چالش‌های فعالیت مؤسسات جذب دانشجویان بین‌المللی در ایران

نوع مقاله : ویژه‌نامه «سیاستگذاری مهاجرت‌»

نویسنده

دانشجوی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در دهه اخیر، جذب دانشجویان بین‌المللی در دنیا به موضوعی راهبردی تبدیل‌شده است. حضور دانشجویان بین‌المللی در یک کشور منافع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی به همراه دارد و به کیفیت آموزش عالی آن کمک می‌کند. سیاست‌های جذب دانشجویان بین‌المللی شامل سیاست‌های مهاجرتی و سیاست‌های آموزش عالی است، کشورهای پیشرو و موفق، با ایجاد همسویی و انسجام میان این سیاست‌ها، افزایش بازیگران و ایجاد نهادهای لازم و ضروری، شرایط بهتر جذب دانشجویان را فراهم کرده‌اند. یکی از بازیگران حوزه جذب دانشجویان بین‌المللی، مؤسسات جذب هستند. این مؤسسات با داشتن شبکه گسترده‌ای از روابط در کشورهای مختلف و همچنین آشنایی با نظام‌های آموزش عالی کشورهای مقصد، اطلاعات مفیدی را به متقاضیان ارائه داده و در انتخاب دانشگاه مناسب به آن‌ها کمک می‌کنند. همچنین در جذب تعداد بالایی از متقاضیان که کیفیت تحصیلی قابل قبولی دارند به نظام آموزش عالی کمک می‌کنند. در سال‌های اخیر، هدف سیاست‌های کلان آموزش عالی در ایران، جذب تعداد زیاد دانشجویان بین‌المللی بوده است اما از ظرفیت مؤسسات جذب دانشجو برای دستیابی به این هدف به‌خوبی استفاده‌نشده و فعالیت آن‌ها با چالش‌هایی همراه بوده است. این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌های فعالیت مؤسسات جذب در ایران با استفاده از روش «تحلیل مضمون» صورت گرفت و دوازده چالش در چهار دسته چالش‌های ساختاری (نبود سیاست‌ها و قوانین مناسب، عدم وجود بازیگران کافی، تعدد مراجع تصمیم‌گیری)، چالش‌های زمینه‌ای (اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)، چالش‌های فرایندی و رفتاری (رویه‌های غلط اجرایی، عدم توانمندی بازیگران اجرایی، تخلف و فساد در فرآیندهای جذب) و چالش‌های محتوایی (محدودیت‌های زبانی، برنامه‌های آموزشی محدود و کم کیفیت، همکاری‌های بین‌المللی محدود) شناسایی شد. در ادامه راهکارهایی برای رفع هر یک از مسائل موجود و پیشنهاد‌های سیاستی برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مؤسسات جذب ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of International Student Recruitment Agencies in Iran

چکیده [English]

