بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان‌های تولیدی و خدماتی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار سیستم‌های اجتماعی و فنی دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه به کارگیری فناوری اطلاعات به افزایش دانش کارکنان و غنای محتوای شغلشان کمک بسیاری می کند. در این میان، تعیین ترکیب بهینه از مجموعه خدمات فناوری اطلاعات برای دستیابی به چابکی سازمانی ضرورت دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان های تولیدی و خدماتی انجام شده است. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی پیمایشی است. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی با ابزار پرسش نامه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است و نمونه های تصادفی 205 تن بوده اند. برای بررسی ابعاد متغیرهای بررسی شده و سنجش روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیه های پژوهشی، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات در ارتقای چابکی سازمان های تولیدی و خدماتی اثر شایان توجهی دارد. در همین زمینه، از میان چهار متغیر چابکی سازمانی بررسی شده، به کارگیری فناوری اطلاعات بیشترین تأثیر را در متغیر ارتقای شایستگی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Information Technology’s Impact on Agility in Production and Service Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Khodabakhshi 1
  • Ruhollah Tavallaei 2
  • Amirhossein Tayebi Abolhasani 3
1
2 Assistant professor of Social and technical systems management, Shahid Beheshti University of Tehran
3
چکیده [English]

Today, the use of information technology contributes to increasing employee knowledge and enriching the content of their jobs, while identifying the optimal combination of IT services for agility is essential. The main purpose of this study is to review the information technology on production and service organizations. This is a practical study and it uses a descriptive-survey
performing method. It is based on library studied and field research by using questionnaire in Agriculture research, education and promotion of Agriculture Jihad Ministry that the number of random samples was 205 person. To search studied variables dimensions and construct validity was used confirmatory factor Analysis, also to test the hypotheses was used from Structural Equation Modeling. The results of the present research show that information technology has a significant impact on promoting agility of production and service organizations. In this way, among the four organizational agility variables which has been studied in this research, information technology has the greatest impact on organizational competence promotion variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information technology
  • Information systems
  • Agility
  • Production and service organizations
  • منابع

- الفت، لعیا، و زنجیرچی، سیدمحمود. (1389). تحلیل پوششی داده‌ها؛ رویکردی نوین در ارزیابی چابکی سازمان‌ها. پژوهش‌های مدیریت در ایران. 14(2)، 44-21

-باشکوه، محمد، و شکسته‌بند، میترا. (1392). تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر چابکی کسب وکار. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات. 1(4)، 24-1

- توربان، افرایم. (1386). فناوری اطلاعات در مدیریت- دگرگونی سازمان‌ها در اقتصاد دیجیتالی. مترجم: حمیدرضا ریاحی، انتشارات پیام نور، جلد اول

- جعفرنژاد، احمد، و زارعی، علی اصغر. (1384). بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمان‌های فعلی به سازمان‌های چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور. فصلنامه فرهنگ مدیریت. 3(10)، 86-67

- خلعتبری، جواد، و حسینی طبق‌دهی، لیلا، و زمانی، عباسی. (1389). تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات بر کارایی و اثربخشی کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای استان مازندران. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1(1)

- خورشید، صدیقه. (1389). سنجش و رتبه‌بندی قابلیت‌های تولید چابک در صنعت فولاد خوزستان با متدولوژی آنتروپی فازی سلسله مراتبی. نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد سنندج. 5(11)، 19-1

- خوش سیما، غلامرضا. (1381). ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری چابکی سازمان‌های تولیدی با استفاده از منطق فازی در صنعت الکترونیک ایران. (کارشناسی ارشد)، دانشگاه تهران، ایران

- رمضانیان، محمدرحیم، و بساقر‌زاده، نرجس. (1390). تأثیر توانایی جذب و فرهنگ سازمانی بر موفقیت اجرای IS در شرکت‌های تولیدی قطعات خودروی استان گیلان. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. 3(9)، 68-41

- شهایی، بهنام، و رجب زاده، علی. (1384). بررسی ابعاد ارزیابی چابکی در سازمان‌های دولتی و نیم نگاهی به تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اسفند ماه، تهران

- صفری، سعید، و شیرزاد، صفیه، و خلیلی، حسن. (1391). ساختار مدیریت کیفیت با پشتیبانی فناوری اطلاعات (پژوهشی درباره سازمان بیمه مرکزی ایران). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. 4(12)، 134-113

