چارچوب سیاستگذاری و حقوق پناهندگان در ایران، با تأکید بر سیستم تعیین وضعیت پناهندگی

نوع مقاله : ویژه‌نامه «سیاستگذاری مهاجرت‌»

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه فردریش-الکساندر، ارلانگن- نورنبرگ، ارلانگن، آلمان

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، کارشناسی ارشد برنامه اروپایی مهاجرت و روابط میان فرهنگی، دانشگاه اولدنبورگ، آلمان

چکیده

حق درخواست پناهندگی، مطابق قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان از حقوق مسلم هر پناهجو است. این حق دربردارنده تکلیف و مسئولیت دولت‌های پذیرنده نسبت به بررسی درخواست و تعیین وضعیت پناهجویان است. از آنجا که کنوانسیون چگونگی اعطای این حق را مشخص ننموده و آن را در زمره‌ی اختیارات ملی کشورها قرار داده؛ این امر تحت تأثیر سیاست‌های دولت‌ها قرار می‌گیرد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان،‌ یک سیستم تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) را برای شناسایی وضعیت این پناهجویان تدوین کرده است. با این حال، کشورهای عضو کنوانسیون الزام حقوقی به پیروی از این سیستم ندارند. ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای میزبان پناهجویان، یک شورای تعیین وضعیت پناهندگی، سیستم سرشماری و نیز اجازه اقامت موقت (کارت آمایش) دارد. از آنجا که برخورداری از هر نوع خدمات، منوط بر مشخص بودن وضعیت حقوقی و اقامتی افراد است، بررسی وضعیت بیش از نیم میلیون نفر ورودی جدید پس از قدرت‌گیری طالبان، حائز اهمیت است. این پژوهش با روش کیفی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه‌ای، چارچوب حقوقی پناهندگی در ایران را بر اساس قوانین مربوطه بررسی کرده و ضرورت توجه به موضوع سیاست‌گذاری وضعیت پناهندگی را به بحث گذاشته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد فقدان قوانین کارآمد و انباشت مقررات در نهادهای اجرایی، سبب پیچیده‌تر شدن شرایط کنونی و آینده این مهاجران شده است. همچنین عدم صدور کارت آمایش برای افراد تازه وارد و بدون مدرک از مهمترین چالش‌های سیستم فعلی است. تحول در این سیستم، به عنوان یکی از ارکان اساسی سیاست‌گذاری، نه تنها سبب تعیین تکلیف شمار زیاد مهاجران ورودی شده، بلکه از تحمیل بار اضافی ناشی از حضور افراد فاقد مدرک پیشگیری خواهد کرد. این امر همچنین موجبات رعایت حداکثری حقوق پناهندگان و مهاجران را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Policymaking framework and refugee rights in Iran, focusing on the refugee status determination

نویسندگان [English]

  • Saeede Mokhtarzade 1
  • Hanieh Ansari 2
1 M.A International Law, Master student at Human Rights Programme, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Erlangen, Germany
2 M.A,. International Law, M.A. the European Master in Migration and Intercultural Relations (EMMIR), Oldenburg University, Germany
چکیده [English]

