and Allen, K. and Rose, A. (2011). “Parents’ perspectives on technology and children’s learning in the home: social class and the role of the habitus”. Journal of Computer Assisted Learning, 27(4), 347–360.

Huang, C. J. and Liu, M. C. and Chang, K. E. and Sung, Y. T. and Huang, T. H. and Chen, C. H. (2010). “A learning assistance tool for enhancing ICT literacy of elementary school students”. Educational Technology & Society, 13(3), 126–138. Retrieved from<http://www.ifets.info/>.

Ivanič, R. (1998). Writing and identity: The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam. John Benjamins.
Jackson, L. A. and Ervin, K. S. and Gardner, P. D. (2001). “Gender and the internet: women communicating and men searching”. Sex Roles, 44(5–6), 363–379.
Janks, H. (2010). “Language, power and pedagogy”. In N. Hornberger and S. McKay (Eds). Sociolinguistics and Language Education. Clevedon: Multilingual Matters.
Jeffrey, J. (2003). Bridging the global digital divide. Northampton: Edward Elgar
Jesus, Frederico Cruz. and Oliveira, Tiago. and Bacao, Fernando (2012). “Digital div ide across the European Union”. Information & Management, 49, 278–291. Available online at www.sciencedirect.com 
Karpati, Andrea. (2011). “Digital Literacy” In Education. Published by the UNESCO Institute for Information
 