- علاقه‌بند،علی. (1385). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: نشر روان

- فتحیان، محمد. (1384). نقش فناوری اطلاعات بر چابکی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، آذرماه، تهران

- فرازمند، عماد، و علی‌بخشی، رضا. (1396). مطالعه تطبیقی کسب‎وکارهای الکترونیکی در ایران در مقایسه با کسب‎وکارهای برتر در مقیاس جهانی. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. 9(1)، 122-103

- کلانتری، خلیل. (1387). مدل‌سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی اقتصادی، تهران: فرهنگ صبا

- محمدی، علی، و امیری، یاسر. (1391). ارائه‌ی مدل ساختاری تفسیری دست‌یابی به چابکی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان‌های تولیدی. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات. 4(13)، 134-115

- ملاحسینی، علی، و مصطفوی، شهرزاد. (1386). ارزیابی چابکی سازمان با استفاده از منطق فازی. ماهنامه تدبیر. 18(186)، 5-3

- موسی خانی، محمد، و مانیان، امیر، و محمودی، جعفر، و کارگر، محمدحسن. (1396). ارایه چارچوب جامع راهبری فناوری اطلاعات و بومی‌سازی آن برای صنعت خودروی ایران (مطالعه‌ی موردی: مادرشرکت خودروی اطلس). نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 9(1)، 165-143

- مهریار، محمد، و تارخ، محمدجعفر. (1386). مدیریت زنجیره تامین چابک ارائه چارچوبی مفهومی مبتنی بر عامل‌های نرم‌افزاری هوشمند. اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت زنجیره تامین و سیستم‌های اطلاعات، مهرماه، تهران

- هومن، حیدرعلی. (1387). استنباط آماری در پژوهش رفتاری، تهران: سمت

- Ali Hussein, Z., & Abdul Razak, I., & Chandran, V.G. (2010). Supply chain integration: an empirical study on manufacturing industry in Malaysia. Journal of Systems and Information Technology, 12(3).

- Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research, New York: The Guildford Press.

- Closs, D.J., & Goldsby, Th., & Clinton, S.R. (1997). Information Technology Influences On World Class Logistics Capability. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 27(1), 57-74.

- Coronado, M.A., & Sarhadi, M., & Millar, C. (2002). Defining framework for Information System requirements for agile manufacturing. International Journal of Industrial Ergonomics, 57-68.

- Goldman, S.L., & Nagel, R.N. (1993). Management, Technology & Agility: The Emergence of A New Era In Manufacturing. International Journal of Technology Management, 8(12), 18-38.

- Gunasekaran, A. (1999). Agile Manufacturing: A Framework for Research and Development. International Journal of Production Economics, 62, 87–105.

- Gunnison, A.O. (1997). Transitioning to Agility – Creating the 21st Century Enterprise, Addison-Wesley, Reading, MA.

- Haes, S., & Grembergen, W.V. (2015). Enterprise governance of information technology. Switzerland: Springer.

- Jairak, K.., & Praneetpolgrang, P., &  Subsermsri, P. (2015). Information technology governance practices based on sufficiency economy philosophy in the Thai university sector. Information Technology & People, 28(1), 195-223.

- Kisperska-Moron, D., & Swierczek, A. (2009). The agile capabilities of Polish companies in the supply chain: anempirical study. International Journal of Production Economics, 118, 217–224.

- Li, G., & Lin, Y., & Yan, H. (2006). Enhancing agility by timely sharing of supply information. International Journal of Supply Chain Management, 11(5), 425–435.

- Mohamed, N., & Singh, J.K.. (2012). A conceptual framework for information technology governance effectiveness in private organizations. Information Management & Computer Security, 20(2), 88-106.

- Sharif, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations; An introduction. International Journal of Production Economics, 62 (1-2), 7-22.

- Sherehiy, B., & Karwowski, W., & JJohn. K.L. (2007). A Review Agility: Concepts, Framework and Attributes. International Journal of Industrial Ergonomics, 37, 445-460.

- Swafford, P., & Ghosh, S., & Murthy, N. (2008). Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility. International Journal of Production Economics, 288-297.

- Zain, M., & Rose. R.C., & Abdullah, I., & Masrom, M. (2005). The relationship between Information Technology acceptance and organizational agility in Malaysia. Information and Management, 42(6), 829-839.