The right to seek asylum is an inevitable right of every asylum seeker under international instruments, including the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. This right includes the duty and responsibility of the receiving States to consider the request and determine the status of asylums. Since the Convention has not specified how this right should be granted and has made it an internal power of States, this matter is affected by States' policies. The UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) has developed a Refugee System Determination (RSD) to identify the situation of these asylums. However, parties to the Convention are not legally binding to follow this system. As one of the most crucial host countries to asylum seekers, Iran has a council for determining the refugees' status, a census system, and a temporary residence permit (Amayesh card). Since the enjoyment of any assistance depends on individuals' legal and residential status, it is essential to assess the situation of more than half a million new arrivals right after the Taliban takeover. Based on relevant legal instruments, this study will evaluate the legal framework of refugee law in Iran through a qualitative research method based on a literature review and discuss the necessity of RSD policymaking. The findings suggest that the lack of adequate laws and accumulation of regulations in the executive bodies have complicated these migrants' current and future conditions. Moreover, not issuing an Amayesh card for newcomers and undocumented migrants is one of the most critical challenges of the current system. Evolution in this system determines the status of many migrants and decreases the additional burden due to the presence of undocumented migrants. This will also maximize the protection of refugees' and migrants' rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refugee Rights
  • Migration Policy-Making
  • RSD
  • Afghan Migrants
  • Refugees in Iran
Abbasi-Shavazi, M. J., Sadeghi, R., and Mohammadi, A. (2017). “Staying or Remigration among Afghan Returnees and its Determinants”, Journal of Population Association of Iran, 11(22), pp. 10-41. {In Persian}
Abbasi-Shavazi, M. J., Glazebrook, D., Jamshidiha, G., Mahmoudian, H., and Sadeghi, R. (2008). Second-Generation Afghans in Iran: Integration, Identity and Return. Afghanistan Research and Evaluation Unit (AREU), Available at:
https: //www.refworld.org/docid/4846b2062.html
Abdelaaty, L. (2020). “RSD by UNHCR: Difficulties and Dilemmas”. Forced Migration Review, 65, pp. 21- 23.
Assembly of Experts (1979). The Constitution of the Islamic Republic of Iran. {In Persian}
Bernhardt, R. (2000). Encyclopedia of Public International Law. Netherlands: Elsvier.
Beygzadeh, A., and Sarafraz, F. (2012). “A Suitable Legal System for Immigrants: Creating a Combination between the Rights and Duties of Immigrants”. Legal Research Quarterly, 14(109), pp. 1-24. {In Persian}
Burson, B. (2021). “Refugee Status Determination”. Oxford Hanbook, pp. 574.
Case of the S. S “Lotus” (International Court of Justice [ICJ]) 7 September 1927.
Available At: https://www.icj-cij.org/public/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf (Accessed: 8 April 2022)
Colombia v. Peru (International Court of Justice [ICJ]) 20 November 1950.
Available At: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/7/007-19501120-JUD-01-00-EN.pdf (Acessed: May 8 2022)
Colville, R. (1997). “Afghanistan: The Unending Crisis”. UNHCR. Available At:
https://www.unhcr.org/publications/refugeemag/3b680fbfc/refugees-magazine-issue-108-afghanistan-unending-crisis-biggest-caseload.html
Council of Ministers (Cabinet) (2002). Regulations For Returning Afghan Refugees And Internally Displaced People To Afghanistan, on 7 May 2002. {In Persian}
Dashab, M., and Mokhtarzade, S. (2021). “The Necessity to Protect Unaccompanied Refugee Children Focusing on the Right to Family Reunification”. Public Law Studies Quarterly, 51(3), pp. 1224-1248. {In Persian}
Edwards, A. (2005). “Human Rights, Refugees, and The Right ‘To Enjoy’ Asylum”. International Journal of Refugee Law, 17(2), pp. 293- 330.
Euronews (2022). “From the Desert Of Afghanistan to the Border Wall of Iran; the Difficult Way to Escape from Death and Poverty”, 14 May 2022. Available At: https://per. euronews.com/2022/03/10/. {In Persian}
Eyvazlu, D., and Mokhtarzade, S. (2020), “Policy Brief: Policies in the Field of Forced Migration And Asylum Seeking”. Iranian Migration Observatory, unpublished. {In Persian}
Fisher, B. (2020). “Conducting RSD for Resettlement: The Need for Procedural Protections”. Forced Migration Review, 65, pp. 17-19.
Foruzande Dehkordi, L., and Vejdani, F. (2009). “What Is Public Policy?”. Political Economic Information, (270), pp. 180-207. {In Persian}
Graeme, H., Abbasi Shavazi, M., and Sadeghi, R. (2012). “Refugee Movement and Development – Afghan Refugees in Iran”. Migration and Development, pp. 261-279.
