جستاری در قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه کاشان

چکیده

قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز مبتنی بر بلاک‌چین، یکی از موضوعات مهم در عرصه شبکه‌های بلاک‌چینی و سیستم‌های غیرمتمرکز می‌باشد چراکه تمرکززدایی این سیستم‌ها سبب کاهش توان نظارتی دولت‌ها گردیده است و در سایه تقلیل توان نظارت دولتی، برخی بزهکاری‌ها و جرایم در حال بروز می‌باشند. مقالة حاضر ضمن به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که از چه روش‌هایی می‌توان این سیستم‌های غیرمتمرکز بلاک‌چینی را قانونمند ساخت و در این راه به بررسی روش‌های تنظیم‌گری از قبیل «وضع قوانین برای مشارکت‌کنندگان»، «وضع قوانین بر واسطه‌ها»، «وضع قوانین بر توسعه دهندگان»، «تنظیم گیری از طریق مداخله در بازارهای مبتنی بر بلاک‌چین» و «قانونمندسازی از طریق اثرگذاری بر گروه‌های اجماع ساز» پرداخته است. اگرچه طرق فوق تا حدود زیادی به قانونمندسازی سیستم‌های غیرمتمرکز بلاک‌چینی کمک خواهند نمود لکن بایستی عنایت داشت که همه این رویکردهای قانون‌گذاری راهکارهای ناقصی می‌باشند و دولت‌ها قادر نخواهند بود که تمامی فعالیت‌های غیرقانونی را به طور کامل بر روی شبکه بلاک‌چین متوقف کنند و راهکارهای مزبور به کاهش جرایم و مخاطرات مربوطه کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legislation for Blockchain-Based Decentralized Systems

نویسنده [English]

  • Mahdi Madadi
master of private law at university of kashan
چکیده [English]

One of the important issues raised in the field of blockchain networks and decentralized systems is the subject of legislation of these systems. Generally, governments can take action for legislation of these systems through five methods including “establishing rules for participants”, “establishing rules for intermediates”, “establishing rules for developers”, “establishing rules for blockchain-based markets”, and “establishing rules through social norms”. However, it should be noted that all these approaches for legislation are imperfect strategies and the governments would not be able to completely stop all the illegal activities on blockchain network and the mentioned strategies would help in reducing the related crimes and hazards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Decentralized Systems
  • Fintech
  • Cryptocurrencies
  • Legislation
Abelson, H., Anderson, R., Bellovin, S. M., Benaloh, J., Blaze, M., Diffie, D., … Weitzner, D. J. (2015). “Keys under Doormats: Mandating Insecurity by Requiring Government Access to All Data and Communications”. Communications of the ACM, 58(10), pp. 24-26.
Bambauer, D. (2013). “Middleman”. Florida Law Review Forum, 65, pp. 1-4.
Brandom, R. (2016). “Appeals Court Reopens Google's Fight with MPAA-Backed Attorney General”. Available at: http://www.theverge.com/2016/4/11/11409922appeals-court-mpaa-google-lawsuit-jim-hood-goliath.
Cristina, M. (2015). “Fighting Abuse to Protect Freedom of Expression Twitter”. Available at: https://blog.twitter.com/2015/fighting-abuse-to-protect-freedom-of-expression-au
Hobbes, T. (2010). Leviathan or The Matter. Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civill (Ian Shapiro, Ed.). New Haven, CT: Yale University Press.
Kesan, J. P., and Shah, R. G. (2005). “Shaping Code”. Harvard Journal of Law and Technology, 18, pp. 319–399.
Madadi, M., and Shafiei, G. (2022). “New Capital Market In The Light Of Sixth Development Plan Law (Functionality Of Blockchain Technology In The Capital Market)”. Journal of Securities Exchange, 14(56), pp. 197-224. {in persian}
Miers, I., Garman, C., Green, M., and Rubin, A. D. (2013). “Zerocoin: Anonymous Distributed E-cash from Bitcoin”. IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), pp. 397-411.
Shapiro, A. L. (1998). “Digital Middlemen and the Architecture of Electronic Commerce”. Ohio Northern University Law Review, 24, pp. 795–812.
Solum, L. B., and Chung, M. (2004). “The Layers Principle: Internet Architecture and the Law”. Notre Dame Law Review, 79, pp. 815-948.
Zittrain, J. (2003). “Internet Points of Control”. Boston College Law Review, 44, pp. 653–688.