In recent years, recruiting international students has become a strategic issue. International students have social, economic, political, cultural, and scientific benefits, and they improve the quality of higher education. Leading countries create the conditions for attracting and retaining students and talent by aligning and cohering policies, increasing actors, and establishing institutions. "Recruitment agencies" are one of these players. These agencies have a large network in various countries and are familiar with the higher education systems of the destination countries, providing useful information to future students and assisting them in selecting the appropriate university. They also assist the university in attracting qualified applicants. While increasing international student recruitment is the goal of higher education in Iran, the capacity of institutions for recruiting students has been underutilized, and their activity has been fraught with difficulties. This research aimed to identify the challenges of recruitment agency activities in Iran. Using the "thematic analysis" method, we discovered twelve challenges categorized into four categories: structural challenges (lack of appropriate policies and laws; lack of sufficient actors; multiple decision makers); contextual challenges (economic, cultural, and social); procedural challenges (incorrect executive procedures; incompetence of executive actors; misconduct and corruption in recruitment processes); and also content challenges (linguistic barriers; limited and low-quality educational programs; limited international cooperation). Finally, solutions and policy recommendations for better utilizing the recruiting institutions' capacities were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Recruitment Agencies
  • International Students
  • Immigration Policies
  • Higher Education Internationalization Challenges
Asghari, F. (2020). “Analysis of Iran Internationalization of Higher Education,emphasis on actors”. 61, pp. 243-260. {In Persian}
Banushi, B., Cinaj, V., and Ribaj, A. (2021). “The Role of Good Governance in the Performance of a Public Entity (The Case of ARDA)”. WSEAS Transactions on Environment and Development, 17, pp. 636-647
Braun, V., and Clarke, V. (2006). “Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), pp. 77-101
Chitsazzadeh, A. (2020). Education inside Iran; A look at Iran's position in the international student recruitment market (challenges and opportunities). Tehran: Diaran. {In Persian}
Choudaha, R. (2019). “Beyond $300 Billion: The Global Impact Of International Students”. Availeble at:
https://studyportals.com/intelligence/global-impact-of-international-students/ (Acessed: 22 Febrearury 2020).
Fazli Yazd, H., Zamani, A., and Pouratashi, M. (2019). “Acceptance International Students to the Iranian Higher Education System and the Challenges Ahead”. Rahyaft, 29(74), pp. 77-90. {In Persian}
Fortescue, O., and Davis, C. (2021). "A Partnership for Quality: A route to a UK Quality Framework with Education Agents. Available at: https://www.ukcisa.org.uk/uploads/files/1/0501_EE_BUILA%20report%20public%20version%20v3.pdf
Huang, I. Y., Williamson, D., Lynch-Wood, G., Raimo, V., Rayner, C., Addington, L., and West, E. (2022). “Governance Of Agents in The Recruitment of International Students: A Typology Of Contractual Management Approaches In Higher Education”. Studies in Higher Education, 47(6), pp. 1150-1170.
Iran Migration Observatory. (2020). Iran Migration Outlook 2020. Tehran: Sharif Policy Research.
Kamali, Y. (2018). “Methodology of Thematic Analysis and its Application in Public Policy Studies”. Public Policy, 4(2), pp. 189-208 {In Persian}.
Kamble, V. R., and Bobade, P. (2020). “A study on the Role of Consultancy in Overseas Education”. IOSR-JBM, 22(4), pp. 19–37.
Khorasani, A., Panahi, M., and Ghanbari, R. (2022). “Evaluation Of University Services Quality: Perspectives of International Students in Iran”. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 27(4), pp. 55-82. {In Persian}.
Khorsandi Taskooh, A. (2016). International Higher Education: Strategies and Conditions of Possibility (Third edition). Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies. {In Persian}National Association for College Admission Counseling (NACAC) (2013). Report of the Commission on International Student Recruitment. Retrieved from: https://www.nacacnet.org/globalassets/documents/publications/international-initiatives/reportcommissioninternationalstudentrecuitment.pdf
Nikula, P. T. (2022). “Education Agent Standards in Australia and New Zealand–Government’s Role In Agent-Based International Student Recruitment”. Studies in Higher Education, 47(4), pp. 831-846.
Nikula, P. T., and Kivistö, J. (2020). “Monitoring Of Education Agents Engaged in International Student Recruitment: Perspectives from Agency Theory”. Journal of Studies in International Education, 24(2), pp. 212-231.
OECD (2012). Education at a Glance 2012: OECD Indicators. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/eag-2012-en.
Onk, V. B., and Joseph, M. (2017). “International Student Recruitment Techniques: A Preliminary Analysis”. Journal of Academic Administration in Higher Education, 13(1), pp. 25-34.
 Ozturgut, O. (2013). “Best Practices in Recruiting and Retaining International Students in the US”. Current Issues in Education, 16(2).
Parvin, E., Ghiasi Nadoshan, S., Khorsandi Taskooh, A., and Zaker Salehi, G. R. (2021). “Identifying Barriers of International Students’ Admission in Iranian Public Universities”. 13(1), pp. 24-34 {In Persian}
Thieme, S. (2017). “Educational Consultants in Nepal: Professionalization of Services for Students Who Want to Study Abroad”. Mobilities, 12(2), pp. 243-258.
West, E., and Addington, L. (2014). International Student Recruitment Agencies: A Guide for Schools, Colleges and Universities. Arlington, VA: National Association for College Admission Counseling.
Xu, H., and Miller, T. (2021). “International Recruitment in Canadian Higher Education: Factors Influencing Students’ Perceptions and Experiences with Education Agents”. Comparative and International Education, 49(2).