Hashemi Moghadam, A. (2021). Why Afghanistan Is Important For Us. Tehran: Rahbord publication. {In Persian}
Hathaway, J. C. (2021). “Evolution of Refugee Rights Regime”. In J. C. Hathaway (Ed.), The Rights of Refugees under International Law (pp. 10 - 127). Cambridge: Cambridge University Press.
ILNA (Iranian Labour News Agency) (2021). “Several Hundreds Of Afghans Entered Iran From The Milk Border/ Return Of Migrants To Afghanistan With Five Flights”, 09 May 2022. Available At: https://www.ilna.news/4/1117928. {In Persian}
IMNA (Iran Metropolis News Agency) (2022). “Minister Of Interior: Census and Identification of Afghan Immigrants Was Placed On the Agenda”, 08 May 2022. Available At: https://www.imna.ir/news/571534/. {In Persian}
IOM (International Organization for Migration) (2020). Afghanistan — Flow Monitoring Dashboard :: Zaranj—Milak (October 2019—September 2020). IOM.
IOM (International Organization for Migration) (2021). Return of Undocumented Afghan - Weekly Situation Report (2-8 April 2021). UN IOM.
IOM (International Organization for Migration) (2022). Movement Summary - Afghanistan To and From Neighboring Countries. UN IOM.
Iran Foreign Ministry. (2021). “Iran’s Foreign Minister’s Speech at the Meeting of the Foreign Ministers of the Member Countries of the Organization of Islamic Cooperation Regarding Afghanistan”. Available At:
https://mfa.gov. ir/portal/newsview/662694. (Accessed: 7 May 2022) {In Persian}
IRNA (Islamic Republic News Agency) (2021). “Afghans Crossing The Dogharon Border To Return To Their Nation Increased 40 Percent”, 08 May 2022. Available At: https: //www.irna.ir/news/84507923/. {In Persian}
Isazadeh, S., and Mehranfar, J. (2012). “Illegal Immigration and Its Economic Consequences in Host Countries (With Emphasis on Afghan Immigrants in Iran)”. The Socio-Cultural Research Journal of Rahbord, 1(2), pp. 97-116. {In Persian}
ISNA (Iranian Students' News Agency) (2021a). “What Is Happening On The Border Between Iran And Afghanistan?”. Available At: https://www.isna.ir/news/00061751132/ {In Persian}
ISNA News agency. (2021b). “The Minister of Health's Warning about the Resurgence of Corona in the Country with the Possible Arrival of Afghan Immigrants”, 07 May 2022. Available At: https://www.isna.ir/news/1400052719167/. {In Persian}
ISNA News agency. (2021c). “24,000 Afghan Refugees Have Received Services at the Border Zero Point of Sistan and Baluchistan”, 09 May 2022. Available At: https://www.isna.ir/news/1400070805401/ . {In Persian}
Keyhanlou, F. (2010). “The Concept of ‘Lack of Government Support’ In Asylum Claims”, Law and policy research, 4(28), pp. 213-254. {In Persian}
Keyhanlou, F. (2011). Asylum, Theories and Practices, Tehran: Jungle Publication. {In Persian}
Lata, Kusum. (2016). “Role of Statistic in Public Policy Formulation”. International Journal of Scientific Development and Research, pp. 300-303.
Maghami, A., and Saberi, P. (2019). “Entitlement to Asylum; Confrontation of Human Rights and Government Sovereignty”. International Police Studies Quarterly, 10(37), pp. 31-56. {In Persian}
Mahmoodian, H. (2007). “Migration of Afghans to Iran, Change in the Economic, Social and Demographic Situation and Adaptation to the Destination Society”. Journal of Population Association of Iran, 2(4), pp. 42-69. {In Persian}
Makouyee, S., and Dye, T. (2008). “Models for Public Policy Analysis”. Strategic Studies Quarterly, 11(39), pp. 43-74. {In Persian}
Mirarab, A., and Nowrozi Firooz, R. (2021). “Big Data and Public Policy”. Political Science, 24(Issue 93), pp. 151-172. {In Persian}
Mohammadi, A., and Sadeghi, R. (2019). “Migrant Smuggling as ‘Business’: Exploration the Process of Smuggling of Economic Migrants from Afghanistan to Iran”. Sociological Review, 26(1), pp. 39-68. {In Persian}
Mosaffa, N., and Mokhtarzade, S. (2016). “An Investigation on Legal Protection for Women Victims of Climate Change; Studying African Regional Documents”. The Journal of Human Rights, 11(1), pp. 21-44. {In Persian}
Mousazade, A., and Kahrizi, R. (2016). Review and Analysis of Asylum Rights in the Domestic System and International Law. Tehran: Tehran University. {In Persian}Najandi Manesh, H., Husseini Azad, S. A., and Ahsan Nejad, M. (2012). “Sovereignty of States and International Law Documents: Impressing or Impressed?”. The Journal of Human Rights, 07(2), pp. 27-50. {In Persian}
National Consultative Assembly (1931). The Law on the Entry and Residence of Foreign Nationals.{In Persian}
National Consultative Assembly (1963). Refugees’ regulation, on 16 December 1963. {In Persian}
National Consultative Assembly (1976). The 1951 refugee convention and its protocol ratification law, on 15 June 1976. {In Persian}
Nicolosi, S. F. (2015). “Re-Conceptualizing the Right to Seek and Obtain Asylum in International Law- The Role of Regional Human Rights Systems”. International Human Rights Law Review, 4(2), pp. 303-332.
