معرفی بانک های اجتماعی و آیندۀ تأمین مالی پایدار

نوع مقاله : نقد کتاب

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکدۀ سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف؛

چکیده

نظام اقتصادی مدرن گرچه در افزودن رفاه اقتصادی توفیقاتی داشته است، اما ناموفقیت هایی نیز متوجه همین نظام اقتصادی است که اگر به دقت بنگریم، آثار منفی آن به مراتب بیشتر از آثار مثبت رفاهی آن است، مثلاً نظام اقتصادی مدرن نتوانسته است در مقابل رشد لگام گسیختۀ نابرابری در جامعه اقدامی پیشگیرانه انجام دهد. برخی متفکران انگشت اتهام را به نظام بانکی می رسانند و ادعا می کنند که تغییر نظام بانکی می تواند شروع سلسله تغییراتی باشد که به تغییر نظام اقتصادی حاکم منجر شود و نظام اقتصادی جدیدی را بنا نهد که در آن از معضلات زیست محیطی و نابرابری اجتماعی خبری نیست. کتابی که در ادامه معرفی خواهد شد این دیدگاه را بیشتر تبیین و تشریح کرده است.

عنوان مقاله [English]

Social Banks and the Future of Sustainable Finance

نویسنده [English]

  • Mohammad Malekshahi