Kiesler, S. and Zdaniuk, B. and Lundmark, V. (2000). “Troubles with the internet: the dynamics of help at home”. Human–Computer Interaction, 15(4), 323–351.
Knutsson, Ola. and Blåsjö, Mona. and Hållsten, Stina. and Karlström, Petter. (2012). “Identifying different registers of digital literacy in virtual learning environments”. Internet and Higher Education, 15, 237–246. Available online at www.sciencedirect.com
Kraemer, K.L. and Ganley, D. and Dewan, S. (2005). “Across the digital divide: Across-country multi-technology analysis of the determinants of IT penetration”. Journal of the Association for Information Systems, 6, 409–432.
Kress, G. (2003). Literacy in the new media age. New York: Routledge
Kyriakidou, Vagia. and Michalakelis, Christos. and Sphicopoulos, Thomas. (2011). “Digital divide gap convergence in Europe”. Technology in Society, 33, 265–270. Available online at www.sciencedirect.com
Lankshear, C.
Lea, M. R. and Street, B. (1998). “Student writing in higher education: An academic literacies approach”. Studies in Higher Education, 23, 157–172.
Li, Yan and Ranieri, Maria. (2013). “Educational and social correlates of the digital divide for rural and urban children: A study on primary school students in a provincial city of China”. Computers & Education, 60, 197–209. Available online at www.sciencedirect.com
Loo, Becky P.Y. and & Ngan, Y.L. (2012). “Developing mobile telecommunications to narrow digital divide in developing countries? Some lessons from China”. Telecommunications Policy, 36, 888–900. Available online at www.sciencedirect.comLooker, E. D & Thiessen, V. (2003). Beyond the digital divide in Canadian schools: from access to competency in the use of information technology. Social Science Computer Review, 21(4), 475–490.
Looker, E. D. and Thiessen, V. (2003). The digital divide in Canadian schools: Factors affecting student access to and use of information technology. Canada: Statistics Canada.
Loosen, W. (2002). “TheSecond-LevelDigitalDivideoftheWebandits Impact on Journalism”. First Monday, 7, 8. URL: /http://firstmonday. org/issues/issue7_8/loosen/index.htmlS.
Martin, A. (2006). “A European framework for digital literacy”. Nordic Journal of Digital Literacy, 2, 151–160.
Mason, S.M.
Noor, Nor Fariza Mohd (2012). “Digital Literacy Competence for Academic Needs: An Analysis of Malaysian Students in Three Universities”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 1489 – 1496. Available online at www.sciencedirect.com
Nishijima, M. and Ivanauskas, T.M. and Sarti. F.M. (2016). “Evolution and determinants of digital divide in Brazil (2005-2013)”. Telecommunications Policy. doi: 10.1016/j.telpol.2016.10.004.
Norris. P. (2001). “Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide”. Cambridge University Press
OECD. (2001). Organization for Economic Co-operation and Development, Understanding the Digital Divide, Disponible en: <http://www-oecd.org> [con acceso el 11–03–2002].
Ono, H. and Zavodny, M. (2007). “Digital inequality: a five country comparison using microdata”. Social Science Research, 36, 1135–1155.
Papaioannou, S. K. and Dimelis, S. P. (2007). “Information technology as a factor of economic development: evidence from developed and developing countries”. Economics of Innovation and New Technology, 16(3), 179–194.
Papastergiou, M. and Solomonidou, C. (2005). “Gender issue in internet access and favourite internet activities among Greek high school pupils inside and outside school”. Computers & Education, 44(4), 377–393.
Peters, T. (2001). “Spanning the digital divide: understanding and tackling the issue”. In Bridges.org, Washington/ Durbanville, p. 152.
Preston, P.
Pick, J.B, and Azari, R. (2011). “A global model of utilization of technology based on governmental, social, economic, and business investment factors”. J. Mgmt. Inf. Syst, 28(1), 51–85.
Puspitasari, L. and Ishii, K. (2016). “Digital divides and mobile Internet in Indonesia: Impact of smartphones”. Telematics and Informatics. doi: 10.1016/j.tele.2015.11.001.
Quibria, M.G. and Shamsun, A.N. and Tschanh, T, and Reyes-Macasaquit, M. (2003). “Digital divide: Determinants and policies with special reference to Asia”. Journal of Asian Economics, 13, 811–825.
Ruecker, Todd. (2012). “Exploring the Digital Divide on the U.S.-Mexico Border Through Literacy Narratives”. Computers and Composition, 29, 239–253. Available online at www.sciencedirect.com
Seo, H-J. and Lee, Y. S. and Oh, J. H. (2009). “Does ICT investment widen the growth gap?” Telecommunications Policy, 33(8), 422–431.
Simon, J.S. (2004). “Critical success factors for electronic services: challenges for developing countries”. J. Glob. Inf. Technol. Manag, 7(2), 31–53.
Singh, Sumanjeet. (2010). “Digital Divide in India: Measurement, Determinants and Policy for Addressing the Challenges in Bridging the Digital Divide”. International Journal of Innovation in the Digital Economy, 1(2), 1-24.
Tcheng, H. and Huet, J. M. and Viennois, I. and Romdhane, M. (2007). “Telecoms and development in Africa: the chicken or the egg?” Convergence Letter, 8, 16.
Tosun, N. and Baris, M. F. (2011). “Using information and communication technologies in school improvement”. Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 223–231. Retrieved from <http://www.tojet.net/>.
Trkman, P.
Unsworth, L. (2008). “Multiliteracies andmetalanguage. Describing image/text relations as a resource for negotiating multimodal texts”. In J. Coiro, et al. (Eds.), Handbook of research on new literacies (pp. 377–405). New York/London: Lawrence Erlbaum.
Vehovar,V.
Webster, F. (2006). Theories of the Information Society. Routledge, London.
Wijers, G.D.M. (2010). “Determinants of the digital divide: A study on IT development in Cambodia”. Technology in Society, 32, 336–341. Available online at www.sciencedirect.com
Wu, Ting-Feng. and Chen, Ming-Chung. and Yeh, Yao-Ming. and Wang, Hwa-Pey. and Chang. and Sophie Chien-Huey. (2014). “Is digital divide an issue for students with learning disabilities?”, Computers in Human Behavior, 39: 112–117. Available online at www.sciencedirect.com
Zhao, Shanyang. (2009). “Parental education and children’s online health information seeking: Beyond the digital divide debate”. Social Science & Medicine, 69, 1501–1505.
Zhang, Xiaoqun (2013). “Income disparity and digital divide: The Internet Consumption Model and cross-country empirical research”. Telecommunications Policy, 37, 515–529. Available online at www.sciencedirect.com
Zoroja, J. (2011). “Internet, E-Commerce And E-Government: Measuring The Gap Between European Developed And Post- Communist Countries”. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 9(2), 119-133.
http://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0017/38006/digital-lliteracy.pdf