Pizarro, G. R. (2004). Report of the Special Rapporteur on the Human Rights of Migrants, on her visit to the Islamic Republic of Iran. UN. Commission On Human Rights. Available At:
https://digitallibrary.un.org/record/540757?ln=en (accessed: 22-29 February 2004)
Saadi v. Italy, 37201/06 (European Court of Human Rights [ECHR]) 28 February 2008.
Saeidi, M. (2015). “Investigating the Dimensions and Scopes of Iraqi Kurds’ Migration to Iran in the 1350s”. Wisdom Letter, 5(15), pp. 31-54. {In Persian}
Sanaghri, N., Fekr Azad, H., and Ma’arefvand, M. (2014). “Obstacles to Social Integration of Afghan Teenagers in Iranian Society (Tehran Case Study)”. Journal of Contemporary Sociological Research, 3(5), pp. 101-124. {In Persian}
Sarfaraz, F. (2015). The human rights of immigrants in the international law system: examining the status of different groups of immigrants, including forced and voluntary, authorized and unauthorized, in the international system and some systems. Tehran: Majd. {In Persian}
Seid Mortesa Aemei v. Switzerland, CAT/C/18/D/34/1995 (UN Committee against Torture [CAT]), 29 May 1997
Available At: https://www.refworld.org/cases,CAT,3ae6b69420.html (Accessed: 8 April 2022)
Azizi, S., Beniamin Hosseini, S. and Basavaraju, C. (2017). “Existence Gaps in Effective Protection of Refugees in Iran-with an Overview on Iran’s Domestic Laws and it’s International Rsponsibilities”. International Journal of Current Research, 9((01)), pp. 45260-45271.
UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) (2018). Recommendations for Promoting, Measuring and Communicating the Value of Official Statistics. Geneva: UNECE.
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (2009). Conclusions Adopted by the Executive Committee on the International Protection of Refugees: 1975-2009 (Conclusion No. 1-109). UNHCR.
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (2020a). “Refugees in Iran”. Available At:
https://www.unhcr.org/ir/refugees-in-iran/#:~:text=According%20to%20the%20latest%20figures,Afghans%20and%2020%2C000%20are%20Iraqis.
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (2020b). Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR's Mandate. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR).
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (2021a). “Figures at a Glance”. Available At:
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html (Accessed: 8 May 2022)
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) (2021b). “Refugee Status Determination”.Available At: https://www.unhcr.org/refugee-status-determination.html
UNHCR, Iran. (2022). “Notice about the ‘Census Plan’ Of Undocumented Afghan Nationals’, 14 May 2022. Available At: https://help.unhcr.org/iran/2022/05/10/announcement-on-headcount-exercise-of-undocumented-afghan-nationals/. {In Persian}
UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) (2008). Bridging the gap, the role of monitoring and evaluation in Evidence-based policy making. Geneva: UNICEF.
United Nations General Assembly (1948). Universal Declaration of Human Rights (UDHR). New York: United Nations General Assembly.
United Nations General Assembly. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. New York: United Nations General Assembly.
Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87 (European Court of Human Rights) 30 October 1991.
Available At: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-57713%22]} (Acessed: 8 April 022)
Weerasinghe, S. (2021). Bridging the Divide in Approaches to Conflict and Disaster: Norms, Institutions and Coordination in Afghanistan, Colombia, the Niger, thePhilippines, and Somalia. UNHCR and IOM. Available At:
https://www.unhcr.org/media/bridging-divide-approaches-conflict-and-disaster-displacement-norms-institutions-and
قوانین و مقررات داخلی کشور ایران
مجلس خبرگان قانون اساسی (1358). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مجلس خبرگان قانون اساسی.
مجلس شورای ملی (1310). قانون نحوه ورود و اقامت اتباع بیگانه. مجلس شورای ملی.
مجلس شورای ملی (1342). آیین‌نامۀ پناهندگان (مصوب 25/09/1342). مجلس شورای ملی.
مجلس شورای ملی (1355). کنوانسیون دربارۀ وضع پناهندگان و پروتکل آن (مصوب 25/03/1355). مجلس شورای ملی.
هیأت وزیران (1381). آیین نامۀ نحوه بازگشت پناهندگان و آوارگان افغانی ساکن در کشور به افغانستان (مصوب 17/02/1381).
Assembly of Experts (1979). The Constitution of the Islamic Republic of Iran. {In Persian}
Council of Ministers (Cabinet) (2002). Regulations For Returning Afghan Refugees And Internally Displaced People To Afghanistan, on 7 May 2002. {In Persian}
National Consultative Assembly (1931). The Law on the Entry and Residence of Foreign Nationals. {In Persian}
National Consultative Assembly (1963). Refugees’ regulation, on 16 December 1963. {In Persian}
National Consultative Assembly (1976). The 1951 refugee convention and its protocol ratification law, on 15 June 1976. {In Persian}