طراحی و تدوین مدل تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، عموم کشورهای جهان با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند، کمبود شغل به‌عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی باعث اثرگذاری منفی بر توسعه اقتصادی کشورهای درگیر شده است، این امر منجر به توجه بیشتر به امر اشتغال در میان کشورهای در حال توسعه شده است. حال اگر ایران بخواهد مسیر اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب اسلامی را دنبال کند باید به ظرفیت‌های کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک توجه نماید. موفقیت این کسب‌وکارهای هم درگرو استراتژی‌های اتخاذ شده از سوی مؤسسین و شرایط محیطی کسب‌وکار می‌باشد، که با داشتن یک مدل منسجم تجاری‌سازی فعالیت‌های کسب-وکار خود می‌توانند مشکلات و چالش‌های پیشروی خود را به حداقل ممکن کاهش دهند. بنابراین پژوهش حاضر به تبین و طراحی مدل تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک می‌پردازد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی است با رویکرد نظریة داده بنیاد انجام گرفته است. میدان پژوهش، مؤسسین شرکت‌های تازه بنیاد و افراد مطلع در زمینه تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای حوزه تجارت الکترونیک بوده‌اند. در این راستا، از نمونه-گیری هدفمند در ابندا و در ادامه از روش گلوله برفی استفاده شد. شمار مشارکت‌کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 14 نفر رسید. داده‌ها به روش مصاحبه عمیق و اسناد کتابخانه‌ای و اینترنی گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان-دهندة 22 مقوله اصلی است که به صورت پارادایمی ترسیم شده است. در هسته مدل پارادایمی تجاری‌سازی خدمات قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain and design the model of commercialization of services provided by e-commerce businesses

نویسندگان [English]

  • mohamad javad jamshidi 1
  • shirin armand 2
  • shahla karimi 2
1 Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

