پروژه های توسعۀ روستایی و مهاجرت از روستا به شهر (مطالعۀ موردی: پروژۀ ترسیب کربن)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران، پژوهشگر پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

توسعۀ اقتصادی کشور مستلزم توسعۀ روستایی و تعریف دقیق پیوندهای میانِ روستا، شهر و منطقه است. باوجود تمام تلاش هایی که در راستای توسعۀ محلی و روستایی در قالب انواع سیاست ها و پروژه ها به عمل آمده است، نیل به وضعیت مطلوب همچنان دور از دسترس می نماید و روند خالی شدنِ روستاها از سکنه ادامه دارد. عدم تحقق توسعۀ روستاها در مهاجرتِ خارج از اندازه از آن به شهرها نمود می یابد؛ لذا هر راهکارِ مردم سالارانه ای که برای جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر اندیشیده شود، می تواند راهکاری برای توسعۀ روستایی قلمداد شود. در این پژوهش با مطالعۀ برخی اسناد، علل مهاجرت ساکنان روستا به شهر شناسایی و دسته بندی شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که پروژۀ ترسیب کربن که به اعتبار برنامۀ توسعۀ ملل متحد در ایران اجرا می شود بر چه متغیرهایی از مهاجرت روستاییان اثر گذاشته است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که علل مهاجرت ریشه در تضاد میان شهر و روستا دارد. لذا پروژه ها و مدل های مداخلاتیِ توسعه گرانِ محلی، توانِ پاسخ گویی به تمامی ابعاد و مؤلفه های آن را ندارند. بنابراین، در شرایط کنونی، مهاجرتِ روستاییان به شهرها با آهنگی مثبت ادامه خواهد داشت و تحقق اهداف توسعه به تعویق می افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural Development Projects and Emigrating from Countryside to City (Case study: Carbon Sequestration Project)

نویسنده [English]

  • Behrad Farmahini Farahani
چکیده [English]

Economic development of our country requires developing rural areas and defining the linkage between countryside, cities and regions precisely. In spite of all efforts to develop rural areas by policies and defining a range of projects, achieving the optimal situation is still out of reach and rural areas are being emptied of inhabitants. Reaching rural developed areas› goals, requires discovering the causes of emigration. In this paper, we will answer this question that what is the effect of Carbon Sequestration Project (CSP) on rural to urban areas› emigration variables. The results show that causes of emigration is rooted in contraction between countryside and city. Therefore, local developers› projects and their developing models cannot response to all aspects of problem, and thus, emigrating will continue under the current condition. Solving this problem will be obtaining only by physical plans and equally resource distribution, in which local and rural projects should be defined and well served under physical plans and its strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Rural Development
  • Emigration
  • Carbon Sequestration
  • System Approach