In recent decades, the general public of the world is involved in employment issues and problems. Has been. Now, if Iran wants to follow the path of the resistance economy considered by the Leader of the Islamic Revolution, it must pay attention to the capacities of e-commerce businesses. The success of these businesses also depends on the strategies adopted by the founders and the business environment, which with a coherent model of commercialization of their business activities can advance the problems and challenges. Reduce themselves to a minimum. Therefore, the present study explains and designs the commercialization model of services provided by businesses active in the field of e-commerce. The present study is a qualitative research with the foundation data theory approach. The field of research has been the founders of start-ups and knowledgeable individuals in the field of commercialization of services provided by e-commerce businesses. In this regard, purposive sampling was used in Abenda and then the snowball method was used. The number of participants in the study using the theoretical saturation index reached 14 people. Data were collected through in-depth interviews and library and internship documents. The research results show 22 main categories that are drawn in a paradigm. At the core of the paradigm model is the commercialization of services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-commerce
  • Commercialization
  • Modeling
  • Business
  • start-ups
#Abbasi Sifzhani, H., and Foruzandeh Dehkordi, L. (2015). “Designing a Comprehensive Model of Academic Research Commercialization with Delphi Approach”, Commercial Research Quarterly, (75), pp. 139-170. }In Persian{
Afjeh, S.A.A., and Saleh Ghafari, A. (2013). “Effective factors on the retention and resignation of knowledge-oriented employees”, Culture Strategy Quarterly, (21), pp. 79-142. }In Persian{
AskTog. (2004). Top 10 Reasons to Not Shop On Line, January 2004.
Aslani, A., Eftekharl, H., Hamldl, M., and Nabavl, B. (2015). “Commercialization Methods of a New Product/service in ICT Industry: Case of a Science & Technology Park”. Journal of Organizacija, 48: pp. 131-139.
Corbin, J., and Strauss, a. A., L. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Eliyasi, N., Kurdanaij, A., Khodadad Hosseini, S.H., and Ahmadi, P. (2016). “Designing a Financial Services Commercialization Model (case study: Sanat Bank and Insurance of Iran)”, Iranian Management Research, 21(1), pp. 1-28. }In Persian{
Emami, H., and Radfar, R. (2016). “Presentation of a Novel Model for Evaluation of Commercialization of Research and Development: Case Study of the Pharmaceutical Biotechnology Industry”, Journal of Pharmaceutical Research, 16(3), pp. 1214-1222.
European Commision (2016). “Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Union”, December 2016.
Gbadegeshin, S.A. (2017). “Commercialization Process of High Technology: a Study of Finnish University Spin-off”, Academy of Entrepreneurship Journal, vol 23(2), pp. 1-22.
Ghaffari, B., and Zand Hosami, H. (2017). “Identifying and Extracting the Influence of Effective Factors on the Success of Commercialization of Technology Development Projects”, Scientific and Promotional Quarterly of Science and Technology Policy, 7(2), pp. 17-28. }In Persian{
Glaser, B. G. (2005). “The Grounded Theory Perspective III: Theoretical coding”. Sociology Press.
Gorla, N., Chiravuri, A., and Chinta, R. (2015). “Business-to-business E-Commerce Adoption: An Empirical Investigation of Business Factors”, Journal of Inf Syst Front. doi 10.1007/s10796-015-9616-8.
Han, J. (2017). “Technology Commercialization through Sustainable Knowledge Sharing from University-Industry Collaborations, with a Focus on Patent Propensity”, Journal of Sustainability, 1808: pp. 1-16.
Iman, M. T., and Mohammadian, M. (2008). “Methodology of fundamental theory”, Scientific-Research Quarterly of Humanities Methodology, 14(56), pp. 1-54. }In Persian{
Jain, R.K., Martyniuk, A.O., Harris, M.M., Niemann, R.E., and Woldmann, K. (2003). “Evaluating the commercial potential of emerging technologies”, Journal of Technology Transfer and Commercialization, Vol. 2(1), pp. 32-5.
Lacka, E., and Yip, N. k. (2018). “Revealing the Effect of Acculturation Process on E-commerce Acceptance the Case of Intra-European Acculturation”, Journal of Emerald Insight, (148), pp. 1251-1265.
Leung, K.H., Choy, K.L., Siu, P. K., Ho, G.T., Lam, H.Y., and Lee, C. K. (2017). “A B2C E-commerce Intelligent System for Re-engineering the E-Order Fulfilment Process”, Journal of Expert Systems With Applications, doi: 10.1016/j.eswa.2017.09.026.
Li, L., Chi, T., Hao, T., and Yu, T. (2016). “Customer demand analysis of the electronic commerce supply chain using Big Data”, Journal of Ann Oper Res, doi 10.1007/s10479-016-2342-x.
Lu, B., Fan, W., and Zhou, M. (2016). “Social presence, trust, and social commerce purchase intention: An empirical research”, Journal of Computers in Human Behavior, (56), 225-237.
Mahmoud Pour, B. (2016). “Designing a model of humanities research commercialization drivers”, Iranian Higher Education Scientific-Research Quarterly, 8(4), pp. 51-77. }In Persian{.
Martin, P.Y., and Turner, B.A. (1986). “Grounded Theory and Organizational Research”, Journal of applied behavioral science, 22(2), pp. 141-157.
Nowrozi, T., Delangizan, S., and Rezaei, B. (2016). “Designing a commercialization model of academic research findings”, Entrepreneurship Development Quarterly, 9(3), 553-572. }In Persian{
OECD. (2013). “Electronic and Mobile Commerce”. OECD Digital Econom, Papers, 228.
Oliveire, T., Alhinho, M., Rita, P., and Dhillon, G. (2017). “Modelling and Testing Consumer Trust Dimensions in E-commerce”, Journal of Computers in Human Behavior, doi: 10.1016/j.chb.2017.01.050.
Papzen, A.H., Aliabadi, V., and Mosivand, M. (2014). “Investigating and analyzing the obstacles to the development of rural ecotourism using grounded theory (case study: Fashion Kangavar village, Kermanshah province)”. Hamadan, the third national conference on sustainable rural development, August 22 and 23.} In Persian {
Pei, Z., and Yan, R. (2018). “Cooperative behavior and information sharing in the e-commerce age”, Journal of Industrial Marketing Management, (76), pp. 12-22. Available in:
Ries, E. (2013). “Lean start-up Practices aren’t Just for Young Tech Ventures”, A Version of this Article Appeared in the May 2013 issue of Harvard Business Review.
Salamzadeh, A., and Kawamorita Kesim, H. (2015). “Startup Companies: Life Cycle and Chllenges”, In 4th International Conference on Employment, Education and Entreperneurship (EEE). At: Belgrade, Serbia. Startup ranking, https://www.startupranking.com/countries
Torkiantabar, M., Esmaeil, S.M., and Nooshin Fard, F. (2016). “Commercialization of Scientific Research Results of Knowledge-Based Companies in the Field of Medical Sciences (Case Study: Iran)”, the Open Access Journal of Resistive Economics (OAJRE)/ 2345-4954/Volume 14, Number 73, Published Online Mar 20.
U.S. Department of Commerce. (2017). “Quarterly Retail E-Commerce Sales 1st Quarter 2017”, U.S.
Yaro, J.A., Teye, J.K., and Torvikey, G.D. (2017). “Agricultural commercialization models, agrarian dynamics and local development in Ghana”, Journal of Peasant Studies, (44)3, pp. 538-554.
Zhang, J., Li, H., Yan, R., and Johnston, C. (2017). “Examining the signaling effect of e-tailers' return policies”. Journal of Computer Information Systems, (57)3, pp. 199–208.
Zhou, L., Wang, W., Xu, J. D. Liu, T., and GU, J. (2018). “Perceived Information Transparency in B2C e-commerce: An Empirical Investigation”, Journal of Information and Management, 55(7), pp. 912-927,